Bagtyýarlyk Mukamy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabadyň esaslandyrylmagyna «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyl dolýar. 
Bu şanly senäniň ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden...

Dowamy »

122 3
Täzelikler, 1 month ago


Magtymguly Pyragy - Köñülleriñ şahyry

Bagtyýar türkmen halky bu gün beýik akyldar, şirin dilli söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda — berkarar döwletde ýaşamak bilen, nusgawy şahyryň döredijiligine, edebi-mirasyna uly sarpa goýýar. Hormatly Prezidentimiziň 12-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik akyldary we...

Dowamy »

92 0
Täzelikler, 1 month ago


Perhadigiñ gutlagyny hem kabul ediñ gyzlar

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Ertiriñiz haýyrly bolsun.
Şugün seredip otursak 8-nji mart baýramy hem ýetip gelipdir. Indi şu pursatdan peýdalanyp saýtymyzdaky Gülçeşme uýamy (Xyivenia), Güljeren sizi (Yekejam), Gülşady (Lukman Gyz), Leýlany (Arslanova L), Nirvanany, Arzuwumy, Sofiýany (Nätanyş adam), Güljemaly (Men ve Sen), A...

Dowamy »

301 29
Täzelikler, 1 month ago


Aşgabadyñ waspy - Dillerde dessan

Eziz Diýarymyzyň baş şäheri bolan Aşgabat günsaýyn tanalmaz derejede ösýär, özgerýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan desgadyr binalaryň her biri onuň sungat derejesindäki gurluşyk-binagärlik görküne özboluşly sazlaşyk goşýar.
«Aşgabady döwrümiziň nyşany bolan ajaýyp şähere öwrüp, çagalarymyza we agtyk-çowluklarymyza mi...

Dowamy »

67 0
Täzelikler, 1 month ago


Magtymgulynyñ döredijilinde zenanlaryñ keşbi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow:,,Magtymguly Pyragy ajaýyp eserleri döreden, halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen pelsepesini,kalbynyň owazyny, isleg-arzuwlaryny dünýä ýaýan beýik söz ussadydyr. Akyldar şahyrymyzyň agzybirlige, jebislige, ynsanperwerlige çagyrýan ajaýyp şygyrlaryny halkymyz ruhy ýörelge,durmuş kanuny hö...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, 1 month ago


Magtymguly dünýäñ şahyry

Gündogary öwrenijileriň ykrar edişi ýaly, Orta Aziýa halklarynyň içinde Magtymguly Pyragy ýeke–täk  türkmeniň milli şahyrydyr. Gyrgyz halkynyň beýik ýazyjysy Çingiz Aýtmatow „XVIII asyr beýik Magtymgulynyň asyry“ diýipdi. Şol sebäpli Magtymgulynyň döredijiligi  tutuş Orta Aziýa, Gündogar, galyberse hem, dünýä haklarynyň poýeziýasynyň  altyn hazynas...

Dowamy »

141 9
Täzelikler, 1 month ago


Birinji bizde soñ sizde. Eger sen hem biz bilen galsañ okaman geçme

1. "Her bir janly ölümi datjakdyr" aýadyny Banklara we wezipe kürslerine ýazmaly. Tabytlara ýada mazar daşlaryna däl.
2. Wagtsyz ölümden däl-de, Namazsyz ölümden gorkmaly ynsan.
3. Ýadawlyk diñe bedende bolmaz. Iñ köp ýürekde, hyýallarda, umytlarda bolar.
4. Eliñden geldigiçe hemme kişä ýagşylyk et. Eger ol laýyk däl bolsa sen...

Dowamy »

264 5
Täzelikler, 1 month ago


Türkmen Paýtagty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mundan bäş ýyl gowrak öň, 2015-nji ýylyň 16-njy maýynda geçiren mejlisinde paýtagt şäherimiz Aşgabadyň gününi bellemek we şol baýram bilen bagly çäreleri dabaraly geçirmek barada tabşyryk beripdi. Ynha, golaýda hem Arkadag Prezidentimiz paýtagtymyza amala aşyr...

Dowamy »

170 4
Täzelikler, 1 month ago


Internet hakynda siziñ bilmedik maglumatlaryñyz bu mowzukda

1. Internet 1960-njy ýylda ABŞ-nyň öňdebaryjy güýçleri tarapyndan işlenip düzüldi.
2. Dünýäde iň köp girilýän saýtlar Google, facebook we youtube.
3. “Facebook” döwlet bolanda ilat sany boýunça dünýäde 3-nji ýeri eýeledi.
4. Bu tora günde 750,000,000 (ýedi ýüz elli million) sapar bar.
5. Her aý “Facebook” -da 3 milli...

Dowamy »

347 11
Tehnologiýa, 1 month ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #10 #Talyplar #Perhadik

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ 10-njy sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @BeZZ...

Dowamy »

333 12
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýa gijesiniñ 10-njy hepdesi #Talyplar #Perhadik

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary.
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün hem belgime 3-4sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýa geçirmegi ýüregime düwdüm. Özüm hem planlaşdyryp ýördüm şugün geçirmegi.

Konferensiýanyñ maksady - Saýtymyzd...

Dowamy »

401 20
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzuk #2 (Sabyr etmek barada)

Adam pahyr hemme isleýän zadynyñ çalt bolmagyny isleýär we sabyr-takady gowşaýar. Soñ isleýäni çalt bolmasa ruhdan düşüp özüni peseldip başlaýar. Şeýdip ruhy kesele duçar bolýar. Bir işiñ ugruna bolmasa göni özüñe gargynyp ýörmeli däl, biraz sabyr etmeli. Aslynda sabyr etse şol işi bolýaram weli, ýöne käbiri sabry az bolansoñ bolmaýar diýip pikir e...

Dowamy »

152 2
Täzelikler, 1 month ago


Birinji bizde soñ sizde Yohud manyly sözler

1. Ynsan akyl bilen adam bolar, saçy sakgal agarany bilen däl.
2. Ýyldyzlar ýer ýüzündäkilere nähili ýagty görünýän bolsa Kurany Kerim okalýan öýem perişdelere şeýle ýagty görüner.
3. Çagalyk wagtymyz has gowy geçýärdi. Birinjiden "Söýgi ýok", "Gaýgy ýok". Iñ esasy "Internet nämedigi"-ni bilmeýärdik.
4. Bergiñe eýe bol. Esasy b...

Dowamy »

193 3
Täzelikler, 1 month ago


Ýewropa-daky ýagdaý biz-de bolsa

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýewropada köplenç aýaly çaga dogranda äri aýalynyñ ýanynda gollawçy hökmünde ýanynda bolýar eken. Bizde bolsa başgaça ýagny aýalyñ ýanynda köplenç zenan ýakynlary bolýar. Indi bolsa mowzugyñ esasy ýerine gelsem bizde hem ýewropadaky ýaly edilse yada etseler nähili gararsyñ...

Dowamy »

298 14
Täzelikler, 1 month ago


"Heleý" sözüñiñ gelip çykyşyny biljekler üçin mowzukdaky goşgy

Gara ýerin üstünde,
Gök asmanyñ astynda,
«Heleý» diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapar
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekeg...

Dowamy »

214 2
Täzelikler, 1 month ago


140 Ýyllyk taryha baý - Aşgabat

Aşgabat — yzygiderli özgerip duran sungat eseri. Hut şonuň üçin hem gözel Aşgabadymyz  «Aşyklaryň şäheri» diýlip şirin owazlarda waspy ýetirilen gözel paýtagtymyzyň, hakykatdan-da, ady hem, özi hem ajaýyp aýdymy, sungat eserini ýada salýar. Onuň serhowuzly seýilgählerinden başlap, her bir köçesi, her bir binasy aýratyn sungat eserinde waspy ýetiril...

Dowamy »

246 11
Täzelikler, 1 month ago


Bu mowzukdaky hemme zat hem çöplenenlerdir

Eger eliñizden gelse mowzukda hapa paýyş söz ýazmazlygyñyzy soraýaryn.

*Ogşaşmak näme ol?!
Ogşaşmak bu - 90% mikrob, 9% pomada we 1% söýgi.

*Gyzlarda söýgüniñ başy gaty gowy başlaýar we ahyry hem şeýle gutarýa:
Ezizim, Ýürejigim, Katýonok, Kiçijegim, Gowujam, Samsyjagym, Samsyk, Kellesiz, Petuh, Dalban,...

Dowamy »

405 11
Täzelikler, 1 month ago


@yashalym

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Şugün saglyk ýagdaýym gowy bolmanlygy sebäpli saýta gelip bilmedim welin sagat şuwagt 00:00 töweregi saýtdaky Ýusup dostumdan habar geldi. O habarda hem @yashalym atly biri seniñ nikiñden bloglara teswir ýazyp otyr diýip. Dost aýdanyñ üçin minnetdar.
Indi @yashalym...

Dowamy »

321 8
Sorag-jogap, 1 month ago


Buda bir içgysýanyñ oýlap tapanjalary. Mowzuga düzüwli at tapmadym

*Aşyk bolan gyzyň saňa üns berenokmy? Seni hasap edenokmy? Onda bir alajyny tapyp ondan karz pul aljak bol. Goý bütin günläp pikiri diňe sen hakda bolsun.

*Çaga sabyny iýip görensoň geň galýar, daşyndan owadan we gowy ysly zadyň tagamy näme üçin beýle biderek?
Aslynda durmuşda köplenç şeýle.

*Menem söýgi isleýä...

Dowamy »

398 20
Täzelikler, 1 month ago


Jogaplanmadyk soraglarymyñ biri

Salam Talyplar.com-yñ Gadyrly agzalary we myhmanlary. Hemmäñiziñ agşamyñyz haýyrly bolsun.
Şu soragymy düýn konferensiýada hem beripdim welin kanagatlanarly jogap alyp bilmänligim sebäpli mowzugy açmaly boldum. Indi soraga geçsek:
Soñky wagtlar ýaş ýigit gyzlarymyz telefonlarynda selfi surada düşenlerinde ellerini her hili edip düşýär...

Dowamy »

400 25
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzuk

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz. 
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz. 
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz. 
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz. 
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

227 9
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýanyñ baýramçylyk sanyna gatnaşanlar #Talyplar #Perhadik

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ baýramçylyk sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin...

Dowamy »

216 10
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýanyñ baýramçylyk sany #Talyplar #Perhadik

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun we ýigitlerimiziñ baýramy bolanlygy sebäpli güler ýüzi hiç wagt solmasyn.
Bu gün hem belgime 3-4sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýanyñ baýramçylyk sanyny geçirmegi ýüregime düwdüm. Köp agzalarymyz düýnki konferensiýa kanagatlanmapdyr öýdýän.
Ko...

Dowamy »

215 8
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun we Ýigitlerimiziñ güni bilen.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek eden...

Dowamy »

334 34
Täzelikler, 1 month ago


Talyplaryñ 8-nji konferensiýa gijesi #Talyplar #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 8-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

329 41
Täzelikler, 1 month ago