hormatly Türkmenistan döwletimiziñ mähriban uçurymlary! Biz sizi durmu$ kitabyñyzdaky iñ owadan sahypalaryñyzyñ biri bolan bilim dünýäsini tamamlap, ak mekdebiñizden uçurym bolýan dabarañyz bn tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýarys! Siziñ täze durmu$ ýoluñyza gadam basmagyñyz bn uly üstünlikleriñ, tükenmez bagtlaryñ ýaran bolmagyny dileýäris! Allahjan her biriñize halaýan ýokary okuw jaýyñyza girmegi, islän hünarinizde abraý bn i$lemegi, galybersede durmu$yñyza $öhle saçjak söwer ýaryñyz bn bagtly bolmagyñyzy arzuw edýäris! Talyplar.comyñ agzalarynyñ adyndan biziñ gutlagymyzy kabul etmegiñizi haýy$ edýäris! Gutlamak bn www.talyplar.comyn agzalary!

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir