Sagdyn pikir

sagdyn pikir
Meş­hur ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Mark Twen ot­lu­da sy­ýa­hat edip ýör­kä, gar­şy­syn­da otu­ran ada­myň öz ki­ta­by­ny oka­ýan­dy­gy­na gö­zi düş­ýär. Ol ki­ta­by okap bo­lan des­si­ne, ýo­lag­çy­lar öza­ra söh­bet edip baş­la­ýar­lar. Söh­be­tiň do­wa­myn­da Mark Twen ýol­da­şy­nyň özü­ni ta­na­man­dy­gy­ny aňan­soň, söh­be­ti u...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Çyna berimsiz ýalanlar

Çyna berimsiz ýalanlar
Möw­la­na Je­la­let­din Ru­my özü­niň iň ýa­kyn dos­ty Şem­si Töw­ri­zi­ni Me­di­ne şä­he­rin­de gö­ren­di­gi­ni aý­dan bir ki­şä eg­nin­dä­ki çäk­me­ni­ni sow­gat ber­ýär. Ýe­ne bi­ri ony Şam­da gö­ren­di­gi­ni aý­dan­da, oňa-da baş­ga­by­ny çy­ka­ryp ber­ýär. Bu ýag­da­ýy syn­lap du­ran mü­rit­le­riň bi­ri dil­len­mä...

Dowamy »

237 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Söz ussady

Bir aýal Ber­nand Şou­dan so­rap­dyr:
– Si­ziň pi­ki­ri­ňiz­çe, men nä­çe ýa­şym­da?
Ýa­zy­jy oňa bir­laý syn edip du­rup­dyr-da:
– Özü­ňi­zi alyp bar­şy­ňyz-a 14, sa­çy­ňyz 18, di­şi­ňiz bol­sa 19 ýaş­ly gy­zyň­ka meň­ze­ýär – di­ýip jo­gap ber­ýär.
Alan jo­ga­byn­dan göw­nü­hoş bo­lan aýal:
– Köp sag bo­luň! – d...

Dowamy »

303 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Gur­ba­ga we syçan

Gur­ba­ga we syçan
Bir ýo­la gur­ba­ga­nyň öz ýa­şa­ýan kölüniň ke­na­ryn­da ge­zim edip ýö­ren syçana gö­zi düş­ýär. Syçan hem gur­ba­ga se­re­dýär. Şeý­le­lik­de, olar bir-bi­ri­ni go­wy gö­rüp dost bolýarlar. Ýö­ne ola­ryň bi­ri gu­ry ýer­de ýa­şap­dyr, beý­le­ki­sem suw­da. Olar wagt­la­ry­ny köp­lenç bi­le­lik­de ge­çi­rip­dir­ler: syça...

Dowamy »

208 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Gämidäki jedel

Gämidäki jedel
Gä­mi­le­riň bi­ri­ne ýo­lag­çy hök­mün­de dil­çi aly­mam mün­ýär. Alym he­niz gä­mä münüp-münmänkä, ka­pi­tan­dan dil bi­li­min­den ba­şy­nyň çy­kyp-çyk­ma­ýan­ly­gy­ny so­raýar.
– Dil bi­li­mi ba­ra­da­ky ki­tap­la­ry oka­ma­dym, bu yl­myň syr­la­ryn­dan hem ba­şym çy­ka­nok – di­ýip ka­pi­tan jo­gap be­rýär.
–...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

TÜÇJAR we Leý­li

TÜÇJAR we Leý­li
Tüçjar baýa bir gy­zy gör­ke­zip, onuň Leý­li­di­gi­ni aý­dan­la­ryn­da, ol şeý­le di­ýip­dir:
– Aý, ýog-a, sen şol di­ýil­ýän Leý­li­mi, eý­sem, bet­bagt Kaý­sy nä­me aky­lyn­dan azaş­dyr­dyka? Men-ä sen­de hiç hi­li üýt­ge­şik gö­zel­lik gö­re­mok!
Ju­wan gyz oňa ga­rap şeý­le di­ýýär:
– Me­niň gö­zel­...

Dowamy »

223 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Mej­nun we it

Mej­nun we it
Bir ge­zek Mej­nu­nyň bir ite mä­hir bi­len ideg ed­ýän­di­gi­ni gö­rüp­dir­ler. Ol iti sy­pa­lap­dyr, oňa dür­li nyg­mat­lar be­rip, gül su­wy bi­len ýu­wup­dyr. Bu ýag­da­ýy syn­lap ýö­ren­le­riň bi­ri Mej­nu­na şeý­le di­ýýär:
– Seň bol­şuň nä­hi­li? Eý­sem, Hu­da­ýyň ýa­ra­dan ben­de­si­niň ygyp ýö­ren ha­pa itiň öňü...

Dowamy »

178 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Aý­ra­lyk

Aý­ra­lyk
Mej­nun Leý­li­den aý­ra­ly­gy se­bäp­li syr­kaw­la­ýar, luk­man ondan gan almaly di­ýen ka­ra­ra gel­ýär. Ha­çan-da, lukman onuň eli­ne işi­len bo­gu­luk go­ýup, da­ma­ry­na iň­ňe dürt­jek bo­lan­da, Mej­nun onuň hyz­ma­tyn­dan ýüz öw­ürýär.
Luk­man ju­da ge­ňir­ge­nip, şeý­le di­ýen:
– Sen çöl­de ge­zip ýör­käň ýol­...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Ag­ta­ryş

Ag­ta­ryş

Müň­ler­çe ýyl mun­dan ozal iki filosof Li­wa­nyň dag eň­ňit­le­rin­de bi­ri-bi­ri­ne ga­bat ge­lip­dir­ler.
– Ni­rä ug­ra­dyň? – di­ýip, ola­ryň bi­ri­si so­rap­dyr. Beý­le­ki­si oňa şeý­le jo­gap be­rip­dir:
– Men ju­wan­ly­gyň çeş­me­si­ni göz­le­ýän, me­niň bil­şi­me gö­rä, ol şu da­gyň ge­riş­le­rin­den ç...

