Gybat name we gybata nameler degishlidigi barada dushunjamizi gineldelinmi onda? Ozum okadym welin paylashmasam durup bilemok-da &)) Gybat-zynadan hem agyrdyr. Gybata nameler degishli? Bir adamyn 1. Endamy barada gurlemek 2. Asly barada gurlemek 3. Eshigi barada gurlemek 4. Ozuni alyp barshy barada gurlemek 5. Eden ishleri barada gurlemek Gybat dine dil bilen dal, eysem, goz, el, ysharat bilen hem edilyar. Birinin agzyna oykunmek gybatdyr. Gybat ynsany gowy ishlerini edil yangynyn gury oduny yaksyhy yaly yakyar, yok edyar. Gybat 8 sebapden ediler: 1. Gybaty edilen adama gaharly we ondan oykeli bolsa 2. Birilerine yaranjanlyk ucin 3. Ozuni gunakarlanlerinde, gunaden boyun gacyrmak ucin 4. Kabir adamlar ozlerini owesleri geler, munun ucin bolsa bashga adamyny garalarlar. Bu-da gybatdyr. 5. Goriplik 6. Erbet we gunali ish edenlerin ustunden gulmek 7. Birinin guna ish edenini gorup hayran galan bolmak, ona gaharlanmak we adyny tutmak Gybata rugsat berilyan yerler, yagny guna hasaplanylmayan yerler: 1. Size tohmet atyp, guna yonkelende shol dawany cozup biljek birine wakany gurrun bermek. 2. Bir zadyn dogry ya nadogrydygyny bilmek ucin soramak. Adyny tutman. Mysal ucin, eje sheylerak yerde sheylerak hereket edildi welin shol dogrumy? 3. Eger bir adamyn bashga birine zyyan yetirjekdigini doly we dogry bilyan bolsanyz, ol adama dykgatly bolmagyny aytmak 4. Adamyn bedeni bilen bagly (eger gaty gormeyan bolsa) goylan lakamlary tutmak. 5. Acyk we utanman guna ish edyan adam barada gurlemek. Gybatdan goranmak ucin: 1. Toba etmeli 2. Pushman bolmaly 3. Gidip shol adamdan otunc soramaly. Gybat eden adama ol dunyade oz doganynyn jesedinin eti iydiriljekdir!!! Elimizden geldigice etmesek gowy bolar…. p.s. aga593 yadynda bolsa, yaz diyip hayysh edipdin. senin bilen doganlykly aragatnashygy dolulygyna uzmankam, beren sozumde tapylayyn diydim. saglygyn.

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir