Edil düynem mana:”sensiz yaşaman, Men seniň kölgäňde borun” diýipdiň. “Sensiz okap bilmen, hem şygyr ýazman, Sensiz meniň aklym ýarym” diýipdiň. Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň. Şerap, tüsse bilen açdym arany, Soňra sen terk etdiň bagty garany, Duzak gurduň, ýatlatdyň-da şeytany Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň. Bir yandan kalbymyň elhenç agyrysy, Bir yandan böwrümiň inçe sanjysy, Mäşäni wagtynda basdyň, dogrusy, Pursata garaşyp, bukuda ýatdyň, Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň. Öwülmäne deger boýuň-syratyň, Artistlik bir roldy her hereketiň, Gideniňde wyždan hem sadakatyň, Sözlükdäki manysyny soradyň, Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň. Bähbide ýorsaň-da, nejis kararyň, “Wah-waheyyy” düzetmez beren zyýanyň, Yarama duz basdy arzuw-hyýalym, Ýykyldym.Tutaýjak pudagym gyrdyň. Sen meni iň ejiz wagtymda yykdyň.

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir