"Heleý" sözüñiñ gelip çykyşyny biljekler üçin mowzukdaky goşgy

Gara ýerin üstünde,
Gök asmanyñ astynda,
«Heleý» diýilýän sözi
Kim tapdyka aslynda?

Ol sözi ilki tapan
Ne-hä daýhan, ne çopan.
Diýýärler: ilki sapar
Ol gödek sözi tapan
Kyrka çenli kyrk sapar
Öýlenen Ýekegapan.

Gyzyl göz Ýekegapan,
Han ogly Ýekeg...

Dowamy »

89 2
Täzelikler, 13 hours ago


140 Ýyllyk taryha baý - Aşgabat

Aşgabat — yzygiderli özgerip duran sungat eseri. Hut şonuň üçin hem gözel Aşgabadymyz  «Aşyklaryň şäheri» diýlip şirin owazlarda waspy ýetirilen gözel paýtagtymyzyň, hakykatdan-da, ady hem, özi hem ajaýyp aýdymy, sungat eserini ýada salýar. Onuň serhowuzly seýilgählerinden başlap, her bir köçesi, her bir binasy aýratyn sungat eserinde waspy ýetiril...

Dowamy »

167 11
Täzelikler, 18 hours ago


Bu mowzukdaky hemme zat hem çöplenenlerdir

Eger eliñizden gelse mowzukda hapa paýyş söz ýazmazlygyñyzy soraýaryn.

*Ogşaşmak näme ol?!
Ogşaşmak bu - 90% mikrob, 9% pomada we 1% söýgi.

*Gyzlarda söýgüniñ başy gaty gowy başlaýar we ahyry hem şeýle gutarýa:
Ezizim, Ýürejigim, Katýonok, Kiçijegim, Gowujam, Samsyjagym, Samsyk, Kellesiz, Petuh, Dalban,...

Dowamy »

307 11
Täzelikler, 2 days ago


@yashalym

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Şugün saglyk ýagdaýym gowy bolmanlygy sebäpli saýta gelip bilmedim welin sagat şuwagt 00:00 töweregi saýtdaky Ýusup dostumdan habar geldi. O habarda hem @yashalym atly biri seniñ nikiñden bloglara teswir ýazyp otyr diýip. Dost aýdanyñ üçin minnetdar.
Indi @yashalym...

Dowamy »

255 8
Sorag-jogap, 2 days ago


Buda bir içgysýanyñ oýlap tapanjalary. Mowzuga düzüwli at tapmadym

*Aşyk bolan gyzyň saňa üns berenokmy? Seni hasap edenokmy? Onda bir alajyny tapyp ondan karz pul aljak bol. Goý bütin günläp pikiri diňe sen hakda bolsun.

*Çaga sabyny iýip görensoň geň galýar, daşyndan owadan we gowy ysly zadyň tagamy näme üçin beýle biderek?
Aslynda durmuşda köplenç şeýle.

*Menem söýgi isleýä...

Dowamy »

298 20
Täzelikler, 4 days ago


Jogaplanmadyk soraglarymyñ biri

Salam Talyplar.com-yñ Gadyrly agzalary we myhmanlary. Hemmäñiziñ agşamyñyz haýyrly bolsun.
Şu soragymy düýn konferensiýada hem beripdim welin kanagatlanarly jogap alyp bilmänligim sebäpli mowzugy açmaly boldum. Indi soraga geçsek:
Soñky wagtlar ýaş ýigit gyzlarymyz telefonlarynda selfi surada düşenlerinde ellerini her hili edip düşýär...

Dowamy »

320 25
Täzelikler, 5 days ago


Atsyz mowzuk

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz. 
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz. 
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz. 
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz. 
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

145 9
Täzelikler, 5 days ago


Konferensiýanyñ baýramçylyk sanyna gatnaşanlar #Talyplar #Perhadik

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ baýramçylyk sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin...

Dowamy »

151 10
Täzelikler, 6 days ago


Arassaçylyk — saglygyň girewi

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek birnäçe ýokanç keselleriň öňüni alýar. Keseller, esasan, hapa ellerden, talabalaýyk bişirilmedik iýmitden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Keseller howa-damja ýoly bilen köp adamly ýerlerde örän çalt ýaýraýar.
Biz her gün otaglaryň howasyny çalşyp, ýelejiredip, zy...

Dowamy »

38 1
Täzelikler, 6 days ago


Konferensiýanyñ baýramçylyk sany #Talyplar #Perhadik

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun we ýigitlerimiziñ baýramy bolanlygy sebäpli güler ýüzi hiç wagt solmasyn.
Bu gün hem belgime 3-4sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýanyñ baýramçylyk sanyny geçirmegi ýüregime düwdüm. Köp agzalarymyz düýnki konferensiýa kanagatlanmapdyr öýdýän.
Ko...

Dowamy »

151 8
Täzelikler, 6 days ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun we Ýigitlerimiziñ güni bilen.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek eden...

Dowamy »

270 34
Täzelikler, 1 week ago


Talyplaryñ 8-nji konferensiýa gijesi #Talyplar #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 8-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

273 41
Täzelikler, 1 week ago


Anonimiñ söýgi hakda oýlananlary

Bu dünýäde kimler söýmedi?
Söýgi gör seniñ oduña kimler köýmedi?
Kimler şahyr bolmady, kimler sen barada eser ýazmady?
Emma şol şahyrlar:
-  "Ynha ine şu söýgi" diýenleri ýok.
Sen nirede söýgi?
Aslynda sen barmy?
Belki barsyñ emma geleñde näme üçin gysga wagtlyk gelyäñ?
Hemem adamlar senden...

Dowamy »

107 8
Täzelikler, 1 week ago


Döwletlilik taglymaty

Şanly Garaşsyzlygymyzyň baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň agzybir halky-myza peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby adamzadyň durmuş tejribesine kämil garaýyş baradaky söhbediň beýanydyr. Adamzat ykbaly hakyndaky bu söhbet türkmeniň ýaşaýyş-durmuş ýörelgesi, däp-dessurlary, durmuş adatlary arkaly açylyp görkezilýä...

Dowamy »

37 0
Bilim, 1 week ago


Durmuşyñ hakykaty

🌆 Serial 60 minut

🗽 Kino 120 minut

👤 Namaz 5 minut

🌋 Dowzah hemişelik

🌌 Jennet hemişelik

Tapawudyny bilýäňmi..⤴

📱 IMO-da 100 dost 

☎ Tel.kontakda 80 dost

🏡 Töweregiňde 50 dost

🚣 Kynçylykda 1 dost

👥 Se...

Dowamy »

255 20
Täzelikler, 1 week ago


Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

Bagtyýar zaman obasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dabara Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, welaýatyň hem-de etrabyň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik gurama...

Dowamy »

149 9
Täzelikler, 1 week ago


Manyly sözler toplumyndan Talyplar üçin 5sanysy

1. Üstünlik ar almagyñ gowy ýolydyr. Sebäbi üstünlik seni ýigrenýänleri gynandyrýar

2. Bir adam diýipdir:
- Meniñ gol çeken ýüregime hiç kim goşgy ýazyp bilmez.
Soñ zenan hem şeýle jogap beripdir:
- Heh, Üns bermeseñ hekaýa hem ýazarlar))

3. Irden Telefon Ussahanasyna bardym. Soñ bir ýerlerden garr...

Dowamy »

259 13
Täzelikler, 1 week ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda traffik gutaranlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Mr_Arsen atly agzamyza ýagny dostyma ullakan minnetdarlyk d...

Dowamy »

243 28
Täzelikler, 2 weeks ago


Talyplaryñ 7-nji konferensiýa gijesi #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 7-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

194 13
Täzelikler, 2 weeks ago


@yashalym nikiñ arkasyndaky özüni @Hajy diýip tanyşdyran agza

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Şuwagt negözel mowzuklarydaky teswirleri okap oturdym welin, öñümden şu teswir çykdy. Ol teswirde hem:
- Perhat Sabirow barada bolsa, ýazýan bloglary gelişmejek zat ,konferensiýa geçirmek ,gūlki ýene şuña meñzeşler,ondan maña peýdada ýok zyýanam ýok,men ony tanamogam,ýone welin mowzuklary esasynda...

Dowamy »

311 26
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Me onda menden hem 32-ñi ýyrşatjak toplanan gülkünçlikler))

Bir gün bazarda oturýan gedaýlaryñ biri ýer tapman hyýar satýanyñ ýanynda oturypdyr. Bazar sowulupdyr hyýar satýan arassa peýdasyny hasaplaýa welin 7 manat gazanypdyr. Gedaýam hasalaýa welin 25 manat düşipdir. Soñundan gedaý dileg edýämiş:
- Allajan hyýar satmaly etmäweri.

Haýwanlar biriniň ekinine girip zat ogurlaýar ekenler....

Dowamy »

269 30
Täzelikler, 2 weeks ago


Ýylgyr)) Şeýdip... Gülmek ömürdenmiş ha ha ha (18+ hem bar gyzlara okamaga maslahat beremok!)

1 aýlyk komandirowka ugrajak wagty kakasy ogluna tabşyrýar:
- Men ýok wagtym her gezek öýe nätanyş erkek adam gelse, sen daşardaky haýatyň bir agajyny aýyr!
Aradan wagt geçip ýañky 1 aýdan dolanyp gelýär. Haýatyň ähli agaçlary ýerbe-ýerdigini görüp begenýär. Öýüne barýar. Aýalyndan soraýar:
- Nähili ýagdaýlar? Näme täzelik?...

Dowamy »

332 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Kim jogap berip bilýär?! #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary.
Men bu günki mowzugymda kelläñizi agyrtjak bir surat bilen tanyşdyrmakçy. Geliñ şu suratdaky obýektiñ nämedigini bileliñ....
Suratdaky Itmi ýada Adam

Bu surat barada köp adamlar kelle agyrtdy ýöne olar hem belli bir jogap berip bilmediler. Geliñ indi siziñ pikirleriñizi bilel...

Dowamy »

306 27
Täzelikler, 2 weeks ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Käbir agzalar maña sms ýazypdylar menden gaty görüp, geçen gezekgi konferensiýa goşulup bilmänligi üçin, şugün konferensiýa geçirmegimi. Bugün hem meniñkide ad...

Dowamy »

306 30
Täzelikler, 2 weeks ago


Talyplaryñ 6-nji konferensiýa gijesi #Talyplar #Perhat Sabirovv #Käbir agzalaryñ haýyşy üçin

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ýakynda biler bolsaňyz saýtymyzda konferensiýa geçirip başladyk. Şu gün konferensiýamyzyň 6-nji hepdesi.
Konferensiýanyň maksady - Saýtdaky agzalar we dostlarymyz bilen ýakyndan tanyşmak, gürleşmek!
Geliň indi bolsa şu maksat bilen sizi şugünki boljak konfere...

Dowamy »

278 27
Täzelikler, 2 weeks ago