Allah, hak we adalat bilen höküm sürenleri söyer. Kur'an Aç adamy aldamak aňsatdyr. KATHERINE MANSFIELD Howlukmaçlyk bilen edilen işe şeytan aralaşar. Acylmadyk ganatlaryň ululygy bilinmez. A.GIDE Adalat demirgazyk yyldyzy yaly yerinde durar, galan zatlar bolsa onun towereginde perwana bolar. Konfusiy Adalat bolmadyk yerde düzgün hem bolmaz. Albert Camus Adalat-döwletden başlar!. Aristo Adalat agsakdyr, assa yuwaş hereket eder, emma barmaly yerine öňi-soňy yeter. Mirabeau Adalatsyzlyk eden, özüne adalatsyzlyk edilenden has sepildir. platon Ahlagyň yok yerinde kanunyň bitiren işi bolmaz. Napoleon Aşagrakda bolanlar ýykylmakdan gorkmazlar....Buryan Yşk bakyşlar bilen başlayan bolsa, öküz bireyyam otla (poezd) aşyk bolardy. Yşk, kalbymyň sylaşyksyz myhmanydyr. Rugsatsyz geler, rugsatsyz gider. Yangyn bolmadyk yerden tüsse çykmaz. Dik duran yeriňde ölmek, dyz çöküp yaşamakdan yegdir. F.D. ROOSEVELT Başga adamlaryň durmushyna howes etme, bil ki, senin durmushyna howes edyän ençeme ynsan bardyr. MoVLANA Başlan zat hökman gutarar. SENECA Başga dile menzetme enaniň sesin, agtarsan taparsyn her sözün türkmençesin.... Käwagt sesiňi eşitdirmek üçin dymmak gereklidir. S.LEC Men bilmedigimi bilenim üçin illerden akyllydyryn....Sokrates men yanmasam, sen yanmasaň, ol yanmasa, tümlükler aydyňlyga nädip öwrülsin???

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir