Durmuşyñ hakykaty

🌆 Serial 60 minut

🗽 Kino 120 minut

👤 Namaz 5 minut

🌋 Dowzah hemişelik

🌌 Jennet hemişelik

Tapawudyny bilýäňmi..⤴

📱 IMO-da 100 dost 

☎ Tel.kontakda 80 dost

🏡 Töweregiňde 50 dost

🚣 Kynçylykda 1 dost

👥 Se...

Dowamy »

325 20
Täzelikler, 2 months ago


Manyly sözler toplumyndan Talyplar üçin 5sanysy

1. Üstünlik ar almagyñ gowy ýolydyr. Sebäbi üstünlik seni ýigrenýänleri gynandyrýar

2. Bir adam diýipdir:
- Meniñ gol çeken ýüregime hiç kim goşgy ýazyp bilmez.
Soñ zenan hem şeýle jogap beripdir:
- Heh, Üns bermeseñ hekaýa hem ýazarlar))

3. Irden Telefon Ussahanasyna bardym. Soñ bir ýerlerden garr...

Dowamy »

332 13
Täzelikler, 2 months ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda traffik gutaranlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Mr_Arsen atly agzamyza ýagny dostyma ullakan minnetdarlyk d...

Dowamy »

300 28
Täzelikler, 2 months ago


Talyplaryñ 7-nji konferensiýa gijesi #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 7-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

248 13
Täzelikler, 2 months ago


@yashalym nikiñ arkasyndaky özüni @Hajy diýip tanyşdyran agza

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Şuwagt negözel mowzuklarydaky teswirleri okap oturdym welin, öñümden şu teswir çykdy. Ol teswirde hem:
- Perhat Sabirow barada bolsa, ýazýan bloglary gelişmejek zat ,konferensiýa geçirmek ,gūlki ýene şuña meñzeşler,ondan maña peýdada ýok zyýanam ýok,men ony tanamogam,ýone welin mowzuklary esasynda...

Dowamy »

367 26
Sorag-jogap, 2 months ago


Me onda menden hem 32-ñi ýyrşatjak toplanan gülkünçlikler))

Bir gün bazarda oturýan gedaýlaryñ biri ýer tapman hyýar satýanyñ ýanynda oturypdyr. Bazar sowulupdyr hyýar satýan arassa peýdasyny hasaplaýa welin 7 manat gazanypdyr. Gedaýam hasalaýa welin 25 manat düşipdir. Soñundan gedaý dileg edýämiş:
- Allajan hyýar satmaly etmäweri.

Haýwanlar biriniň ekinine girip zat ogurlaýar ekenler....

Dowamy »

335 30
Täzelikler, 2 months ago


Ýylgyr)) Şeýdip... Gülmek ömürdenmiş ha ha ha (18+ hem bar gyzlara okamaga maslahat beremok!)

1 aýlyk komandirowka ugrajak wagty kakasy ogluna tabşyrýar:
- Men ýok wagtym her gezek öýe nätanyş erkek adam gelse, sen daşardaky haýatyň bir agajyny aýyr!
Aradan wagt geçip ýañky 1 aýdan dolanyp gelýär. Haýatyň ähli agaçlary ýerbe-ýerdigini görüp begenýär. Öýüne barýar. Aýalyndan soraýar:
- Nähili ýagdaýlar? Näme täzelik?...

Dowamy »

418 7
Täzelikler, 2 months ago


Kim jogap berip bilýär?! #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary.
Men bu günki mowzugymda kelläñizi agyrtjak bir surat bilen tanyşdyrmakçy. Geliñ şu suratdaky obýektiñ nämedigini bileliñ....
Suratdaky Itmi ýada Adam

Bu surat barada köp adamlar kelle agyrtdy ýöne olar hem belli bir jogap berip bilmediler. Geliñ indi siziñ pikirleriñizi bilel...

Dowamy »

383 27
Täzelikler, 2 months ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Käbir agzalar maña sms ýazypdylar menden gaty görüp, geçen gezekgi konferensiýa goşulup bilmänligi üçin, şugün konferensiýa geçirmegimi. Bugün hem meniñkide ad...

Dowamy »

364 30
Täzelikler, 2 months ago


Talyplaryñ 6-nji konferensiýa gijesi #Talyplar #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 6-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

334 27
Täzelikler, 2 months ago


Mowzugy okap akyl ýetiriñ. Perhadigiñ toplan sözleri #1

Hormatly saýtymyzyñ käbir agzalary. Eger siz hem adam çagasy bolsañyz mowzukda hapa paýyş sözleri ýazmazlygyñyzy soraýaryn. Saýta bütin Türkmenistandan girýän okyjylarymyz gaty köp. Eger meni sylamasañyz hem Allatagalany sylañ!

Mowzugy okañ we akyl ýetiriñ.

1. Gül guran soñ ýagyş ýaganyñ peýdasy ýok.
2. Dünýädäk...

Dowamy »

335 20
Täzelikler, 2 months ago


Gülmegiñem aglamagyñam öz ýeri bar. Bu mowzugyñ maksady manysyz degişmeler #4

Hormatly saýtymyzyñ käbir agzalary. Eger siz hem adam çagasy bolsañyz mowzukda hapa paýyş sözleri ýazmazlygyñyzy soraýaryn. Saýta bütin Türkmenistandan girýän okyjylarymyz gaty köp. Eger meni sylamasañyz hem Allatagalany sylañ!

Mowzugy okañ we azyrak bolsa hem ýylgyryñ!

Programmist harytlar dükanyna baryp satyja ýüzlen...

Dowamy »

261 6
Täzelikler, 2 months ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Käbir agzalar maña sms ýazypdyrlar menden gaty görüp, mende günä ýok serediñ meniñkide adam köp bolanlygy üçin goşup bolmady. Garaz, Bu günki guran konferensiý...

Dowamy »

591 103
Täzelikler, 2 months ago


Talyplaryñ 5-nji konferensiýa gijesi #5 #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 5-nji hepdesi. Mowzugy öñräk döretjekdim welin işler bilen başagaý bolup bolmady.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!<...

Dowamy »

428 51
Täzelikler, 2 months ago


Anonim

Dünýäniň ýüzünde atsyz adam ýok.
Atsyz zadam ýok.
 
Durda Durdy diýýäs, Sergeýe Sergeý,
Tagta tagta diýýäs, taýaga taýak.
Serçä diýýäs, torgaýa torgaý,
Aýaga aýak,
 
Kellä kelle diýýäs, kirpige kirpik,
Ele el diýilýär, aýa-da aýa.
Diňe bir zat atsyz: ol hem burunyň
...

Dowamy »

204 4
Edebiýat, 2 months ago


Gülmeseñiz hem gülersiñiz, gülseñiz hem iki esse gülersiñiz)) #3

Hormatly saýtymyzyñ käbir agzalary. Eger siz hem adam çagasy bolsañyz mowzukda hapa paýyş sözleri ýazmazlygyñyzy soraýaryn. Saýta bütin Türkmenistandan girýän okyjylarymyz gaty köp. Eger meni sylamasañyz hem Allatagalany sylañ!

Mowzugy okañ we azyrak bolsa hem ýylgyryñ!

5-nji synp oglandan 3-nji synp gyza hat gelýär. O...

Dowamy »

418 19
Täzelikler, 2 months ago


Perhadik-dan geñ galdyryjy faktlar toplumy #4

Hormatly saýtymyzyñ käbir agzalary. Eger siz hem adam çagasy bolsañyz mowzukda hapa paýyş sözleri ýazmazlygyñyzy soraýaryn. Saýta bütin Türkmenistandan girýän okyjylarymyz gaty köp. Eger meni sylamasañyz hem Allatagalany sylañ!

Täsinlikleri okañ we geñ galyñ!

1. Internetde ilkinji reklama banneri 1994-nji ýylda görkezi...

Dowamy »

238 6
Täzelikler, 2 months ago


Gülmek adamyñ ömrüni uzaltsa onda Perhadik-den hem degişmejikler #2

*Bellik - @yashalym atly nikiñ arkasyndan gizlenip anonim bolup girýän agzalaryñ dykgatyna.
Mowzukda gaýrat edip hapa paýyş sözleri ýazmakdan saklanyñ. Sebäbi siz bu nikiñ arkasyndan anonim bolup hereket etseñiz hem Allatagala sizi görüp dur. Bizi sylamasañyz hem Ýaradany sylañ.
Mowzugy okañ we birazrak bolsa hem ýylgyryñ:))
<...

Dowamy »

439 27
Täzelikler, 2 months ago


Gülmegiñem aglamagyñam öz ýeri bar. Bu mowzukda bolsa diñe gülmeli #1

Dört sany soldat we bir gyz otlyda ýolagçy eken. Soñ ýolda gyz osurýa. Esgerler bir hili näme diýjegini bilenoklar.
- Bagyşlaň ýoldaşlar, bir zatlar iýäýipdirin... diýip bir esger boýnuna alýa. Soň ýolda gyz has erbedräk osurýa. Ikinji esger:
- Ýoldaşlar, bagyşlaweriň!
Ýene azrak wagtdan gyz zartyldadýa.
Üçünji esger...

Dowamy »

448 9
Täzelikler, 2 months ago


Kakamyzam bolmady

Hemmäňe ýüzlenip içimi dökýän,
Bir nurana kakamyzam bolmady.
Ojak ody öçse täzeden ýakýan-
Aladaçyl kakamyzam bolmady.

Işe gidip maşgalany ekleýän,
Daşa gitse bize sowgat getirýän,
Kyn ýagdaýda işimizi bitirýän-
Jogapkärli kakamyzam bolmady. 

Uly kiçilere görelde bolýan,
...

Dowamy »

340 23
Edebiýat, 2 months ago


@Dowlet Ashyrow uzak ýaşa inim

Ine bugün hem özüme ýakyn görýän ynsanlarymyñ biriniñ doglan güni. Belki siz ol oglany tanaýansyñyz!
Döwlet doglan günüñ gutly bolsun inim. Şunuñ bilen elmydama uzak ýaşamagyñy hemişe bagtly durmuşda we ene ataña wepaly bolmagyñy beýik Allatagaladan dileýärin inim. Ilkinji gutlan mendirin diýip umyt edýän)) Sowgadymy hem TMCell poçtaña iýber...

Dowamy »

354 26
Täzelikler, 2 months ago


Perhadigiñ bugünki toplanja täsinlikleri, Ilkinji bolup sen oka:)

1. Eger-de bagt hatlaryny (şu haty 10sany dostuña ugrat...) her kim ýerine ýetirse 15 ädimde ol hat ähli adamda bolardy.
2. Ýapon alymlarynyñ anyklamagyna görä, adamyñ dişi köp dökülse ýady şonça pes bolýar.
3. Siz uçarda uçup barýan wagtyñyz saçyñyz iki esse köp ösýär.
4. Adamyñ we goýunyñ DNK-sy 50% gabat gelýär.
5. As...

Dowamy »

331 6
Täzelikler, 2 months ago


Perhadigiñ toplanja täsinlikleri #1

1. Dünýädäki iñ uly maşgala Hindistanda ýerleşýär. Ziona Çanyñ 39aýaly we 94sany çagasy bar.
2. Çiñgiz Han jynsy gatnaşykda wagty aradan çykypdyr.
3. Iñ köp towuk eti ABŞ-da öndüriliýär.
4. Açyk agyzly asgyryp bolmaýar.
5. Adam bütin ömrüniñ dowamynda şeýle bir köp tüýkülik işläp çykarýar welin, ondan iki basseýni doldur...

Dowamy »

316 6
Täzelikler, 2 months ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu günki guran konferensiýamyza:
1. Perhat Sabirovv
2. Khanture
3. BeZZaT.
4. ZET-PRO2003
5. Ahmedik_97
6. Zalymm

Dowamy »

367 18
Täzelikler, 2 months ago


Konferensiýa gijesiniñ 4-nji hepdesi #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Golaýlaýan agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 4-nji hepdesi.
Bu günki konferensiýamyzyñ myhmany bolsa - Khanture.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşm...

Dowamy »

367 21
Täzelikler, 2 months ago