Fizika sapagynda mugallym okuwçylaryndan birinisi turuzup, şeýle sorag sebipdir: Mugallym: – Owtobusda gidýarsiň içersi ýaman yssy näme edersiň? Okuwçy: – Aýnasyny açaryn Mugallym! Mugallym: – Aýt onda içerä giren howwanyň sürtülme gatlaýjysy näçe? Okuwçy: – Bilmedim Mugallym! Mugallym: – Otur ikilik! Mugallym galan hemme okuwçylary ýeke ýekeden turuzup şol bir soragy berýar ýöne, hemme okuwçylar jogaby aýdyp bilmeýär. Iň yzda oturan bir okuwçy galýar mugallym ol okuwçyny hem turuzyp şol soragy berya: Mugallym: – Köşegim, Owtobusda gidýarsiň içersi ýaman yssy näme edersiň? Okuwçy: – Penjegimi çykararyn. Mugallym: – Emma, Köşegim has yssy… Okuwçy: – Köýnegimi çykararyn… Mugallym: -Köşegim has has has yssy… Okuwçy iň son durup bilmän: – Mugallym, öljegimi belsem-de ol aýnany açmaryn.

Köneler, ttmli tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir