Ynhada aýallar zat gerek däl diýip... #talypçy

Kakasy sen gider bolsañ bazara,
Üç-dört sany çäynek algyn kakasy.
Meñ üçin zat alyp galma azara,
Yöne tapsañ köynek algyn kakasy.

Sarganymdan almagynyñ başga zat,
Jigilerme jorap algyn atma-at.
Gaydysynyñ buz yalyjak limonad,
Gowy göryänimi özüñ bilyäñ kakasy.

Çemçä dus...

Dowamy »

189 1
Edebiýat, 2 months ago


Rahman Zulfikarow - Kärhana "Arzuw" (Fantastiki hekaýa) #talypçy

Daşgy gapy haýaljakdan açyldy we ol ýerden utanjaň oglanyň kellesi göründi.

–Girmek mümkinmi? –Kelle sorady.

Otagyň eýesi bolsa owadan gyzdy, ol gyzyň sesi hem özi ýaly owadandy. Ol owadan sesi bilen jogap berdi we mähirli ýylgyrdy.

–Dagy näme, hökman giriň.

Çekinjeň oglan çekinjeň ädi...

Dowamy »

199 1
Täzelikler, 2 months ago


Hassahana-da #talypçy

Gözi haýalrak görýän, şowakörräk, garryja aýal hassahanaň skameýkasynda dynç alyp otyr. Munuň gapdalyna bolsa, bir erkek adam gelip sesini cykarman oturýar. Şol wagtam bulaň ýanyna ýene bir natanyş aýal gelip oturýar. Edil şo wagtam erkek adam bilen aýal adamyň ikisiniňem el telefonyna jaň edýärler. Ikisem bir wagtda telefony göterip, bir-birlerine...

Dowamy »

202 4
Täzelikler, 2 months ago


Android telefonlar üçin işiňize ýarajak 5 sany programma #talypçy

1.Direct Chat - bu programmanyñ kömegi bilen size bir adam Imo, Instagram, Ok, VK, WhatShapp, Line we beýleki sosial medialardan sms ýazsalar we gelen sms - ini siz okasañyz hem ol sms iberen adamda sms - ni okalmady diýer ýaly mümkinçilik berýàr.

Programmanyñ salgysy
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uniquegem...

Dowamy »

344 10
Tehnologiýa, 2 months ago


Puşkiniň monology #talypçy

I.
Terjimeçilerim,
Salawmaleýkim!
Meniñ adym Puşkin,
Bilemok siz kim?
"Öldürildi şahyr ~
Namys ýesiri"
Diýseler-de heniz,
Ölemok - diri.

Dünýäde ýaşasa,
Ýekeje şahyr,
Men entek-entekler
Ölmerin ahyr!

II.

Men namys...

Dowamy »

148 6
Edebiýat, 2 months ago


Ajaldan gaçan adam hakynda hekaýat #talypçy

Bir samsyk bar ýaly bir agyr derdi,
Süleýman patyşañ gaşyna bardy.

Şa diýdi: "Aýdyber, islegiñ näme?"
"Wah, zalym Ezraýyl mündi mekgäme.

Yzymdan galanok nirä ugrasam,
Tapaweri bu ýagdaýa çäre sen".

"Näme etmeli men? Bu niçik gepdir?"
"Şahym, sen şeýle bir harasat gopdur....

Dowamy »

170 0
Edebiýat, 2 months ago


Täsinlik - Antifrizli jandarlar #talypçy

Awtoulagly adamlar antifriziň nämedigini bilýän bolsalar gerek! Antifiriz spirtiň bir görnüşi bolup, suwa görä doňma nokady has pes bolany üçin gyşyna awtoulaglaryň radiatoryna guýulýar. Her näçe geňem bolsa, bedeni antifrizli jandarlaram bar. Şeýle jandarlar polýuslarda ýaşaýarlar. Munuň üçin balyklary hem-de polýusda ýaşaýan mör-möjekleri mysal g...

Dowamy »

174 3
Täzelikler, 2 months ago


Peýdaly maslahatlar #1 #talypçy

1.Otag güllerini janlandyrmak üçin olary sähelçe süýjedilen suw bilen suwarmak maslahat berilýär.
2.Pyçak, gaýçy ýaly gurallary nahar duzy eredilen suwa ýarym sagat çümdürip goýup, soňra ýiteltseňiz, has kesgir bolar.
3.Ýüz görünýän aýna Gün şöhlesiniň düşýän ýerinde asylsa, ol tiz zaýalanar we ýalryldysyny ýitirer.
4.Tebigy...

Dowamy »

202 6
Täzelikler, 2 months ago


Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #2 #talypçy

11. Aý öz okunuň daşyndan aýlanýan hem bolsa, ol şonda-da Ýere bir tarapyna bakýar. 1-nji gezek ýeriň arka tarapyny 1957-nji ýylda görýärler.
12. Aý diametri boýunça Günden 400 esse kiçidir. Şeýle hem Günden bize 400 esse ýakyndyr.
13. Çagalar baharda, ýagny ýazda tiz ösýärler.
14. Ýaponiýanyň köçeleriniň atlary ýok.
15....

Dowamy »

237 11
Täzelikler, 2 months ago


Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #1 #talypçy

1. Afrikada ýaşaýan pilleriň göwrelilik döwri 22aý dowam edýär.
2. Tarakan kellesiz 9gün ýaşap bilýär.
3. NHL - de iň çalt gol 3sekuntda urulýar.
4. Napaleon minutda 2000 söz okap bilipdir.
5. Bukingam köşgünde 602 sany otag bar.
6. Ýewropalylar Afrikalylardan az gürleýärler.
7. Begemotlar suwuň aşagynda do...

Dowamy »

277 14
Täzelikler, 2 months ago


Tylla seniň yşkyňda #talypçy

Gül ýüzüñniñ şöhlesi, otlar saldy bu jana,
Agzymdam çykan uçgun ýetişipdir asmana,
Synamdaky bu daglar menden galsyn nyşana,
Zerre takat galmady, Tylla, seniñ yşkyñda...

Men bir asyl göwherim, hergiz küle batmanam,
Senden özge perini göwnümde ýat etmenem,
Uky gelmez gözüme, her gijeler ýatmana...

Dowamy »

136 1
Edebiýat, 2 months ago


Ahyrzaman bolar #talypçy

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar,
Ýeriň ýüzünde kän bolar.

Adalatsyz bolar hanlar,
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.

Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmy...

Dowamy »

227 2
Edebiýat, 2 months ago


Maksadyň näme #talypçy

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

242 4
Täzelikler, 2 months ago


Talyplar.com-yň konferensiýa gijesi #2 #talypçy

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyza gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu günki guran konferensiýamyza:
1. Perhat Sabirovv
2. Ahmedik_97
3. BeZZaT.
4. Mr_Arsen
5. Dowlet Ashyrow
6. ZET-P...

Dowamy »

357 14
Täzelikler, 2 months ago


Talyplar-yň konferensiýa gijesi #2 #Talypçy

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun
Eger garşy bolmasaňyz şugün hem gatnaşygymyz berk bolsun diýip TMCell arkaly jaňlaşyp konferensiýa geçiräýsem diýýän.
Eger makullaýan bolsaňyz kommentariýada pikirleriňizi galdyryň. Konferensiýa 22:00-da başlaýar.
Eger goşmaça pikirleriňiz bolsa teswirlere ýa...

Dowamy »

210 6
Täzelikler, 2 months ago


MrOKaS Happy Birthday #talypçy

Salam Talyplaryň gadyrly agzalary.
Ine şugün bilişiňiz ýaly saýtymyzyň agzalarynyň biri - MrOkaS-yň doglan güni.
Orazmuhammet doglan günüň gutly bolsun, Uzak ýaşa. Görjegiň diňe gowluk bolsun!

Dowamy »

152 6
Täzelikler, 2 months ago


Güleseňiz gelse menden hem bir degişmejik #talypçy

Bir erkek türmeden çykdy. Iki adam öldüreni üçin basylypdy. Indi otlyda öýüne barýar. Kupesine girýär, 3 sany buluç otyr. Ikisi stolda iýip otyr, 3-njisi ýokarky polkada ýatyr. Buluçlar muny görenden çörege çagyrdylar. Aý olam begenip otyrdy, iýdiler içdiler. Iki buluç "biz çilim çekip geläli" diýip çykyp gitdiler. 5 minutdan otly silkendi, ýokarda...

Dowamy »

344 12
Täzelikler, 2 months ago


Dünýädäki iň täsin rekort #talypçy

Dünýäde iň uly dyrnakly adam li redmon bolup, ol häzir amerikanyň solt laýk siti ştatynda ýaşaýar. ol dyrnaklaryny 1979-njy ýyldan başlap ösdürip başlaýar. onuň hemme dyrnaklarynyň uzynlygy jemi 8.65m, barlag işleri 2008-nji ýylda ispaniýada geçirilýär. ol dyrnaklaryny ösdürmek üçin 30 ýyl sarp edýär. sag eli başam barmak – 76.4sm süýem barmak – 72...

Dowamy »

231 7
Täzelikler, 2 months ago


Ýeňilmezligiň syry (Okamagy maslahat berýän esasan ýigitler) #talypçy

Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýra...

Dowamy »

290 7
Edebiýat, 2 months ago


A sen bilýäňmi, eger gel bilseňem gel oka bil! #talypçy

1. Leňňeç bir ýyllap iýmitlenmän ýaşap bilýär.
2. Kalibri - Yzlygyna uçup bilýän ýeketäk guşdur.
3. Andorra - Dünýäde ýeketäk poçta hyzmaty mugt bolan döwletdir.
4. Piramidalaryň içinde radar, ultrases ýaly enjamlar işlemeýär.
5. Garynjalar hiç wagt ýatmaýar.
6. Her ýylda Aý Ýerden 4sm daşlaşýar.
7. Iň ýeňi...

Dowamy »

327 54
Täzelikler, 2 months ago


Manyly Sözler #2 (11.01.2021ý) Täzelerinden...

11. Eger sen kimdir birine ýardam bermekçi bolsaň, oňa pul bermegin! Sen onuň kalbynda tamakinçilik duýgusyny we ýaltalyk oýararsyň. Eger sen oňa bir iş ynanyp, ol ony ýerine ýetirenden soň hakyny töleseň, onda seniň bu adama uly ýardam etdigiň bolar.

12. Wagty sarpaly tut! Ähli ýitirilen zadyň öwezini dolup bolar. Emma wagtyň öwezi...

Dowamy »

215 6
Täzelikler, 2 months ago


Virtual Gepleşik No_1 (11.01.2021ý)

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Meniň şu mowzugy açmagymyň sebäbi meni sylap telefon arkaly gepleşip konfersiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Konferensiýa gelen agzalar
@Rakuten.
@Dowlet Ashyrow
@Yekejam.
@Fanatik B ýagny, öňki Rakuten dostumyz.
@...

Dowamy »

378 19
Täzelikler, 3 months ago


Eger garşy bolmasaňyz...

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Şuwagt kelläme bir pikir geldi, eger garşy bolmasaňyz şugün agzalar bolup konferensiýa geçiräýsek nähili bolar telefonda jaňlaşyp?
Siziň pikiriňiz bilmek meniň üçin gyzykly!

Dowamy »

443 44
Täzelikler, 3 months ago


Hepdäniň Jemi #2 (10.01.2021ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 10-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny we iň köp mowzuk açan agzasyny tanyşdyryp geçmekçi.
3-10-nji ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi...

Dowamy »

371 40
Täzelikler, 3 months ago


Düşünersiň düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda (Manyly sözler, täzelerinden)

1. Eger ynsan köp, biderek we manysyz gürläni üçin pul tölemeli bolsa, onda ol beýle gürrüňlerden daşda durardy.

2. Alymdan nadanlyga garaşmaýşyň ýaly, nadandan
hem haýyr işe garaşma!

3. Ynsanyň ylym bilen gazanan gazanjy aýdymçynyň aýdym aýdyp ýa-da tansçynyň tans edip gazanan gazanjyndan köp esse lezzetlidir.<...

Dowamy »

288 13
Edebiýat, 3 months ago