Irden mazarlyga bardym Görsem, her kim olup yatyr. Her bir çaresiz bolup Ömrüni köýdürip ýatyr Haýsy yigit, haýsy goja, Haýsy wezir. Haýsy hoja, Gündizleri bolup gije Garankylyga girip yatyr Bardym olaň huzuruna, Bakdym, ajal beyikligne, Ne ýigitler myradyna Häli ýetip bilmän ýatyr. Nijeleriň bagryn deşer Gurtlary üstünde gezer Gül-gunçaly juwan tenler, Güle meňzäp solup ýatyr. Yarym galypdyr işleri Dökülip hünji dişleri Dagylyp ýüpek saçlary Wah, yerlere düşüp ýatyr. Çüyräp dur eken tenleri, Hakk’a gowşupdyr janlary Göreňokmy sen bulary? Nöbat bize gelip ýatyr. Yunus Emre'den

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir