Indi demir almak güni gelen bolsa wagtdan Taryha gidyän bir gämi ugrar bu kenardan. Hic yolgacysy yok yaly, sessiiiiizje alar yol, Bulaylamazlar ona ne yaglyk, ne-de bir gol. Kenarda galanlar bu syyahatdan nägile Birnäçe gün gara gözyetime bakarlar nem bile. Biçäre göwünler. Ne giden sonky gamidir bu. Hijranly ömrüň ne-de sonky matamydyr bu. Dünyadaki söýülen we söýenler biderek garashyarlar Bilmez olar, giden söygüliler hijem dolanmayarlar Gidenleriň her biri razydyr-da yerinden Ençeme yyl gecdi, gaydan yok saparyndan….. Yazar : YAHYA KEMAL BEYATLI

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir