Näme diýse, şony diýsin özgeler, Meniň bu meselä öz garaýşym bar: Adam ýalňyşýarmy, diýmek, özgerer, Diýmek, oňa soňra ösüş garaşýar! Alym bolsun, işçi bolsun ýa aşyk, ÝA-da meýdanlaryň häkimi daýhan, Olar ýalňyşlyklaň üstünden aşyp, Ýeňişi özüne çekýärler hökman! Olara duruw ýok. Olarda güýç baar, Olar bulaşyp ýör maňlaý derine. Otly çöpüň dänesi deý sürtülýär, Olar şowsuzlyklaň kükürtlerine. Durmuş Kiselýowyň “Algebrasy” däl, Durmuş algebradan çylşyrymly has. Onda ýalňyşmagam asyl günä däl, - Çünki ýalňyşmazlyk üçin ýalňyşýas. Bilýän ýalňyşmaýan adamlar-da bar, Syn etseň, wagty hoş, gowy ýalydyr. Emma, gör, termosa guýlan suw kimin, Ne bir ýylaýandyr, ne sowaýandyr. Ýalňyşýanlaň lapy keçdir elmydam, Gynansa buzdur ol, begense – otdur. Ýalňyşmasyn diýip başga bir adam, Onuň ýalňyşmagy bilseň oňatdyr. Ýer ýüzüne tohum sepiň, el ýetse, Tohum sepip utulan ýok, utan bar. Il-gün üçin sçhelçe-de haýr etse, Işiňizde ýalňyşmaga utanmaň!Ýeri : sowet edebiyat, Gurbannazar Eziz

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir