Seni unutmak üçin köp görnü$li i$ler etdim. Seniñ adyñ bn bagly ähli zatlary unutmaga synany$dym we muny ba$ardymam. Hatda seniñ bilen bagly jümleleri dodaklaryma hem sözlemegi gadagan etdim. Seni unutdym. ( ýok, ýok ynanaýma! Aslynda seni hiç unutmaga synany$madym. Gaýtam unudylmazlygyñ üçin yatlap durdym. Seniñ adyñy bolsa dodaklarym gulagymyñ e$tmejek derejesinde teswi sanan ýaly sanap durýar.) seni unutmak üçin senden galan ähli ýadygärlikleri ýok etdim. Seniñ bn bileje bagyñ a$agyndaky oturan oturgyjymyzdan ba$lap, senli geçen günleri, seniñ ke$biñi unutdym. (aslynda-ha senden galan ähli ýadygärlikleri ömür taryhymdaky "milli muzeýe" öwürdim. Seniñ gözlerime bakyp ýylgyran nurana ke$biñi, gulagyma py$yrdan owazly sesiñi, dodaklaryma gonduran öpüjikleriñi, mähir çoýup duran gara gözleriñi, nowjuwan jemalyñy, bütin söygin bn gur$ap alan kaddy-kamatyñy nadip unudaýyn? Seniñ bn du$u$ylan $ol baglyk ýeri mukaddes ýerlerimiñ biri hasapladym.) saña iñ soñky sözüm! Gözüme görünme! Seni görmäýinem köýmaýinem. Hatda seniñ bn bile bir uniwersitetda okamak anyrda dursyn, senin bn bir $aherdede ýa$amak islamok. Sen onuñ bn bol, onuñ bn ömür sür. Seni bagy$lamagy ba$armadym! (men bulary diysem diýanem welin, eysem gözümiñ göreji, janymyñ dermany sen dälmiñ näme? Seni görmek, sesiñi e$itmek, seniñ bn birazajygam bolsa gürleshmek maña bag$ edilen in uly sowgat ahyryn. Seniñ bn bile saña a$yk bolup gezip, a$yklaryñ $aheri A$gabatda ýa$amak bu meniñ arzuwym ahyryn. Onuñ bn ýa$asañam saña degmegine asla ýol berme. Sen önkin ýaly pakligini, tamizligiñi sakla! Ýene näçe ba$armadym diýsemem bagy$lap bilipdim seni! Razy bol!)

Köneler, ttmli tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir