özüñ bilen tany$dyraýsañ?!.

hormatly agzalar! Gelin $eyle bir tema acalyn. Ady tany$lyk bolsun. Hacandan bari giryan welin agzalarymyzyn dine tahalluslaryny we acyan mowzuklaryny hemde etyan komeklerini bilyan. Muna gaty minnetdar. Eger mumkin bir birinizi tanayansynyz. Bizede tany$maga rugsat bar bolsa herkim ozi barada tanadaysa (sekretny dal bolsa). Okayan bolsa okayan yer...

Dowamy »

632 3
Köneler, 8 years ago


Wagtyñy gidirme!

Wagt gor nahili calt gecyar. Dun dalmi elipbinin ''A'' harpyny owrenip baslan gunlerim. Bu gun bolsa 19 yasly talyp Ine sol 19 yyllap gecilen menzillerin agramyny ''Wagt'' terezisine mindirip gordum. ''19 yylyn icinde nacerak wagt yitirdim? Wagtymyn her gununi, her sagadyny, her minudyny nameler bilen bezedim?'' yaly sowallarymyn kopusi jogapsyz g...

Dowamy »

572 3
Köneler, 8 years ago


Gara$mañ

Mylayym bolmak ucin yylgyrysa garasman...Soymek ucin soyulmeginize garasman...Bir dostunyzyn gadyryny bilmek ucin, yeke galmagynyza garasman...Islemage baslamak ucin in gowy ise garasman...Sadaka bermek ucin kop bolmagyna garasman...Owutleri yatlamak ucin, yalnysmagynyza garasman...Yagsy dilege ynanmak ucin basynyza bela gelerine garasman...Komekle...

Dowamy »

520 2
Köneler, 8 years ago


Hakyky söýgi

Hakyky söýgi
Edebiýatda kitaplarda, romanlarda, aýdymlarda, goşgylarda, teswirlerde we hergünki durmuşda yaşlaryň arasynda iň köp “söýgi” temasy bilen duşýas. Bu söýgide ýada oglan gyzdan aýrylan ýada gyz oglandan aýrylan, bu edebiýatda söýgi diýmek aýrylyk diýmek. Mejnun we Leýla, Romeo we Julietta,.. haýsysyna seretseňiz hemmesinde aýrylyk...

Dowamy »

528 0
Köneler, 8 years ago


2 haýy$t we köp jogap

salam gadyrdanlar. Men 2 hayyst b.n size yuz tutyan. 1 nji si men internete kompyuterden baglanyp blmk. Baglajak bolsam zagruska gidip durya. Belki ba$ga yoly badyr. Aydayyn. Kompuyuterden girsem gowja temalar acjakla welin. 2-nji hayyshtym. Mana gowja sms gerek. Halayan gyzym men janymy alanok. Onsan birzatlar diyip jan alar yaly etmelida garaz. B...

Dowamy »

1100 8
Köneler, 8 years ago


Gijeler

gijeler. Ynsany hyýallar derýasyna çümürýan senmidin. Yogsada ynsanlarmy hyýallar derýasyna çümmek ucin sana gara$yan. Ukusyz gijeler. Kawagt gecmißimi, kawagt geljegimi kawagt bolsa kella gelmejek bolgusyzja, ajayyp pikirler etdiren. Hatda name ucindir senin borjun bolan menin mana berme5i uky payymam bermeyan gijeler. Guyc toplam ertire ynamly ye...

Dowamy »

779 8
Köneler, 8 years ago


Hasratyñ

seni taryplamaly bolsam sen sheyle bir zalymsyn. Sen sheyle bir ejizsin, hatda men janlarymy alyp bilmejek derejede guycsizsin.waah asyl sen beyle daldinle. Ne dow chaldy sana seni haysy yeller bashhny bulap pikirlerini ucurdy. Ilkinji dushushanymyzda senin gozlerinde mana bolan soygunin alamatlaryny gorup bolyady. Shonda sen sheyle bir nuranadyn.g...

Dowamy »

491 1
Köneler, 8 years ago


ýürek nalamasy

sana name diysemem az. Dogrusy name diyjegimem bilemok. Meni sheyle bir gynayan welin, gundizlem garanky. Hamala bedenim ruhymy gysyan yalydy. Durmush sheyle bir manysyzdy. Icini yakayyn diyen yaly wagtam mytdylcap baryan yalydy. Senin mana bolan soybine ene atanmy yada mana bolan ynamsyzlygynmy ya bolmasa senin gorkaklygynmy name bilemok. Name bow...

Dowamy »

763 7
Köneler, 8 years ago


ýene söýgü-da nätjek?

salamlar. Gowjamysynyz? Nemelay. Hw yene söygi. $o pahyr oglan y$kyn odunda. Gyz pahyram mun awusyna cydap bilman oda ne oglana jogap berya. Umuman bok bulashyk. Gyz name bolsada ene atam razy boldy belki gowsy shudyr diyip ozi islemesede ozuni kosap yenede ozuni oda atyar. Duygularyna erk edip bilmejeginden mi namemi oglan b.n gepleshmekden gacyar...

Dowamy »

1104 9
Köneler, 8 years ago


Bagta böwet

yigit aljyranly yagdayda belki gyzam sheyle. Oglan u.n gyz ony soyyadi. Oglan onsuzam soyya gyzy. Wah arman gyz sozlidi. Yagny gyzyn kakasy oz dostunyn ogly b.n gyzynyn durmush gurmagyna razydy. Gyz welin ol oglan b.n ne geplesdi nede gorushupdi. Gyz muny curt kesik islanokdy. Yone kakasynada garshy gelip bilenokdy. Hatda ol oglanyn nahilidiginem b...

Dowamy »

576 2
Köneler, 8 years ago


Söygûler 2

salam gadyrdanlar. Dushunmediklere tazeden. Halayan gyzym guler yuzlije hemmeler b.n gowma otnosenya saklap bilyar. Men u.n ol azajygam bolsa soygi meselesinde men b.n jogapkarsizirak. Hacan gorsen shadyyan.men ondan seryozny bolmagy hayyst etdim men b.n shu meselede. Oda sheylede etdi. Umuman bir gezek dushushdygam. Sonam hayyst etsem dushjshayaly...

Dowamy »

644 1
Köneler, 8 years ago


Söygûler

salam gadyrdanlar! Onatsynyzla. Gijan bir wagty name ucindir ukym tutman girdim. Aslynda name etjegimi bilemok. Belki sizem bilyansiniz. Ynsan yalnyz galanda pikirleniberyar. Shol pikirlerimin kopusa men ucin bagt payym hakda. Mumkin sizinkam sheyledir. Sizin pikirinizce sizin teklibinizden son gyzyn mumkin, goreris, belki yaly jogap bermegi nahkli...

Dowamy »

1230 27
Köneler, 8 years ago


Güzel sözler 2

erkekler zenanlarynyñ ilkinji söygüsi, zenanlar erkekleriniñ iñ soñky söýgüsi bolmak islärler./oscar wilde/ gula bela gelmez Hak yazmayanca,Hak bela yazmaz gul azmayanca.

Dowamy »

763 6
Köneler, 8 years ago


Güzel sözler

"name diysemkam" d.p ba$da pikirlenmek, "name u.n diydim" d.p sonunda pu$man etmekden gowudyr. /Sagdy $irazy/ Doganym sen bir pikirden ybaratsyn. Galanyn et b.n sunkdir. Güli pikirlensen gülistanlyk bolarsyn, tikeni pikirlensen tikenlik bolarsyn. /Jelaleddin Rumy/ menden poka 2.si. Yone sonam yazayaryn isleseniz. Belki sizem okansynyz. Belki kim...

Dowamy »

861 13
Köneler, 8 years ago


Sadaja söygi

ilki bilena meni sylap jogap yazanlara yada yazjak mahriban pikirde$ dostlaryma pikir kömegini edendikleri u.n olara ozumin caksiz minnetdarlygymy bildiryan. Yene de senmi diyman hayy$t. Sadaja söygume komek edersiniz diyen umyt b.n yuz tutdym. Gyz b.n geple$yan yone men u.n belkide onun u.n hem bolgusyzja zatlar hakda. Dogrusy kawagt name geple$j...

Dowamy »

716 6
Köneler, 8 years ago


Ilkimi, soñmy?

salam pikirde$ler. Size haýy$t b.n ýüz tutýan. Elbetde bu temada kän ökdede ddäl ony adymdanam bilyansiniz. Yigit a$yk boldy ýone wah yone ozunden 5 ya$ uly gyza. Gyz oglanyn ozunden kiCiligini bilya yone 5 yas kìciligini bilenok. Oglanyn yerinde bolsanyz yylynyzy dogry aydarmydynyz yada gyzyn bilyanirak yasyny aydyp gyzyn yuregini gazanandan son d...

Dowamy »

1041 17
Köneler, 8 years ago