Şeýle bir gyzypdy toýuň şowhuny:
Iýhä-iý!
Içhä-iç!
Tans.
Aýdym-sazlar.
Göçgünli ýigitleň nazarlaryndan
Ýaňaklary nar deý gyzaran gyzlar.

Şu gyzlaň içinde bir gyz otyrdy,
Ne gürrüňe, ne şowhuna garyşyp.
Gözünde birgeňsi kine bar ýaly
(Ana, gaşlary-da gitdi bürüşip).

Öýlenýän ýigide garaýar taýly,
Käte göz astyndan, kä-de dikanlap.
Her bir garaýşynda ýalyn görünýär,
Atylýar her bakyşyndan tikenler.

Düýn bagtyna şärik edinen ýigdi
Bu gün özge gyzyň bagtyna şärik,
Geljegine şärik,
Wagtyna şärik,
Durmuşyna şärik,
Köňül şalygnyň
Tagtyna şärik.
Bir ömre ýeterlik arzuw-hyýaly
Bir günde ýaprak deý gidäýdi tänip...

Mertlik etjek boldy, çydajak boldy,
Bolmady, wah...
Ýeňildi öz-özünden.
Ýalynly ýüregniň syryn paş edip,
Bir damja ýaş taýyp düşdi gözünden...

Sapa HOMMADOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir