Adamlar bushluk, bushluk..!

salam mahriban hormatlanyan sylaga mynasyp gadyrly agzalar we sahypamyzyn eziz myhmanlary. wagtynda ozuni dine bir turkmen halkynda dal tutush dunyade internet ulgamyndaky ynsanlaryn uly soygusine mynasyp bolan, yone nabelli esaslar esasynda dowletimizde ulanmasy togtadylan, agent, odnaklasnik, wechat, mobimeet yaly chat programmalaryndan ulanyjy m...

Dowamy »

1360 8
Köneler, 8 years ago


Ilkinji jañ

Sen meniñ üçin üýtge$ik bir ynsandyñ. Dogry seni diñe öz gözümde ulaldýadym. Bolmasa sen hem adaty bir ynsanlardandyñ. Sen bn gürle$mek meñ un uly bagtdy. Ahyry bu gizlin päk duýgumy gizlap saklamaga güýjim yetman jorañdan senin telefon belgiñi alypdym. Jorañ hem ýakyn tanaýan gyzlaryn biridi. Indi seniñ telefon belgiñem alypdym. Ýöne name un.dir s...

Dowamy »

886 4
Köneler, 8 years ago


Hasrat

Seni unutmak üçin köp görnü$li i$ler etdim. Seniñ adyñ bn bagly ähli zatlary unutmaga synany$dym we muny ba$ardymam. Hatda seniñ bilen bagly jümleleri dodaklaryma hem sözlemegi gadagan etdim. Seni unutdym. ( ýok, ýok ynanaýma! Aslynda seni hiç unutmaga synany$madym. Gaýtam unudylmazlygyñ üçin yatlap durdym. Seniñ adyñy bolsa dodaklarym gulagymyñ e$...

Dowamy »

995 16
Köneler, 8 years ago


Diñe ynsan söýmedik!

owadan dünýäni söýdik. Ajaýyp tebigaty: asmany söýdik, topragy söýdik, ir säheriñ $apagyny söýdik, güne$li gündizi, aýly ag$amy söýdik. Gy$yñ garyny, baharyñ bägülini, tomsuñ towsun atyp duran yssy howasyny, güýziñ myýmyk howaly çagbasyny söýdik. Söýdik, söýdik we ýene-de ençe zatlary söýdik. Hat-da haýwanlaram söýdik. Itleri, atlary, gu$lary, owla...

Dowamy »

1074 7
Köneler, 8 years ago


ýalñy$lyk

Näme diýse, şony diýsin özgeler,
Meniň bu meselä öz garaýşym bar:
Adam ýalňyşýarmy, diýmek, özgerer,
Diýmek, oňa soňra ösüş garaşýar!
Alym bolsun, işçi bolsun ýa aşyk,
ÝA-da meýdanlaryň häkimi daýhan,
Olar ýalňyşlyklaň üstünden aşyp,
Ýeňişi özüne çekýärler hökman!
Olara duruw ýok. Olarda güýç...

Dowamy »

1265 24
Köneler, 8 years ago


Gamlanma gülim!

gamlanma gülim! Gamlanma! Bu gun biz aýrylýas diyip gamlanma gülim! Sen elmydamakyñ ýaly gülim gezmage mynasyp. Dünýämizde nameler bolmaýar. Biz hamala bu hasrady datmaly ýaly soñumyzyñ $eýle boljagyny bilip bilip bir birimize baglandyk. Ýøne bu diñe da$ymyzdaky ynsanlaryñ planydy. Biziñ söýgi kanunymyzy bolsa "herkimiñ bir plany bar bolsa, allahyñ...

Dowamy »

1148 17
Köneler, 8 years ago


Bagtlylyk hakynda

Diýdiň sen: “Işçiler nädip oňýarka

Alýanja şojagaz aýlygy bilen?..”

Emma welin işçiň günlük baýlygyn

Deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen.

Seniň puldan başga bilýän zadyň ýok.

Pikiriň-zikiriň pul, pul, ýene pul.

Bolmasa-da bizde gul diýilýän zat,

...

Dowamy »

865 2
Köneler, 8 years ago


Sürtülme Gatlaýjysy

Fizika sapagynda mugallym okuwçylaryndan birinisi turuzup, şeýle sorag sebipdir:

Mugallym: – Owtobusda gidýarsiň içersi ýaman yssy näme edersiň?

Okuwçy: – Aýnasyny açaryn Mugallym!

Mugallym: – Aýt onda içerä giren howwanyň sürtülme gatlaýjysy näçe?

Okuwçy: – Bilmedim Mugallym!

Dowamy »

786 1
Köneler, 8 years ago


G7 ýygnagy

G7 Ýygnagynda ýygnanşanlar özlerini şeyle tanytdy:


‪1.‬E-Mekdep : Mende hemme Türkmen goşgylary bar.
‪2.‬Mail.ru : Mende hemme Türkmenler bar.
‪3.‬Google : Mende hemme zady gözläp bilersiňiz.
‪4.‬Facebook : Mende hemmäni tanap bilersiňiz.
‪5.‬YouTube : Mende hemme klipleri görüp bilersiňiz.
...

Dowamy »

833 4
Köneler, 8 years ago


Ahat bilen muhat

- Başdaşym Aýjemalym

Şeýle bir owadandy.

“Sen owadan däl” diýip,

Alyp gitdi goşuny.

Ikinjim Akjemalym

Çalasowat, nadandy,

Çatyp bilmän geçirdi

Iki sözüň başyny…

Üçünjim Güljemalym

Baryp ýatan tekepbir,

...

Dowamy »

711 4
Köneler, 8 years ago


Owadan gül

Kitabymy okap başlanymda, asmana gol bulap, howalanyp duran garry çynar agajynyň aşagyndaky oturgyçlarda menden başga adam ýokdy. Birhili bu dünýe, bu durmuş maňa güzaply görünýärdi. Şol oturşyma agyr oý-pikirleriň holtumyna düşenimi hem bilmän galypdyryn
Kalbyma çöken gara labyrdan baş çykaryp bilmän durkam, birdenkä bir çagajyk golaýym...

Dowamy »

1003 9
Köneler, 8 years ago


Gutlag

hormatly Türkmenistan döwletimiziñ mähriban uçurymlary! Biz sizi durmu$ kitabyñyzdaky iñ owadan sahypalaryñyzyñ biri bolan bilim dünýäsini tamamlap, ak mekdebiñizden uçurym bolýan dabarañyz bn tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýarys! Siziñ täze durmu$ ýoluñyza gadam basmagyñyz bn uly üstünlikleriñ, tükenmez bagtlaryñ ýaran bolmagyny dileýäris! Allahja...

Dowamy »

1218 5
Köneler, 8 years ago


Göz bejermegiñ iñ añsat ýoly

salam hormatly agzalar! Gowjamysyñyz? Temanyñ adyndan belli bol$y ýaly size göz bejermek barada gürrüñ etmekçi. Mümkin, kimdir birinìñ derdine ýarar. Uniwersitete howlugyp taksa mündim. Taksistem men diýen türkmen ýa$ulysy. Özümem açkilije. Ýañky ýa$uly sypaýylyk bn deg$ip ugrady. "oglum açkili ekeniñ welin gørýan welin köp okaýañ öýtýan?". "aýý ýo...

Dowamy »

3446 19
Köneler, 8 years ago


Gutlag!

Sizi ýetip gelen Nowruz baýramy bn tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Gutlamak bn size bahar bägullerine bürenen türkmen topragy ýaly owadan durmu$, bahar çagbasynyn damjalary ýaly köplukde bagt arzuw edýan. Hormatlamak bn Y.Muhammedow!

Dowamy »

812 5
Köneler, 8 years ago


Er-Razi

Raziniň ýaşan döwründe Ýewropada kemakyllara hem-de ruhy taýdan näsag adamlara “şeýtana uýan” diýlip, dürli jebir-sütemler edilýärdi. Razi ruhy näsaglary bejermekde ýewropaly lukmanlara ýol görkezýär. Raziniň bu mowzuk bilen baglanyşykly orta atan ylmy delillerine Ýewropada diňe 18. asyryň ortalarynda doly düşünilýär. Şol döwürlerde yslam dünýäsin...

Dowamy »

689 1
Köneler, 8 years ago


Ýürek nähili garalýar?

Taksi duralgasynda iki sürüji biri-biri bilen gohlaşmaga başlady. Sebäbi-de biriniň beýleki sürüjiniň müşderisini yryp, özi almagydy. Biz ulagda garaşyp otyrkak, olar bir-biri bilen esli salym sene-mene edişenlerinden soňra aýryldylar. Mydama bolşy ýaly “uruşdan soňky batyrlyk” başlady. Beýleki sürüjiniň nämeler diýip galanyny bilemok, ýöne biziň g...

Dowamy »

755 1
Köneler, 8 years ago


Akyl,iman,haya

Söwda etmek üçin Şama baran medineli täjirleriň biri düýesini ýitirýär. Çar tarapy gözläp, idäp, ahyrsoňy düýäni biriniň ahyryndan tapýarlar. Ahyryň eýesinden malyny alyp bilmedik medineli täjir Şamyň häkimi hezreti Muawiýä ýüz tutýar, düýesini alyp bermegini soraýar. Häkim iki gullukçysyny gürrüňi edilýän ahyra iberip, bu ýerde şeýle düýäniň bar...

Dowamy »

1004 7
Köneler, 8 years ago


Shol yagyshly gije

Gyş güni, howa sowuk, şe¬ma¬lyň şuwwuldysy ýürek-bag¬¬¬ryňy elendirip barýar. Bir işim çykyp, şäheriň beýleki çe¬tin¬de ýaşaýan dostumyňka gi¬dip barýaryn. Ýoluň garşy ta¬rapynda, gyrada, ýagşyň aşagynda garaşmakdan ýaňa eşik¬leri öl-myjjyk bolup giden adam ünsümi çekýär. Ötüp-geç¬ýän ulaglara el göterýär, de¬ňesinde hiç kim badyny hem peseltmeýär....

Dowamy »

716 3
Köneler, 8 years ago


Sonmedik umyt ucguny

bu ukusyz gijeler yenede senli hyyallara alyp gitdi. Indi meni gunume goyarca wagtam bolda. Gitda gityanin cyn bolsa. Nama beydip gynayan. Yogsadam senem ene atan garshysynda durup bilman, soygunde ejizlap gynalyanmy. Men nameler samrap durna. Men name diysemem sen onson duymarsyn. Bilyanmi shuwagt yuregim bosh urup dur. Ol yer boshluk. Yok boshlug...

Dowamy »

830 3
Köneler, 8 years ago


Tazece durmush

Özüme gelen wagtym depäm agyrydan ýaňa lorsuldap durdy. Endam-janym meniňki däl ýalydy. Darajyk bir ýerde süýnüp ýatyrdym. Ýerimden turmaga synanyşamda, kelläm şarpa bir tagta bölegine degdi. Alaçsyz, ýene-de süýnüp ýatmaly boldum. Gözlerim açyk bolsa-da, ähli ýer tüm garaňkylyk, hiç zady görüp bilemokdym. Birden ýüregime gorky aralaşyp ugrady. Go...

Dowamy »

862 8
Köneler, 8 years ago


Ilkinji mugallymy yatlap

Ilkinji mugallym – bu neneň ajaýyp at?! Ilkinji mugallym çagany bilimler dünýäsine ilkinji gönükdiriji adam.
Mugallym diýlende, çagalara durnukly bilim, terbiýe berýän ynsan göz öňüňe gelýär. Halal zähmet çekýäne Allatagalanyň ýerdäki wagyz-nesihatçylary diýilmegi ýöne ýerden däldir.
Käýarymla...

Dowamy »

2227 1
Köneler, 8 years ago


Bagt duralgasy

Şapagyň gyzgylt sary şöhlesi baglardan gaýyp ýere gaçýan saryja ýapraklar bilen utgaşyp, durmuşa rahatlyk berýärdi. Şemalyň badyna bagdan ýere gaçýan ýapraklar durmuşa rahatlyk çaýýardy. Güýzüň ganatynda alyslardan alňasap gelýän sowujak şemal ýaňagyn ýelpäp geçende, duralgada duran zenanyň bar aladasy uçu...

Dowamy »

963 6
Köneler, 8 years ago


Gutlag!

Zenan dünýasiniñ täsin ýara$ygy bolan mähriban talyplar.comyn agza zenanlary. Baharyñ ilkinji bu$lukçysy bolan halkara zenanlar günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk we haýyrlysy bilen uzak ömür, owadan durmu$yñyzda tükeniksiz bagt arzuw edýärin! Hormatlamak bilen Y.Muhammedow

Dowamy »

662 7
Köneler, 8 years ago


Gutlag!

Zenan dünýasiniñ täsin ýara$ygy bolan mähriban talyplar.comyn agza zenanlary. Baharyñ ilkinji bu$lukçysy bolan halkara zenanlar günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk we haýyrlysy bilen uzak ömür, owadan durmu$yñyzda tükeniksiz bagt arzuw edýärin! Hormatlamak bilen Y.Muhammedow

Dowamy »

558 0
Köneler, 8 years ago


Gutlag

Hormatly watanda$ym!Sizi ýetip gelen ýa$yl Tugymyzyñ XX ýyllyk toýy b.n tüýs ýüregimden gutlaýaryn!Gutlamak bilen size baýdagymyzdaky ýyldyzlar ýaly $uglaly durmu$,ýarymaý ýaly ýagty ýol,gölleri ýaly ruhuñyzyñ görkana,ýa$yl reñki ýaly erkana,parahat durmu$y size arzuw edýärin!Hormatlamak bn Y.Muhammedow!

Dowamy »

3293 18
Köneler, 8 years ago