Kinony goýupsyň, Taňryýalkasyn. Ýöne näme üçin men indi ony skaçat edip bilemok. Öň bolýardy. Indi skaçat etjek bolsam, şu suratdaky ýaly bolup açylýar.

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir