Biologiki sagat adamyñ bedeninde bolup geçýän köp wakalaryñ ritmini kesgitleýär. Gündelik beden ritmi gije we gündize parallellik görkezse-de, howanyñ yssylygy, mashk geçmeklik ýaly zatlar muña täsir edip biler.
00:00 - Gijäniñ ýarysy. Ukynyñ ilkinji döwri bashlaýar.
01:00 - Beden özüni uka berýär. Üns azalýanlygy üçin bu wagtda işleýänleriñ ýalñyshmak ähtimallygy artýar.
02:00 - Çuññur uky. Beden sähelçe sowugy duýýar. Görmek duýgusy we refleksler azalýar. Gije bolýan ulag heläkçilikleri köplenç shu wagtda bolýar.
03:00 - Bu sagatda belli karara gelip bilmezlik, keýpsizlik duýgusy artýar.
04:30 - Beden ýylylygynyñ iñ pes bolýan wagty.
06:00 - Beden oýanmaga bashlaýar. Metabolizm herekete gelip, günüñ ishleri üçin güýç we profein taýynlamaga bashlaýar.
06:45 - Gan basyshy birden ýokarlanýar.
07:00 - Bu wagtda ashgazanyñ siñdirish ulgamy ishlemäge bashlaýar. Güne gowy taýynlanmak üçin ertirlik edinmek hökman.
08:00 - Nikotiniñ saglyga iñ köp zyýan berýän wagty. Ertir çekilýän çilim damarlary has köp daraltýar.
08:30 - Içegeler hereket edip bashlaýar.
09:00 - Bedeniñ kuwwaty artyp bashlaýar.
10:00 - Güýjümiziñ iñ ýokary bolýan wagty. Beýnimiz hem gowy ishleýär.
11:00 - Beden ykjamlashýar. Beýnimiz tiz ishleýär, esasanda hasap ishleri añsatlyk bilen edilýär.
12:00 - Günorta wagty. Garnymyz ajygýar, ünsümiz azalýar, ashgazanymyzdaky kislotanyñ mukdary köpelýär.
13:00 - Bedenimiziñ ishjeñligi pese gaçyp bashlaýar. Ashgazanymyz iýen naharymyzy siñdirýänligi sebäpli aýlanýan ganymyzyñ uly bölegi içegeleriñ töweregine üýshýär.
13:30 - Gan basyshymyz peselýär, özümizi ýadaw duýýarys.
14:30 - Dash-töweregiñ shertlerine iñ gowy uýgulashan wagtymyz.
15:00 - Gaýtadan bedenimize güýç gelýär. Ýadymyz gowy bolýar. Öndümli bolup bashlaýarys, ýöne ertirkiçe däl.
16:00 - Ýurek-damar ulgamy örän gowy ishleýär. Muskullaryñ iñ güýçli bolýan wagty.
17:00 - Organlarymyzyñ ishjeñligi ýokary bolýar. Kuwwatymyz artýar. Sport bilen meshgullanmak üçin iñ gowy wagt.
18:30 - Gan basyshymyz iñ ýokary derejä çykýar.
19:00 - Beden ýylylygynyñ iñ ýokary bolýan wagty.
22:30 - Içegeleriñ herekedi haýallaýar.
23:00 Dynç alyş wagty. Bedenimiz gowshaýar. Gan basyshymyz we bedenimiziñ ýylylygy peselýär.

Mowzuk wikipediýanyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.
Google Translate arkaly terjime edip paýlaşan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir