Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn!
Iň bolmanda, dünýä ýaly giňdiň-ä!
Ygtybarly ýerdiň özgeler üçin,
Altyndyň,
Kümüşdiň,
Ýersiz-ýere ýakylan,
Öz ugrunda dökülen
Gan tagamly der-diň özgeler üçin.
Dürdüň.
Zerdiň.
Kä dünýä barabar lezzetden ganyp,
Kä-de güzap gördüň özgeler üçin.

Ezizim!
Ejizim!..
Ýykylaňda gyýylma!
Aýakda men şindi.
Men ýykylmasam, ýykyldym diýme özüňe!
Saňa şu günki ýaly düşünmändim hiç haçan.
A indi...


Sapa HOMMADOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir