BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler

BSGG-niň hünärmenleri ýurtda COVID-19 boýunça öňüni alyş çärelerini geçirmekde gymmatly goldaw berdiler – diýip, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow BSGG-niň işiniň jemi boýunça geçirilen brifingde aýtdy.

6-njy iýulda başlanan işiň dowamynda hünärmenler dürli lukmançylyk edaralarynda, se...

Dowamy »

554 3
Täzelikler, 3 months ago


Taryhda ilkinji gezek bütindünýäde Covid-19 zerarly okuwçylaryň we talyplaryň okuwlary ýatyryldy

Koronawirus adamzat taryhynda ilkinji gezek bütin dünýäniň mekdeplerinde we uniwersitetlerinde bilim beriş işini bozdy diýip, çagalaryň hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan Save the Children halkara guramasy aýtdy. Bu barada guramanyň hasabatyna esaslanýan BBC News-a salgylanyp, interfax.ru habar berýär.

ÝUNESKO-nyň maglumatlaryna...

Dowamy »

391 1
Täzelikler, 3 months ago


BSGG-niň Türkmenistanda COVID-19 boýunça netijenamasyny 15-nji iýulda yglan etmegine garaşylýar

Ýurdumyzyň hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistana gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Lebap sebitindäki we Aşgabatdaky saglygy goraýyş edaralaryna baryp gördi.

Ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş edaralary bilen hyzmatdaşlykda, jemgyýetçilik sagdynlygy we epidemiologiýa boýunça hünärmenler topary COVID-19 bilen bag...

Dowamy »

506 0
Täzelikler, 3 months ago


Bill Geýts COVID-19-a garşy sanjymy mätäçlik çekýänleriň ählisine bermäge çagyrdy

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy tutuş dünýäniň hökümetlerine çagyryş bilen ýüzlendi. Bill Geýts koronawirusa garşy sanjym bilen ilkinji nobatda baýlary däl-de, oňa has mätäç bolanlary üpjün etmeli diýip hasaplaýar. Bu barada ol SPID bilen göreşmegiň halkara jemgyýeti (IAS) tarapyndan gurnalan COVID-19 keseliniň ýaýraýyş meselesi boýunça geçir...

Dowamy »

353 0
Bilim, 3 months ago


Hepdäniň jemi #3

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 12-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
6-12-nji iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @sari agzamyzyň „Ýumup oturber, uzyn ak mermerden jaýlar bir götü...

Dowamy »

488 12
Täzelikler, 3 months ago


Iki mollanyň pully düwünçegiň üstünde uruşuşy

Yazly mekir uly hudayyoly berdi. Oña obadaky uly hem kici mollany cagyrdy. Uly molla taze alan yeñil mashyny bilen,Kici molla bolsa, kowush-messisini sharkyldadyp,pyyada geldi.Oye girensoñ jayyñ tori olaryñky boldy.Hudayyola cagyrylan adamlar gelip bashladylar. Bir zamandan giñ jay mahelleden hyryn-dykyn boldy. Sacagyñ ustunde gushuñ suydunden bash...

Dowamy »

514 8
Edebiýat, 3 months ago


Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?

Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär.
Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler ýa-da diňe sabynly suw ulanylýar. Şeýle-de...

Dowamy »

351 1
Sorag-jogap, 3 months ago


Allatagallany näme üçin görüp bilemizok?

Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň?
- Hawa, a...

Dowamy »

515 18
Bilim, 3 months ago


Oglan Vs. Gyz (Dostluk hakynda)

Soňky döwürde oglan bilen gyzyň dostlugy örän köp göze düşýär. Bilemok, bu meselä gyzlar nähili seredýär, yöne ilki bilen akla gelýän sorag şu:
- Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi?
Men bu yagdaýlary käbir görnüşlere görä analiz etjek.
Oglan gyz bilen ilki tanyşanda birbada söýüşeli diyip bilmänsoň we soň ol gyzda...

Dowamy »

542 9
Sorag-jogap, 3 months ago


Oglan Vs. Gyz

Hemişe gyz-oglan ýada taýyň saýlamak barada gürrüň gitse, gyzlar oglanlaryň pullysyny gowy görýärler(hemme gyzlarymyz däl, ýöne arasynda bar) adamçylygy bolsa bolsun ýöne puly bolsa bolýar diýýärler. Oglanlar bolsa maňa owadanja, akyllyja, ýuwaşja, ene-atam bilen oňuşsa bolýar diýýärler. Ýöne, oglanlar hemişe iki sany gyz bar bolsa biri ýuwaş, biri...

Dowamy »

485 9
Sorag-jogap, 3 months ago


Hepdäniň jemi #2

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bu gün 5-nji iýul hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
29-5-nji iýun/iýul aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Jeksparro agzamyzyň „Ruhly öý"diýen mowzugy.
350geze...

Dowamy »

367 10
Täzelikler, 3 months ago


Durmuşdan nägile bolmaň

Eger durmuşyňyzdan nägile bolsaňyz okamagyňyzy maslahat berýärin!!!
Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz!
Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!
Eger şu gün irden sag- aman turan bolsaňyz...

Dowamy »

404 2
Sorag-jogap, 3 months ago


Dymdym. dymmaklygym dymdyrana sowgadym bolsun!!!

- Seniň üçin "GADAGAN" diýdiler. -
Gadaganlyklar çeýnelmek üçindir diýdim.
- Seniň üçin "MÜMKIN DÄL" diýdiler.
Möhüm bolany mümkinsizligi başarmakdyr diýdim.
- Seniň üçin "BOLMAZ" diýdiler.
Dünýäde bolmajak zat ýokdur diýdim.
- Seniň üçin "KYN" diýdiler.
Aňsat bolsady gadyry bolmazdy diýdim....

Dowamy »

317 3
Sorag-jogap, 3 months ago


.

Aslynda, gündelikler gündelik ýazylmak üçin niýetlenen depderler.
A biz bolsa oňa haçan täzelik, üýtgeşiklik, pikir, ösüş bolan wagty, ýagny hepdede bir-iki, kä halatlarda aýda bir-iki ýazýarys.
Sen gördüňmi biziň näçe wagtymyz boş geçýär eken...

Dowamy »

263 6
Sorag-jogap, 3 months ago


Oglan vs. Gyz (Oglanlar nähili gyzy saýlamaly?)

Sonky dowurde, bizin yurdumyzda bolup gechyan uytgeshmeler sebapli kop gyzlarymyz, oglanlarymyz azyp, gowy dal durmush alyp baryarlar we herkimin ozune gowy yanyoldash tapmagy biraz kynlashdy. Koplench biz oz dostlarymyzyn ya joralarymyzyn gepine gidyaris we sholaryn pikiri bn yashayarys. Sholaryn idealyna goz gyzdyryarys. Meselem: gyzlara bay ogla...

Dowamy »

621 10
Sorag-jogap, 3 months ago


„Hepdäniň Jemi” atly ilkinji gepleşigimiz

Essalowmalaýkum, saýtdaşlar.
Bü gün 28-nji iýun hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan we iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
21-28-nji iýun aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @12-lik agzamyzyň„ Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan bo...

Dowamy »

404 9
Täzelikler, 3 months ago


Agzalar bilen söhbetdeşlik

Salam, talyplar.com-yň mähriban agzalary.
Dogrumy aýtsam, şu saýt öýümiň bir komnotyna öwrüldi. Dostlar şu günler günde her dürli mowzuklary okap hem ýadan bolsak gerek.
Geliň onda käbir agzalarymyzyň şahsy durmuşyndaky käbir zatlary bileli.
Meniň bilmek isleýän agzalarym:
@Panturkist, @Jeksparro, @MrOkas, bank, @Arslana...

Dowamy »

735 40
Sorag-jogap, 3 months ago


Könelerden ýatlama

Kerim Gurbannepesow.
Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär. - Kerim aga, söýgi näme ? Kerim şahyr - Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin.

Gurbannazar Ezizow.
Ýaş wagty, tomus günleri, suwa düşmäne gidipdir.
Suwyň gyras...

Dowamy »

409 2
Edebiýat, 3 months ago


Hemmäňize sorag???

Salam saýtdaşlar!!!
Soňky wagtlarda käbir forum saýtlarda köplenç, şu soraga duş gelýän. Indi sorag:
Ýer togalakmy ýada tekiz??
Siziň pikirleriňizi bilmek meniň üçin gyzykly. Hany onda kommentariýada.....

Dowamy »

433 14
Sorag-jogap, 3 months ago


Ýekeje aýby bar diýdiler

Howwa, bu gün abadan daýzañ gyzy Merjene goňşy obadan gudaçylyga geldiler. Myhmany gowy garşy aldyk,habarynam aldyk. Tanamaýan yerimiz, tanamaýan adamlarymyz bolansoň sorap-idäp göreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi. seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bile b...

Dowamy »

573 14
Sorag-jogap, 3 months ago


Bu Ýerik....

Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar! Men siz bilen bir tema boyunca pikir alyshasym geldi. Hemmamizem bilyas adamlañ iki jynsy bar. Erkek we ayal.
Bular dunya inya, yashaya, mashgala gurya, garraya, dunyaden otya...
Şol yashalan ömurde erkegiñem, ayalyñam durmushda oz orny, etmeli işleri bolyar. Ayal bilen erkek my...

Dowamy »

486 9
Sorag-jogap, 3 months ago


Gülmek ömürden 18+++

Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne...

Dowamy »

801 5
Täzelikler, 3 months ago


Gülesiňiz gelse bu ýerik...

Ayy,möjek, at ücüsi bir cukura gacypdyrlar,bir näce wagtdan son ayy bilen möjek ajygyp ata gyýa seredip baslayalar,muny aňan at bolya siz meni iyäyin yöne men bir haýysdym bar,atam kicikäm toynugymyn aşagyna bir zatlar yazyp in sonky demimde okamagymy wesyet edipdi şony okap beräyiň,ayy bilen möjek ylgasyp atyn yzyna baryarlar,at şeyle bir depyä we...

Dowamy »

558 1
Täzelikler, 3 months ago


Maksadyň Näme?

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

390 1
Sorag-jogap, 3 months ago


Kerim Gurbannepesowyň Ýaşlyk Dramasyna goşulmadyk bentler

Ne-hä eşik bardy ne-de bir çörek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Söýüşmäge ýürek gerekdi, ýürek,
Meniň ýigit wagtym, Seniň gyz wagtyň.

Şonda-da käteler bälçiräp içgin,
Diýerdik:" Söýüşmek hemme wagt mümkin.
Öýlenmek- gerek zat köpelmek üçin,
Urşuň gazap wagty, Adam az wagty!...

Dowamy »

500 1
Edebiýat, 4 months ago