gamlanma gülim! Gamlanma! Bu gun biz aýrylýas diyip gamlanma gülim! Sen elmydamakyñ ýaly gülim gezmage mynasyp. Dünýämizde nameler bolmaýar. Biz hamala bu hasrady datmaly ýaly soñumyzyñ $eýle boljagyny bilip bilip bir birimize baglandyk. Ýøne bu diñe da$ymyzdaky ynsanlaryñ planydy. Biziñ söýgi kanunymyzy bolsa "herkimiñ bir plany bar bolsa, allahyñam bir plany bardyr" diýen $ygar bn özümizin söygumizden umytlydyk. Haýsymyzda güna? Mendemi ya sendemi yada da$ymyzdakylardamy? Biziñ söygumize bizden ba$ga hemmeler gar$ydy. Hamala biziñ duygularymyz bn olar ýa$ayan yaly. Hacanda uniwersitetiñ da$yndaky $ol baglyk ýodadan gecenimde, biziñ söygumizde adat bolup galan du$u$yk ýerimizi görenimde ýuregim gyýym gyýym bolardy. Hamala hacanda okuwdan cykyp, $ol yodadan oýe tarap gidenimde baglaram maña duýguda$lyk bildirýan ýalydy. $ool oturan oturgyjymyzam a$yklar indi men bn söhbet etmage gelmeýa diyip seslenýan ýalydy. Bu gun bolsa bir i$ sebap bn sizin fakultetinize baranymda toýuña taýarlyk görup ýoren kursda$laryñy görenimde dûnýäm ýykyldy. Ýogsada biziñ guran planymyz ýalñy$ bolduda Allah dogrusy $u diyip, $eyle etyamidi? Jorandan e$di$ime gora senem menem entegem ýaradandan umyt bn bizi du$urmagy un gara$yarys. Gara$, gara$, uly umyt, ynam we söýgi bn gara$! Gün dogman, nameler dogar söýgulim! "söýgulim" bu sözi sana indi menin dizmagede hakym ýokdur! Çunki bu gun senin durmu$ toyuñ! Belki ýollarmyz aýradyr. Ýöne namedir bir güyje daýanyan ynam, umyt meni öz erkime goýanokdy. Bize bir guyc in sonunda kömek edaýjak ýaly. Aýrylyas d.p gamlanma gülim, biziñ bagt mekanymyz jennetdir gülim!

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir