Aglamak üçin hökman gözden yaş akmalymy? Dodaklar gülen wagty, ynsan aglap bilmezmi? Söymek üçin hokmany gözele bakmalymy? Görmeksiz tendäki ruh, kalby baglap bilmezmi? Hasrat, küýseyaniňden esli uzak galmakmy? Küyseyäning golaydaka, hijran duyulyp bilmezmi? Ogurlyk, birinden pul ya-da mülkün almakmy? Rahatlygyny almak, ogurlyk hasaplanmazmy? Soldurmak - bu bir güli baldakdan goparmakmy? Gülgüne gunça çagy, gül baldakda solmazmy? öldurmek üçin yarag ya bir hanjar gerekmi? Saçlar-bag, gözler-yarag, yylgyryş – ok, bolmazmy? Victor Hugo'nyň goşgusy. meşhur yazar. gowy gordum-de terjime etdim, belki halarsynyz!

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir