ölümlik tussagyň söz haky bardyr ahyrky sözümi eşit, soňra git! Arynyň güllerde göz haky bardyr yadygärlik bakyş galdyr, soňra git! Bolyar, gidyän bolsaň, ahyrky nokat Ne –hä salgy galdyr, ne hat, ne surat Ozüňden bir parça, bir jisim goyup Saçyňdan birki tar ber-de, sonra git! Arkamdan bir damja yaş dökjek bolsaň Adymy eşdende ah cekjek bolsaň gabryma bir gunça gül dikjek bolsaň Hayyşym, yaşatma, öldür, soňra git!

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir