5nji otyabr Bu gün, barlyk bolmaga başladym. Bu yagdayy heniz ejem bilen kakam bilenok. Almanyn tohumyndan hem kicijik-da men hazirlikce… Name-de bolsa, men men-da... Hazirlikce belli bir sheklim bolmasa hem, barlygymy duyyaryn. Men gyzjagaz bolaryn we gulleri soyerin. 19njy oktyabr Calaja ulaldym emma shonda-da hic hili hereket edip bilemok. Ejem meni oz gany bilen iymitlendiryar. Mana yureginin ashagynda yer berdi (men bolsa ona yuregimin torunde yer berdim) In gulkunc zat hem name bilyanizmi, ejem henizem menin barlygymdan habary yok… 23nji oktyabr Agzym emele gelip bashlady. Eeee, hezildigini, menem bir yyldan son arkayynja yylgyryp bilerin! Sonra gurlap bashlaryn. Men bir zady gaty arkayyn bilyarin, birinji aytjak sozum “eje” bolar. Menin barlygymy kim inkar edip biler? Bir owuntyk bolsa-da corek sayylanokmy? 27nji oktyabr Ohhoooo, bu gun yuregim urmaga bashlady. Mundan beylak, durmushymyn sonky pursatyna cenli urar. Men yuregimi soygi bilen dolduraryn. 2nji noyabr Her gün azajyk hem bolsa ulalyaryn. Ellerim we ayaklarym emele geldi. Bu ayajyklarym bilen ejeme tarap ylgasam, eljagazlarym bilen kakamy gujaklasam, emma heniz ir. 12 noyabr Barmaklarym çykmaga başlady. Bir kicijik welin, menem hayran galyan. Shonda-da begenyan. son barmaklarym gurjak oynar, top oynar we gul yygar. 20 noyabr Bu gun ejem lukmana gitdi. Sheydip menin barlygymdan habarly boldy. Begenenokmy kabam??? Tiz wagtdan gujagynda bolaryn! 25 noyabr Ejem bilen kakam menin gyzjagazdygymy hazirem bilenoklar. Belki olar oglanjyga ya ekizlere garashyandyrlar. Olara bushluk bolar. Ejem yaly gara gozli bolasym gelyar! 10 dekabr Yüzüm dolulygyna emele geldi... Kashga ejemjanyma menzesedim... 13 dekabr Indi dash-toweregime garap bilyarin. Emma menin yashyan yerim oran garanky. Ay shonda-da bagtly men. Yaşayan! Gysga wagtdan gozlerim dunya yshyklaryny gorer. Beyleki cagalaryn oyun oynayshyny synlaryn. Denizleri, daglary, alemgoshary heniz gormedim. Olar nahili zatka? Eje jan, asyl sen nahili barlykkan? Birje gezek göraysedim... 24 dekabr Eje jan, senin yuregin urshuny duyyan.Senem menin yuregimin urushlaryny duyyanmy? Sagdyn bir gyzjagaz bolaryn. Kabir cagalaryn dunya inmeleri kyn bolyarmyshyn. Emma gowy we tejribeli lukmanlar komek edyarmishin. Kabir ejelerin hem cagalaryny islemeyandiklerini bilyarin. Emma men dunya gelesim gelyar, gujagynda uklasym gelyar, yuzuni goresim gelyar ejemjanym! Senem mana edil sheyle soygi bilen garashyan gerek? Meni ysgarsyn gerek? Meni soyersin gerek? 28 dekabr Ah, ejejan ejejan! Namucin! Namucin meni oldurmeklerine rugsat berdin? Ikimiz nahili bagtly yashardyk, bilsedin…. Eje jan, eje janym….

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir