Eden ýalňşlarma düşünýän indi,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...
Jiger örtenmekden ot alyp ýandy,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sende beýle ýürek ýok ahyr,
Eizim, bilýan, söýgim päk ahyr,
Gaýtalanar öýdüp etme howatyr,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Sen bolmasaň, durmuşda-da gyzyk ýok
Bes, gynama, geçilmejek ýazyk ýok,
Geljegimde sensiz ýagty ýazgyt ýok,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

"Bir ýazykdan ar ölmeýär", bilsene,
Hany öňkiň ýaly näzli gülsene":))))"
Gitme dolan! Ykbalyma gelsene,
Haýyş edýän, bagyşla meni?!...

Meger, gaty öýkelediň söýýänden,
Diňlemediň, gitdiň bu gün dünýämden,
In soňky haýyşym: Bir gün ötsem dünýäden,
Rahat ýatar ýaly bagyşla meni?!...

Guljemal Ahmedowa.

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir