(Dostum Sapa Hommadowa)

Aýyp etme ýatdan çykyşýar diýip
Hezil geçen günler, berilen sözler.
Dert saýyp ownujak gussalary-da,
Kä eziz zatlaram salýarys gözden.

Şu gün saňa hat ýazasym geldi meň,
Geldi saňa ýüregimi dökesim.
Daşarda ýaz ýagşy ýuwup ýör ýeri,
Myžžyk edip ýaşyl baglaň ýakasyn.

Bu ýerler kem-kemden ýylap başlady,
Hä diýmän gül ysy ýaýrar igdeleň.
Nesip bolsa, çöle gitmek meýlim bar,
Başa ýorgan çekip ýatmaga derek.

Günlerden täzelik gözläp ýadadym,
Hyýalym gurady, höwes kesildi.
Kalbyma birgeňsi ýakynlyk duýýan,
Tozan basan pianinoň sesinde.

Günleriň bir güni öçýän ekeniň,
Lowlap ýanyp duran ojar bolsaňam.
Indi az ýazýaryn öňkülerimden,
Gündelik ýöredip başladym soňam.

Telim kitaplaryň açyp gatlaryn,
Manysyn tapamok oraşan düýşleň.
Ömrüň aýny pillesinde – ýaşlykda
Hyjuwly ýüregem galypdyr güýçden.

Nämedir bir zatlar ýetenok kalba,
Ýa nämedir bir zat gidipdir artyk.
Gijeleň ýaryny ýazyp geçirýän,
A galan ýarsyny – ýazanmy ýyrtyp.

Ýöne umydym bar, hoş günleň heniz
Arzyly sepgit deý öňdeligine.
Şeýle bir gün geler – giňär gursagym,
Soň ýyrtyp zyňaryn gündeligimem.

Sen henizem bolsa, aýyp etmegin,
Gaýta göwünlik ber goşup goşandyň.
Sen entek-entekler ýatdan çykmarsyň,
Ýeri bolýar, hat ýazyp dur, hoş onda!


Aşyr HANOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir