Salam, Talyplar.com-yň mähirli we mähirsiz agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Şugün näme hakda tema döretjigimi bilmän kelläme saýtdaky bir agzamyz bilen söhbetdeşlik geçirmegi ýüregime düwdüm. Ol agza hem bilşiňiz ýaly @Beyaz Gölge.
Elbetde özüm sorag berip başlaýyn
1.Adyňyz
2.Doglan ýylyňyz
3.Okaýan ýada işleýän ýeriňiz.
4.Nirde yaşaýyňyz.
5.Durmuşa nähili düşünýäňiz.
6.Internet söýgüsine ynanýaňyzmy.
7.Pikiriňizçe bagt näme.
Galan soraglary hem kommentariýada dowam ederis.
3.01.2021ý 18:36

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir