.............................................

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi... Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer!

Dowamy »

227 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

Şu edişim dogrymy?

Salam dostlar! Goşgy düzmegem birhili endik ýaly bolup barýar)). Goşgylamyň sany 10-a dagy ýetdi, nesip bolsa bir birden goýaryn, esasy bölegi söýgi hakda. Şu gezek dädem (kakam) hakda düzen goşgymy size ýetirmekçi. Okap düşünersiňiz. Pikirleriňizi ýazyň.

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir nurana dädemizem bolmady.
Oja...

Dowamy »

383 6
Edebiýat, Yaş Şahyr tarapyndan 8 months ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

254 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

212 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

Скучаю.......

Скучаю без тебя, моя родная,
Прилетела темной грусти стая,
Мое сердце терзает птица разлука,
Так не хватает твоего сердца стука.
Молю тебя о скором возвращенье,
Готов просить за все прощенье,
Как только увижу твои глаза,
Скажу, что жить не могу без тебя.

Мы подходим друг другу как кар...

Dowamy »

206 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Снова я тебе пишу,
В мыслях обнимаю.
От тоски едва дышу,
Словно погибаю.
Ты одна меня спасти
В этом мире можешь.
Если, что не так прости,
Нет тебя дороже.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘

Люблю тебя моя Малышка!!!
Для. . А.З

Dowamy »

197 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Потерялись наши чувства в бесконечности.
Чтобы быть с тобою, мне не хватит вечности.
Милая, нежная моя,
Во всей вселенной такая одна.
Без твоей улыбки и нежных глаз
Погибаю я быстро — всего за час.
Моя нежная, будь рядом всегда.
Я знаю точно — это судьба.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 8 months ago

HÜWDI — TERBIÝÄNIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz jemgyýetçilik aňyny ösdürmek üçin milli mirasymyzyň içgin öwrenilmelidigine ünsi çekip, alymlaryň, döredijilik adamlarynyň öňünde uly wezipeleri goýdy. Türkmen halkynyň ruhy hazynasy iňňän baý, ol aňyrsy-bärsi görünmeýän ummany ýatladýar. Halk döredijiliginiň ähli görnüşi çuňňur terbiýe mekdebi bolup durýar.
Adamzat ça...

Dowamy »

321 1
Edebiýat, TDUmaksat tarapyndan 8 months ago

Ogluna Gargan Ene...

Ogluna gargan ene Bu hakykat bolmasady... Ähli kişi, tutuş millet ýalan-ýalan diýip gygyrsady... Onuň ady Enedi. Näme üçin Allah oňa beýle ady beripdir bilemok. Adamsy ýogalyp bir ogul bir gyz bilen ýalňyz galjakdygy üçinmi? Ýa-da dünýede iň ajy ykbalyň ýene enäniň paýyna düşýäni üçinmi? Ýa-da ýöne dünýä inmezinden sähelçe gün öň ýanynda ýogalan en...

Dowamy »

482 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago

KER ADAMYŇ HASSA GOŇŞUSYNA HAL-AHWAL SORAMGA BARMAGY

Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine gońşusynyń hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär. Ker: - Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin? İkinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men ýaly ker adam asla hem...

Dowamy »

351 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago

ELIŇDÄKINIŇ GADYRYNY BIL

Paltolary ýyrtyk-myrtyk bolan iki sany çaga gapymy kakdy:
– Köne gazetiňiz barmy, hanym?- Işim kändi. Ilki ýok diýmek isledim, ýöne aýaklaryna gözüm düşen badyna dymdym. Ikisiniň hem aýagynda köne köwüş bardy we aýaklary öldi.
– Öýe giriň, size çaý taýýarlap bereýin.- diýdim. Hiç geplemeýärdiler. Öl köwüşleri halyda yz galdyrypdy. Ola...

Dowamy »

472 1
Edebiýat, Rowana tarapyndan 8 months ago

Owadan gelniň syry (Rowaýat)

Köpüň üşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler, rowaýatlar eşdýärsiň. Bu gezekki gürüňçilik ýylanlar barada boldy. Biri: “Hazyna nirede gömülen bolsa, ýylan şony saklaýarmyş” diýse, beýlekisi: “Ýetişen ýylan her hili zada öwrülip bilýärmişin” diýdi. Şonda Akmyrat baba ýylanlar barada eşdenlerinden gürrüň bermäge başlady.

Gadym wagtla...

Dowamy »

548 5
Edebiýat, Rowana tarapyndan 8 months ago

Amalia Gulmyradowa - ''Seredäýdä'' aýdymynyñ sözleri

Seredäý-dä, seredäý-dä,
Eredäý-dä, eredäý-dä meni,
Gara gözüm seredäý-dä.

Seredäý gözlerime,
Köp zada düşünersiñ,
Mendäki bu ýüregimi
Ýaralama gel...
Deñeme meni, öñki soñkularyña,
Gyzykly däl aýtmak geçmişiñ hakda,
Geçen geçdi biz täze durmuşda,
Gel unudaly hemme zady......

Dowamy »

528 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Hemra Rejepow-Gülşadym aýdymynyñ sözleri

Gülşadym tans etsene,
Gülşadym ''ýok'' diýme,
Gülşadym ýakma beýtme,
Söýmeýändir öýtme.
(gaýtalamak)

Gara gözler bakýar,
Meni yşk oda ýakýar,
Akja dişleriñ ýaldyrar,
Goşa narlaryñ öllürdä.

Men diýdim: ''ezizim söýşeli'',
Sen diýdiñ: ''Ondan öñ gürleşeli'',
...

Dowamy »

316 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Azat Dönmezow we Amalia - ýadymdan çykanok aýdymynyñ sözleri

Ýadymdan çykanok seniñ gözleriñ,
Ýadymdan çykanok seniñ sözleriñ.
Gel ýene el-ele goýsana janym,
Ýadymdan çykanok geçen günlerim.
(gaýtalamak)

Günler geçip dur, ýeller öwsüp dur,
Sensiz ömrüm geçip dur, gussaly janym.
Sen ýar nirede, gel men bu ýerde,
Sensiz galdym bu derde, halas et ý...

Dowamy »

370 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Mesge 2-nji Bolum

Aşşy kakamyzyň aýagynyň öýümizden ýygnanmajagyny bilip, ahyry işgärlerimizden başy boş dul aýalyň bary-ýogy hakda soraşdyrdyk.
Dul kän eken. Ýöne olaryň hijisem Aşşy kakamyzyň küýseýşi ýaly ýerden ýeke çykan däl eden. Ählisinde ogul-gyz-da bar eken, kowum-garyndaş-da.
Aşşy kakamyz soňky günler gelende, bize igenip ugrady.
—Mesg...

Dowamy »

334 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago

Men indi ulaldym, Ejemjan

"Janym Ejemjan men indi ulaldym"

Boýum ösdi, dertlerim köpeldi, Öňkiler ýaly her aglan wagtym seň gujagyňa ylgap bilemok, Men indi güýçlendim, öz meselelerimi özüm çözmeli diýýärin, Saňa we Kakama ulalandygym subut etmelidigim bilýärin! Sebäbi Ejemjan diýip şymjarsam gynanjagyňy bilýärin, ukysyz galyp alada etjegiňi, iýýän zatlaryň b...

Dowamy »

320 1
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 8 months ago

""" Mesge""" Hekaya 1-nji Bolum

Ýurtda ýaňy “Üýtgedip gurmak” diýen hereketiň başlanan ýyllarydy. Ömür halka satmaly harydyň esasy bölegini özi iýip ýören satyjylar “Üýtgedip gurmaga” “üýtgedip iýmek” diýip düşündiler. Öňler harytlar birneme kemräk çekilip satylan bolsa, satyjylaryň dili bilen aýdanyňda, “üýtgedip iýmek” başlandan soň dükanlaryň ýagdaýy ömür-ömür görülmedik derej...

Dowamy »

355 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago

"Syrlar Açylan Gije" Mistiki Hekaya Doly okañ 👍

Men Sähragül bilen halaşyp durmuş gurupdym. Agzybirlikde,bir-birimizi goldap,il aýtmyşlaýyn "Gül ýaly" ýaşap,işläp ýördük.

Ine,bir günem işimden bir kemçilik tapdylarda,meni işden boşatdylar.Uzakly günlerimi öýde oturyp geçirmeli boldum.Öňler Sähragül ikimizem işde bolup,seretmäge adam ýoklugy üçin obada ýaşasagam mal-gara saklamyzok...

Dowamy »

414 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago

Söz.......

Güýçli ýer titreme şäheri sanlyja salymyň içinde ýer bilen ýegsan edipdi. Sähelçe salymyň içinde müňlerçe adamyň arzuwlary wysala ýetmän, kesegiň astynda galypdy.

Şol wagt bir kaka hem oglunyň mekdebine tarap ylgap barýardy. Mekdep haraba bolup ýatyrdy. Ene-atalar gygyryşyp, ýykylan diwarlaryň arasyndan çagalaryny gözleýärdiler. Başg...

Dowamy »

288 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago