Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Gadyrdan ildeşler durmuşuňyzyň her ädiminde şu günäleri etmän ýaşamazlyga berk öwrenşiň.
Jähennem-den alyp galjak 7 zat:
1. Diňe Allatagala gulluk et.
2. Ene-ataňa hormat goý.
3. Hiç Kimi öldürme.
4. Zyna etme.
5. Iliň malyna göz dikme ýagny ogurlyk etme.
6. Ýalan sözleme.
7. Göriplik etme.
Zyna - Dini nika (Hudaý rugsaty bilen) gyýylmanka erkek bilen gyzyň arasyndaky jynsy we beýleki gatnaşyk (bularyň içine ogşaşmak, gujaklaşmak hem girýär)
Göriplik - kesekiniň malyna, mülküne, namysyna, baýlygyna göz dikmek.
Ýatlatma: Elbetde biziň hemmämiz ýalňyşlar edip bilýändiris. Emma Hudaýdan ötünç sorap, toba edip, eden günäňi indiden beýläk gaýtalamajagyňa söz berseň, Huday saňa merhemet görkezer. Eýsemde, agyr günäleri bilip toba gelmeýän adamyň günalerini Hudaý hiç haçanam geçmez.

Anonim ýazgy
Paýlaşan - Perhat Sabirovv
7.01.2021ý 3:33

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir