Sen meniñ üçin üýtge$ik bir ynsandyñ. Dogry seni diñe öz gözümde ulaldýadym. Bolmasa sen hem adaty bir ynsanlardandyñ. Sen bn gürle$mek meñ un uly bagtdy. Ahyry bu gizlin päk duýgumy gizlap saklamaga güýjim yetman jorañdan senin telefon belgiñi alypdym. Jorañ hem ýakyn tanaýan gyzlaryn biridi. Indi seniñ telefon belgiñem alypdym. Ýöne name un.dir sana jang etmage elim baranokdy. Belki bu sana bolan söygim un.dir belkide biraz utanjañlygym un.dir. Irden turdym. Sana jang etmage hyýallandym. Ichimden bolsa "belkide turan daldir. Ýada öyundakiler alar, ozumi almaz" d.p oz - ozumce bahana tapyp yenede goýdum. Gu$lyk wagty gelip ýetdi. "indaa turandyr. Indi jang etsemem bolar. Ýok ýok dur entek. Belkide öyunin i$i bn gûmradyr. Hany, men in gowsy sonurak jang edeyin". $eýdip günortanama boldy. "indi jang etsema hichem bolmaz. Belki nahar iýýändir yada dync alyan bolmagy mumkin. Hany bolyala men in gowsy ag$am jang edeyinle". Ine $eydip ag$amam gelip ýetdi. " $u gezega jang etjek. Wiy dur entek, howa salkynla$dy d.p belki ba$ka bir ýere gidendir. Öýunda oturan daldir. Ýada da$arylaryny supurip ýorendir. Bu wagtam bolmaz. Men in gowsy gije jang edeyin". Aý görnup yildyzlar asmany bezap ba$lapdy. Bir wagt mugallymymyn aydanlary yadyma dü$ipdi. Jyda zerur bolmasa gije sagat 10.dan gecenden son hic kimin oýune jang edip birahat etman diyenleri. Sagada seretsem 10.dan sanlyja minutlar gecipdir. " ay borlay, men in gowsy herkim yatan wagty jang edeyin". $eydip gijan bir wagty gelip ýetdi. " indaa arkayinchylyk jang etsemem bor. Dur entek ýatan bolsa name etjek. "ýatan ustune turan gelmesin" diyenleri boljak bula. Men in gowsy ertir jang edeyinle". $eyle ic gepletmeler bn bir hepdeden gowrak wagt gecipdi. Bu adatylyk meni has hem yadadypdy. Minutlar sagatlary, sagatlar günleri günlerem hepdeleri kowalap bir aý gecipdi. " näme bolsa bolsun. Etjegim bir jang. Jang etdin diyip öldurmejeklera belli. "ýatyp galandan atyp bir galaýyn". Herna ugruna bolsunda". Titreyan elimin barmaklary bn telefonyn san belgilerini basyp ba$ladym. Hatda sfirleri basyp sana jang edenimde ýuregimin ur$unyn kadasam üytgapdi. Biraz wagtdan son telefondan ahyry bir zenan ma$galan sesi geldi. Elbetde, bir bada tolgunyp, begensemem begenjim uzaga cekmedi. Gar$y tarapdan gelýan ses megerem hemmeler un tany$ sesdi : " abonentiñ telefony öchurilendir. Ýada ol aragatna$yk desgasynyñ hyzmat edi$ çäginden da$dadyr. ..."

Köneler, ttmli tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir