Biraz zyna barada ...

Biler bolsanyz sonky ýyllar türkmen gelinlerimiziň arasynda hem ärine ikilik edip başga bir erkek bilen bolmaklary ýönekeý zada öwrülip barýar, şolar ýalaklar barada dinimizde näme diýilýär,bimeýänler biler yaly tema açyp paýlaşsaňyz hoşal bolardyk.
(Okyjymyzyň hatyndan)

Adam Allahyň et diýip buýran zatlaryny etmese...

Dowamy »

353 14
Sorag-jogap, 2 months ago


Biraz arak barada...

Arak adam üçin iň uly duşmanlaryň biridir we hemme erbetlikleriň başydyr.Allahyň kitaby Kurany Kerimiň Maide suresiniň 90-njy aýatynda Allatagala şeýle buýurýar "Eý, iman getirenler! Takyk, arak (şerap), humar, dikilgi daşlar (butlar) we pal (atylýan) oklar şeýtanyň pis-hapa işleridir. Bes, siz halas bolmagyňyz üçin ondan daş duruň!
91. Şeýt...

Dowamy »

241 1
Sorag-jogap, 2 months ago


Peýdasy köp aňsat amal

Bismillanyň adama berýän peýdalary hakynda.
1. Dowzahyň 19sany häsiýeti bar,ýüregi gaty,rehimsiz,aglap-eňräniňe bakmaýan diýen ýaly ,şonuň azabyndan gutulmak islän,şeýle hem yrsgal-berekediniň artmagyny islän adam بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bismilla hirrohma nirrahym-ny (geljek...

Dowamy »

262 4
Sorag-jogap, 2 months ago


Bedinebisligiň netijesi

Haçjaj patyşa wagty emeldarlary bilen atly bir ýerik gidip barýarka bir mellegiň gabadyna baranda mellekden daşyna akan suwa aty taýyp ýykylyp patyşanyň hem aýagy döwlüpdir. Ol gaharjaň zalym patyşa bolansoň ol mellegiň eýýesini çagyrdyp oňa :
—Sen ekin ýeriňe seretmänsiň,suwy bisarpa tutupsyň,ana suwuň ýola akyp şeýle iş boldy seniň jezaň ö...

Dowamy »

395 2
Edebiýat, 3 months ago


Ilçi-sahaba ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Başyndan öpülen gahryman ilçi-sahaba
ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Abdullah ibni Huzafe r.a ömründe döwrüniň iň uly döwletlerinden bolan Eýran we Wizantiýa hökümdarlary bilen duşuşmaly bolan sahabady. Resulallah s .a.w Serwerimiziň Eýran şasyna iberen ilçisidi… Öz sözüni diňledip bilýän çakylykçydy… Sözüni çekinmän söz...

Dowamy »

313 0
Bilim, 6 months ago


Brejnewiň täsin pişigi

Adamlar gadymy döwürlerden başlap käbir zatlaryň bela-beterden,howup-hatardan goraýandygyna ynanypdyrlar. Sowet Soýuzyna uzak wagtlap ýolbaşçylyk eden Leonid Brejnewiň pişigi barada hem geň gürrüňleri aýdýarlar.Geliň indi bu wakalar nähili bolupdyr bu barada giňişleýin bileliň. 1969-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyna L.Brejnewiň Hindistana ilkinji resm...

Dowamy »

508 6
Edebiýat, 6 months ago


Nämeden ýalkanjagyň belli däl ...(rowaýat)

Geçmişde Abu Mansur atly dindar bir adam ýaşap geçipdir. Ölmezinden öň ol bende aglapdyr. Ogly sorapdyr :
—Kaka sen näme üçin aglaýarsyň , ölümden gorkýarmyň. Sen bütin ömrüňe ybadat edip geçirdiň ahyry?—diýipdir. Abu Mansur ogluna :
—Sebäbi gitjek ýerim nätanyş , görülmedik ýer—diýipdir. Abu Mansur uzaklaşman ölüpdir we ony jaýlanlar...

Dowamy »

925 1
Edebiýat, 1 year ago


Hz Sopy Allaýaryň halypasy

Buharada hijri-kamary ýyl hasaby boýunça1100-nji ýylda din gowşapdyr.9 ýyllap adamlar öňkilerine görä dinden daşlaşyp,bozuk bidgat işler köpelip başlapdyr. Bir gün Ristan bazarynda Habibulla diýen gawun-garpyz satýan ýaş oglan Allahdan dileg edipdir,Allahym maňa ylym berse adamlary dogry ýola çagyrsam diýip. Bir gün agşam ol öňki ýaşap geçen güýçli...

Dowamy »

709 0
Edebiýat, 1 year ago


Durmuş

Gadym döwürde Durmuş atly bir ýigit ýaşapdyr. Ol güzeranyny oňarmak üçin daş ýerlerik gitmäge mejbur bolupdyr. Onsaň ol bir gün söwda kerwenine goşulyp Stambul şäherine gazanç etmäge gidipdir. Ol ýerik baryp özüne mynasyp iş gözläpdir, sebäbi onuň belli bir ökde hünäri hem bolmandyr. Ýöne, şunça aýlansada iş tapyp bilmändir. Onsaň oňa bolýan ýerind...

Dowamy »

817 3
Edebiýat, 1 year ago


Her bir zat görünişi ýaly däldir... tymsal.

Bir gezek iki sany ýagşyzada bir baý adamyň öýüne myhman bolupdyrlar. Baý adam gysyk ekeni we olary gowy myhman alyp mynasyp hyzmat etmändir,olar ýatjak bolanda bolsa olara ýerzeminden ýer beripdirler. Ýagşyzadalar görseler ýerzeminiň bir ýeriniň suwagy gopan ekeni.Ýagşyzadalaň ýaşyulysy ýerzrminiň ol gopan ýerini gowy edip suwapdyr. Ýaş ýagşyzada...

Dowamy »

842 4
Edebiýat, 1 year ago


Geçmişde bolan waka

Bir gün Hezreti Omar ( Allah ondan razy bolsun) halyf wagty onuň ýanyna iki sany adam bir ýaş ýigdiň hersi bir tarapyndan tutup südürläp älkeldilerde oňa ýüzlenip :
—Musulmanlaryň halyfasy ine şul ýaş ýigit biziň kakamyzy öldürdi şuňa jeza berip adalatyň bilen höküm görmegiňi soraýarys —diýýärler. Onda Hezreti Omar ýaş ýigde garap aýdypdyr:...

Dowamy »

980 0
Edebiýat, 2 years ago


Halallygy ýörelge edinen adam

Horasanyň Merw şäherinde Miladyň 700-nji ýyllarynda bir häkim yaşapdyr. Bu hakimiň maly-mülki ýerinde, sylanýan bir adam bolupdyr. Ol häkimiň şäheriň daşynda hem bir üzüm bagy bar ekeni. Bir gün häkim şol üzüm bagynda işlär ýaly ekin-tikinden başy çykýan Mübärek atly bir guly satyn alypdyr. Oňa etmeli işlerini düşündiripdir. Onsaň Mübärek şol üzüm...

Dowamy »

1086 1
Edebiýat, 2 years ago


Tymsallar

Paýhasly adamy nadandan nädip tapawutlandyrmaly

Günlerde bir gün okuwçy mugallymynyň ýanyna gelip şeýle diýipdir:
- Ýoldaş mugallym, parasatly adamy nadan adamdan nähili tapawutlanýar?
Güneşli ertir çagydy, mugallym gök çaý süzüp oturşyna pikir ummanyna gitýärdi. Birdenem okuwçysy üçin gutarylmadyk çaýyny taşlap, ony yz...

Dowamy »

1537 0
Edebiýat, 2 years ago


Dürli pikirler

1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir.
''‘'"""""""'"'“""""""
2. Lukman hekimden sorapdyrlar:
...

Dowamy »

1612 3
Edebiýat, 2 years ago


Bolmazmy

A gyz neçün daşa dönüp dymýarsyň ?
Belli karar belli jogap bolmazmy ?
Sözle janym,niçik oýa çümýärsiň ?
Habarlaşmak asylly däp bolmazmy ?

Goşa mertlik gerek yşka baş ursaň,
Göwnüm galar syryň menden ýaşyrsaň,
Beýdip näzlim nazaryňdan düşürseň,
Aşygyň örtenip kebap bolmazmy ?

Di...

Dowamy »

1209 2
Edebiýat, 2 years ago


Oýlandyryjy pikirler

1. Ýoluň egriliginden gorkma,päliň egriliginden gork.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
2. Ol ýoluna näler seretjekdi,arman garny oňa basjak ýerini görkezmedi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
3. Wezipesi ulaldygyça,adamyň halkyna hyzmat etmek mümkinçiligi köpelýär. A käte nähili bolýar? Onuň wezipesi beýgeldigiçe ,halkyň oňa hyzmat etmek alada...

Dowamy »

1315 1
Edebiýat, 2 years ago