Melekler myhman gelende...

Salam mahriban agzalar! Shu gun ve gijanin mukaddesligini hemmamizem bilyandiris. Bu gije pygamberimizin saw magraja cykan.gijesi bolup ol dinimizin shanly hakykatlarynyn biridir. Bu gun yer yuzune ummasyz kopsanda melekler inip bizin ybadatlarymyza shayat bolup, eden dileglerimizi rebbimize gowshurjakdyrlar.bu gun gybatdan,gowne degishlikden gaca...

Dowamy »

917 7
Köneler, 8 years ago


Owadan gurlemek

Gadym wagtlarda medreselerin birinde bir ussat bar eken.ol derslerinde suhangoyluk, owadan gurlemek, sozuni sunnalap dushundurmegi owreder durar eken. ozi hem gaty owadan, yerlikli gurlar eken. owredishi yaly gurlemeyanleri yenjer eken. Bir gun ders gidip durka, talyplaryn biri cekinjenlik bilen gurlemage rugsat sorap sheyle diyipdir : Ey, gadyrly...

Dowamy »

1344 19
Köneler, 8 years ago


Psihologik dushundirilishi bardyr...

Salam,hormatly agzalar!menin sonky dowur unsumi cekyan bir zat bar. Kawagt dersde unsun sowulanda ya-da yurege dushende :-) , ya sahel elin boshasa derrew kagyza bir zat cyrshanyny bilman galyarsyn. Ozum-a gozun ,kawagt guwun suratyny cekmage bashlayan. Yetginjek gyzlar yurek cekmage bashlayar.joralarymy synladym welin biri gul,biri arca(yelka), bi...

Dowamy »

1105 18
Köneler, 9 years ago


Kabelerimizin razylygy!

agshamynyz hayyrly bolsun,gadyrly agzalar! Men ne-ha soygi barada,ne-de tehnologiya hakynda dal-de,durmushymyzyn gozbashy ene-atalarymyz barada gurrun gozgasym gelyar. Ozumin-a durmushdaky bash maksadym sholary razy etmek! Ene-atasyny razy eden perzent alla tarapyn bagyshlanjakdygyna cyn yurekden ynanyan. "Caga-allatagalanyn ene-ata beren amanady"...

Dowamy »

1330 36
Köneler, 9 years ago


Yshyk bilen gel......

bir adamyn gelni caga ustunden ayrylypdyr.sheydip.ol adam ogluny hem ene hem ata bolup ulaldypdyr.
gunler gecyar...erbet kesele ucran oglanjyk hem amanadyny tabshyrmaly bolyar.bu urga kakasy cydamayar.esli wagt hic kim b.n gurleshman.saralyp-solup gezyar.ahyry bir gun cydaman gonamcylyga oglunyn mazaryny zyyarat etmage gidyar. bashujynda agl...

Dowamy »

1058 10
Köneler, 9 years ago


Cumanyz mubarek bolsun!

salam doganlar!bu gun cuma bayramy.ahlinizi gutlayan.okan ayat-towirleriniz.namazlarynyz beyik ALLAN dergahinde kabul bolsun!shu gunun dowamynda sheyle bir pursat bolup,ol wagtda edilen doga-dilegler kabul bolyar.aslynda pursata garashyp oturmaly dal,dodaklaryn elmydama zikirde,dilegde bolmaly.shu gun koprak salavat cekmeli.
Allah'ym, gijani...

Dowamy »

904 7
Köneler, 9 years ago


Ozune ashyry gowun yetirmanin sony...

nemrut patysha barada okan,eshiden kopdur.oran zalym,gorkunc,wagshy sha bolupdyr.onun bar yerinde gushlar ucmaga,zemzenler suyrenmage gorkar eken.otlar solyar,adamlar ot yaly yashayar eken.bahar hic gelmezmish,toprak gok owusmage,agaclar gullemage gorkarmysh.wagt gecip,nemrut has ozune gowni yetipdir we (estagf.)allatagala haybat atyp bashlapdyr.ez...

Dowamy »

1006 15
Köneler, 10 years ago


''kone jorap.....''

gadym zamanda bir oran bay adam yashayarmysh.bay ogullaryna:
-men aradan cykanymda meni yuwanynyzdan son,shu kone joraplarymy hokman ayagyma geydirin.bu menin un oran wajyp.men shular bn gomulmek isleyarin.goreli,bakaly,menin un wajyp bolan in sonky wesyetimi yerine yetirip bilermikaniz?!diyyar.
Aradan wagt gecip,kazasy dolan bay arad...

Dowamy »

1123 38
Köneler, 10 years ago


2 bilen 3 nace bolar???

bir gun mekdebe barlagcy gelyar.ony uly synplara akitmage cekinip,bashlangyc synplaryn birine salyarlar.barlagcy gul guncasy yaly eyjejik balalardan name sorajagyny kan bir oylanyp hem durman,on hatarda oturan bir oglanjykdan:
-iki bilen uc nace bolar?diyip sorayar.
Oglanjyk:
-ol yagdaya gora uygeyar!diyyar.barlagcy bu jogaba g...

Dowamy »

1959 66
Köneler, 10 years ago


Suwun haky!

gunlerde bir gun bir adam gami bn syyahata cykypdyr.gama munmanka ahli baylygyny altyna owrup,torba salyp yany bn alypdyr.nira gitse ony yanyndan goymandyr.hatda uklan wagty yassygynyn ashagynda goyar eken.shol gamide bir bay adam hem baryar eken.bayyn yanynda oyuncy maymyny bolup,ahli adamlary guymeyarmish...

Dowamy »

1098 19
Köneler, 10 years ago


Hem geyim,hem telefon.

angliyada ondurilen we ''m-dress'' diylip atlandyrylyan geyimi geyenler ony telefonyn yerine ulanyp bilyarler.geyimi onduren firmanyn nyshany berkidilen yere(tiketka) SIM kartany oturdyp,hic zada bagly bolmasyzdan gurleship bolyar.in bir hayran galdyryjy tarapy hem,bu geyimde,eger jan gelse,elini gulagyn yanyna eltip,arkayyn gurleshibermeli.mundan...

Dowamy »

1645 72
Köneler, 10 years ago


Gizlin belginiz ygtybarlymy?

elektron maglumatlaryn gin gerimine eye bolan hazirki dowrunde kompyuterimizdaki maglumatlary gorap saklamak,olaryn ygtybarlygyny upjun etmek mohum meseledir.munun u.n kompyutere ya-da beyleki fayllara yorite gizlin belgi(kod) goyulyar.gizlin belgilerin adatca,in uzyny 8 harpdan ybaratdyr.emma,absh-nyn jorjiya tehnologiya institutynyn dernewlerine...

Dowamy »

828 5
Köneler, 10 years ago


Gulak shanlamasy name???

her bash kishiden birinin bashdan geciryan gulak shanlamasy we guwwuldisi wagtynda bejerilmese,olary mydama biynjalyk eder.enceme sebabi bolan gulak shanlamasy kesel hasaplanmasa-da,haysydyr bir keselin duyduryshy bolup biler.shonun u.n ony asgermezlik etman,lukmana gorunmek gerek.

Dowamy »

1582 33
Köneler, 10 years ago


Gulak shanlamasy name???

her bash kishiden birinin bashdan geciryan gulak shanlamasy we guwwuldisi wagtynda bejerilmese,olary mydama biynjalyk eder.enceme sebabi bolan gulak shanlamasy kesel hasaplanmasa-da,haysydyr bir keselin duyduryshy bolup biler.shonun u.n ony asgermezlik etman,lukmana gorunmek gerek.

Dowamy »

1032 22
Köneler, 10 years ago


Koneurgenjim-hazyna genjim!!!

koneurgenc-shaherlerin seresi!
Gowumysynyz,agzalar.meng yazjak zatlarymy kopuniz bilyansinizem welin,oz taryhymyz,acyshlar,hakykat barada nace gurrun etsen hem az.in gadymy bilim ojagymyz,mukaddes yer-koneurgencimiz barada mowzuk acasym geldi.bashga-da,bilyanlerimizi goshalyn,ustuni yetirelin.
Birmahallar at-owazasy yedi yklyma yan sa...

Dowamy »

3690 21
Köneler, 10 years ago


Bu gun size goshgy yazasym geldi...

kabame!
Ilkinji shygrymy sen hakda yazyp,
utanypdym sana okap bermage.
Yagdaylaryn nicik,mahriban enem,
ynha,bu gun geldim seni gormage.

Birmahallar sana kalbymdan onen,
sada goshgularym gizlanem bolsam.
Senin gujagynda undup dunyani,
arzuwlan kolunde yuzenem bolsam.

Dowamy »

1388 46
Köneler, 10 years ago


''alla sizi oz penasynda saklasyn!''

salam,hemmejanize!gowumy yagdaylarynyz?gelin,gowy zatlar barada gurrun edelin.hemmamiz bilyas,amanat zat berlishi yaly saklanyp yzyna gaytarylmalydyr.amanada hyyanat etmek guna hasaplanylyar.mes,janymyz,saglygymyz amanat,ene-atalar un caga amanat.her bir agyzdan cykan yagshy-yaman soze perishdeler 'omyn' diyip durarmysh.hacan,name kabul bolunjagyny...

Dowamy »

1327 37
Köneler, 10 years ago


Gury yollar ya-da yene bir acyshyn anyrsyndaky hakykat!

denzin icinden gury yol gecirip,o yollarda arkayyn syyahat etmek,asyrlarboyy adamlaryn arzuw edyan zadydyr.sonky dowurde kitay,yaponiya yaly osen yurtlar un bu arzuw hakykata gecirilmeli zatlaryn in wajyplarynyn hatarynda orun tutyar.eysem,bulara badalga name ve ilkinji gezek suwun icindaki gury yol adalgasy nirede ulanylypdyr?getirjek delilimizden...

Dowamy »

1258 21
Köneler, 10 years ago


Mahirlije gyzjagaz gitdi,ornuna zalym gelin geldi!

gic yagshy agzalar!men bir zada dushunemok,toydan on-a mahirlije gyzjagazdyr welin,1 yyldan zalym gelne owrulayyaler.(hemmesi dal)gayyn pahyr bir zat diyip-diymanka goshy elinde okjani yaglaya oylerne tarap.hayran galyan.tm jemgyyetinde yany yakynda hem 'pylanyn gyzy ayrylypdyr'diyseler gaty gen gorlerdi.namys ederlerdi.indi kop bir oylanyp hem dur...

Dowamy »

1666 123
Köneler, 10 years ago


Goz bilen gelyan olum

goz-ruhun penjiresidir.shonun un hem bedenin in nazik nokadydyr.adam garshysyndaka oyke,gazap bn seredip ona erbet tasir edip biler.has ashyry mukdarda ezizlap seretmek,mahir sindirmek bolsa--'goz degmegine' yol acyar.allatagala her zady oz sebabi bn yaradyar.kabir belalaryn we kesellerin sebabi hokmunde 'goz degma'ni yaradypdyr.

Dowamy »

2218 155
Köneler, 10 years ago


'''enanin yashy'''

yene kerim agadan we yene ene barada...
Enanin yashy!
Gunamizi bagyshlayar eneler,
sebap-enelerin ak suytli doshi
kop-kop garalygyn ustuni ortyar.
Sheydibem kemelyar enelen yashy.....

Ene balasyna buyurdy yumush,
ol diydi:'ozun et on yaly ishi!'
yandy ene.emma otdi gunasin.
...

Dowamy »

1544 38
Köneler, 10 years ago


''gelse gerekdir''

gic yagshy agzalar!geniy shahyrymyz magtymguly pyragynyn 'gelse gerekdir' goshgusyny sizin un yazmak isleyarin.bu goshgy durshy bn ayat,hadyslardan ybaratdyr.shol sebapli sssr wagty ansat kitaplara girizilmandir.goreli,bakaly magtymgulymyz bize nameler boljakdygyny yazyp gitdika???

Dowamy »

3242 56
Köneler, 10 years ago


Bagyshlamak!!!

bagyshlap bilmek---uly guycdir.allatagala bagyshlap bilyan guluny ozi hem bagyshlajakdyr.iki adam urushsa,olardan ilki bn haysysy gurlese,yarashsa,eger dawany ozi bashlan hem bolsa jennetlikdir.sogushyan iki adamyng biri beylekinin ustune gygyrsa,garshysyndaky hem dymsa,onda shol dymyan adamyn yerine jogaby perishdeler berjekdir.

Dowamy »

2791 222
Köneler, 10 years ago


Telewizoryn onunde 1095 sagat!

wagt diylende,onun in uly dushmany telewizor yada dushyar.bir syrkawlykdan son saglygyn gaydyp gelshi yaly,yitiren wagtymyz,gynansakda,gaydyp gelenok.telewizoryn omrumuze beryan zyyanyny hasaplajak bolup gorelinmi???

Dowamy »

1858 116
Köneler, 10 years ago


Name ucin???

name ucin yslamda donuz eti haram hasaplanylyar?bir zadyn halal ya-da haram edilmegi alla'nyn emrine baglydyr.eysem,yaradanymyz bizi nameden gorajak boldy?elbetde,munun hikmedini yaradanyn ozi bilyar.alymlar bu haywanyn eti bn baglanyshykly gozlegler geciryarler.yuze cykarylan zyyanlar oran gen.belki gyzyklanarsynyz............

Dowamy »

1887 49
Köneler, 10 years ago