Adminnjan jan adminjan

Iň bolmanda saýtda kimleriň onlaýdygyny görer ýaly edäýou :D

Dowamy »

154 5
Täzelikler, 2 days ago


Mr_arsen

Kimligimi tanamasynlar diýip köne mowzujaklaryňy arassalapsyňmy :D arassalasaňam galýara ol saýtyň keşinde))

Dowamy »

144 10
Täzelikler, 2 days ago


WMZ, WMR, PAYEER, PayPal.

Elektron gapjyklaryňyza pul salyp berýäris. Kurs 30 manatdan 1WMZ.

Proxy serwer açyp berýän, wifi tizligini 20Mbit/sek çenli ýokarlandyrýar (asyl tarif 2Mbitligi, 512kbitlikleri 8-10Mb/sek çenli ýokarlandyrýar) we islendik saýda girýär, ban bolmaýar, 1 proksini özbaşdak arkaýyn ulanywermeli. Bahasy 90 günlük proksi serwer 300 manat....

Dowamy »

115 8
Täzelikler, 2 days ago


Gyssagly kömek gerek agzalar, gaýrat ediň haýyş...

Hemmeler gerek zadyny soraýar şu talyplarda, megerem jogap berilýändir we gözlenýän zatlary tapylýandyr, şol sebäpdenem soraýandyrlar. Menem sorap göreýin hany, gaty köp wagtdan bäri gözleýän, entägä tapdyranok, belki Talyplarda tapylar))


Gepiň gysgasy, şeýleräk:

Maňa gerekdäl wifi döwýän program,
maňa g...

Dowamy »

182 9
Sorag-jogap, 2 days ago


@YASHALYM AGZA BILEN SÖHWÖTDÖŞLÜK (BOLMAJAK WAKA)

Salam Gadyrdanlar we gadyrsyzlar we owadanlar we betnyşalar we şöňa meňzeşler. Ine-de gep-den gybat-dan möwç alyp, diňe gepli-gybatly we ýigrençli hem-de hapa-paýyş salgylanmalardyr, akyllydan parasatly akylsatmalardan ybarat bolan Talyplar portalymyzdaky ""Bolmajak waka"" gefleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň to day-ki myhmany elbetde hemmäniň bi...

Dowamy »

242 11
Täzelikler, 4 days ago


Gutlaýan

BIZE BIR NESIP ETMÄWERSIN ENŞALLA :-D

Dowamy »

208 3
Täzelikler, 6 days ago


ZET-PRO2003 BILEN SÖHWETDEŞLIK (BOLMAJAK WAKA)

Essalamulalalalalýkum zdrasti gadyrdanlar, neme menem blog ýazjak indi, özöm wara diňe agzalar bilen fantaziýamda gurnan söhwötdöşlügümüzi ýazjak wara. Howwa bu günem sikTurdyýarymyzda "Zet-pro2003" bar, men oy erkeläp "Ady belli Annagül diýýän":-D

Men: Salam Pälwaşka alkaşka nädýä ýagdaýlar.
ZP: äääääää kim alkaş waý, ahzyňa...

Dowamy »

276 11
Edebiýat, 6 days ago


TOBA GELIŇ ADAMLAR

KIME DEŇESEŇIZEM ZET-MRAZA DEŇEMÄŇ MENI, UTAJYMDAN SAÇYMY KESE SYRDYRYN WARA, TOBA DEŇLÄREÝ :D

Dowamy »

170 5
Sorag-jogap, 6 days ago


Tebigatyñ ýalñyşlyklary indi IMO-da

Salam hormatly agzalar, bu mowzugy goldaýan ýada goldamok däl. Ýöne öz pikirimi beýan edýän.
Ine bu gun biri meni imoda db etdide shu yazgyny ugratdy.

- Götüme sikdirýän we agzyma alýan, imo jañ ediñ 864626901.

Elbetde blok etdim. Men geýleri siz gey diyip kemsitmek islämok. Emma samsyk yaly beydim oz nomeriñizi...

Dowamy »

588 17
Täzelikler, 2 weeks ago