Dowamy »

161 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Ba­zar­da

Ba­zar­da

Oba ýe­rin­den gül­ ýüz­li, owa­dan gyz ba­za­ra ge­lip­dir. Onuň saç­la­ry ag­şam şa­pa­gy dek bolup, leblerinde daň şa­pa­gy ýyl­gyr­ýardy. Gö­ze ýa­kym­ly nä­ta­nyş gyz der­rew ja­hyl ýi­git­le­riň gö­zü­ne ilip­dir. Kim­dir bi­ri onuň bi­len tans et­mek is­läp­dir, beýleki bi­ri bol­sa, onuň hor­ma­ty­na iç­lek­li ke­si...

Dowamy »

201 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Ja­han­keş­de

Ja­han­keş­de

Men oňa ýo­luň çat­ry­gyn­da ga­bat gel­dim. Bu ada­myň eg­nin­de ýa­pyn­ja­sy, elin­de bol­sa, ha­sa­sy bar­dy. Onuň köp hor­luk çe­ken­di­gi ýü­zün­den bil­dir­ýär­di. Ho­şa­maý sa­lam­la­şa­ny­myz­dan soň, men oňa:
– Öýe ba­ra­ly, bi­ziň myh­ma­ny­myz bol! – di­ýip, tek­lip et­dim.
Ol yla­laş­dy. Aýa­ly...

Dowamy »

152 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Ajaýyp we täsin söýgi hekaýasy...

Ajaýyp we täsin söýgi hekaýasy...

Alfred we Judi 52 ýyl öñ toý edenlerinde aralarynda hiç adaty bolmadyk söýgi hekaýalary bardy. Ýagny olar hiç biri-birine süýji sözler, söýgi sözler we ş.m aýtmazdylar. Hemişe biri-birini kemsidiji sözler diýerdiler.
Alfred: Ynanyp bilemok, sen kellesi 0 gyz bilen toý edýänmaý?
Judi: M...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Söýgi

ýatlaýarmykaň
huşumda ýatlaýan, düýşimde görýän,
sen bolsa şonda ýatlaýarmykaň.
pikir ummanynda gämimi sürýän
oýlanýan bir gezek ýatlaýarmykaň

bulut tutanynda güniň daşyny
duman basanynda dagyň başyny
ýatlaýaryn asman dökse ýşyny
sen bolsa bir gezek ýatlaýarmykaň

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Halyl Kulyýew - Ogryñ ölümi

Kate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy

uyshuship bir yere ilen cala...

Dowamy »

312 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Ene

ene
şahyr goşgy ýazyp söýgi hakynda,
ýatdan-da çykdymy mähriban ene.
ýary ýüregiňe salanyň bilen,
unutma jan salan enedir tene.

aýal ýoluňdadyr, perzent biliňde,
emma ene ýitse bolanok tapyp.
enäge bergiňi beriwem bolmaz,
zümmeretler berip serpaýlar ýapyp.

enäge bergisin...

Dowamy »

193 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Hyýal

Suratyňa baglap bütin arzuwlam,
Sensiz näçe günlem geçdi boşuna.
Ýüregimi daglap diýdiň "dolanman"
ýük goşup gaýgylaň agram daşyna.

Dowamy »

134 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Göreşmeli

hich hachan kolun suwy akyp derya bolmaz. senem bu netijesiz hereketin hich wagt yol almaz!!!! sen namу un goreshenok?ya meni sheyle guychli goryanmi?
bilyanmi name? dayanch bn yol alynyandyr! eger men yeke goreshsem bu kynchylyk mana eygertmez!!!!
men seninem men bilen den ayak basmagyny,seninem elmydama men bilen bile bolmagyny isl...

Dowamy »

165 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Goşgy

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

159 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

"Yuregim kul bolup galdy"

"Yuregim kul bolup galdy"
Seni soyup ezizim tapmadym rahat
Shatlyga gora gaygy kop berdin
Ka guldirsenem koplench aglatdyn
Dunya sygmaz soygimi hasap etmedin

Ya etmedimi sana baylygym
Aytmasanam bilyan etmedi baylyk
Kop gordin sen bu dunyade barlygym
Belki omrum galandyr ene bir aylyk<...

Dowamy »

140 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 4 months ago

Ýazyjynyň we meşhur romanyň çylşyrymly ykbaly "Aýgytly ädim" hakynda

15 nji mart Berdi Kerbabaýewiñ doglan güni

1939-njy ýylyň güýzünde Berdi Kerbabaýew tussaglykdan boşap gelensoň, onuň ýazan "Aýgytly ädim" romanyny çap etmäge girişilýär. Kitap çap edilip dükanlara ýaradylmaly wagty ony saklaýarlar. 1940-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistan Ýazyjylar guramasynda Berdi Kerbabaýewiň kitaby we onuň d...

Dowamy »

358 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 months ago