çuňlukdan çuňluga çeşmeler aglar Uzakdan uzaga çopan çeşmesi Ey, suwa sesinden dusunen daglar Gor,name diyr daga çopan çeşmesi "Göwnüne pirleriň yşky dolanda Yol alar durmuşyň gözyetimine O güýçli daglary Perhat yaranda" Başlapdyr akmaga çopan çeşmesi Şol wagtlardan bäri yşkyňdy derdi Mermeri oýardy, daşy deşerdi Ençe teşne ýolagça sowuk suw berdi Degdi ençe dodaga çopan çeşmesi Biwepa Asla yol görkezen bu Keremin sazyna jogap beren bu Guran didelere yaş syzdyran bu Siňmedi topraga çopan çeşmesi Leýla gelin boldy, Mejnun mazarda, Teşne yolagçylar yokdur daglarda Ataşdan gyzaran bir gül yşkynda Bagdan baga gezer çopan çeşmesi Ne şahyr ýaş döker, ne aşyk aglar, Taryha gowuşdy köne aşyklar Biderek gygyrar, biderek aglar, Bir çepe, bir saga çopan çeşmesi

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir