Garaşsyzlyk köňüllere sahawat

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň ykbalynda möhüm ähmiýeti bolan, uludan toýlanylýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý baýramy dur. Şöhratly taryhy gahrymançylyga beslenen merdana halkymyzyň özbaşdak, Garaşsyz döwlet baradaky asyrlar boýy edip gelen arzuwy 1991-nji ýylda hasyl bolup, Garaşsyz Türkmen döwleti em...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, 1 month ago


Biziñ Taslamalarymyz

Milli Liderimiziň ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamaga gönükdirilen bilim syýasaty netijesinde, Aşgabady täzeçil usulda gurmaga ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri goşuldy.
Hususan-da, Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň hem-de Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň talyplary “akylly öý” ýörelgesi boýunça...

Dowamy »

144 5
Täzelikler, 1 month ago


Diñe oglanlar üçin

Gyzlara okamak bolonok

Bir ýaş oglan özüniñ daşary ýurtda okaýan söýgülisiniñ doglan gününe sowgat etmek isleýär. Soñra sowgat saýlamak üçin ol oglan söýgülisiniñ uýasy bilen maslahatlaşmak kararyna gelýär. Olar uly supermarkede gidýärler. Soñra olar ol ýerde bir sagat aýlananyndan soñ ellik satyn alyp...

Dowamy »

459 10
Täzelikler, 1 month ago


Ylym bilimiñ şäheri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan durmuşyň ähli ulgamlarynda belent sepgitlere ýetdi. “Türkmenistan -- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylda paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda açylan we açylmagy meýilleşdirilen binalardyr desgalar tutuş türkmen topragyny gurşap alan özgertmeleriň deňsiz-taýsyz...

Dowamy »

100 2
Täzelikler, 1 month ago


Beýik baglar Aşgabadyň ýaraşygy

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyzyň bagy-bossanlyga öwrülmegi baradaky giň möçberli maksatnamalaryň çäklerinde mähriban paýtagtymyz gür baglyga bürenýär. Ýurdumyzda ynsan saglygyna oňaýly täsir edýän ýaşaýşyň ekologiýa taýdan arassa gurşawyny döretmäge gönükdirilen ençeme il-ýurt bähbitli işler üstünlikli amala aşyr...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, 1 month ago


Bedenterbiýe we sport — sagdyn durmuşyň gözbaşy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn, ruhubelent adamlar bolup yetişmegini gazanmak möhüm döwlet wezipeleriniň biri bolup durýar. 
Dünýä ýüzünde giňden bellenilyan Bütindünya Saglyk güni, adamzadyň baş baýlygynyň — sagly...

Dowamy »

100 7
Täzelikler, 1 month ago


Hemmäñiz bu mowzuga Atsyz mowzugyñ 5-nji bölegi

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Mowzuga başlamakdan öñürti saýtymyzyñ aktiw agzasy ýagny dostumyñ Arslanyñ doglan güni. Arslanjan uzak ýaşa dost, elmydama görjegiñ gowluk bolsun kän söze baý däldigim üçin soñlaýan dost

Hany indi mowzuga
*Söygülim, meni taşlap hiç yere gitme, sen ýo...

Dowamy »

317 13
Täzelikler, 1 month ago


Milli mirasymyz - göwün baýlygymyz

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň medeniýet ulgamynda gazanylýan üstünlikler sanardan köp. Medeniýet ulgamynda gazanylýan üstünlikleri dünýä ýaýmak, bu ugurda alnyp barylýan işleri has hem kämilleşdirmek maksady bilen halkara derejesinde-de dürli çäreler yzygiderli geçirilýär. 
Edeb...

Dowamy »

86 0
Täzelikler, 1 month ago


Garaşsyz Türkmenistan - Jennedi mekan

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, Hak nazary düşen goýny jenneti mekana öwrülen ata Watanymyzda her ýylyň 27-nji sentýabrynda Garaşsyzlyk baýramy uly buýsanç bilen dabaraly bellenilýär. Halkymyzyň baş baýramy bolan döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy hem şatlyk-şowhunly, dabaraly ýagdaýda belleniler. 
Mälim bolşy...

Dowamy »

102 0
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzugyñ dowamy #4 :-)

*Howa-da gyzlar ýaly üýtgäp dureý.

*Eger seni tapyp alsam hezil edip ogşaryn, sorup sorup başlaryn, çekip-çekip taşlaryn diýen eken soskasyny ýitiren çaga.

*Bägül bagda gowy, Gelin gyz – öýde.

*Pullyja günüň dostyň kän bolar,
Özlerem bir şeýle jana-jan bolar,
Adyň tutulanda dosjan bolar,...

Dowamy »

369 11
Täzelikler, 1 month ago


Ak şäheriñ baýramy

Aşgabadyň 140 ýyllygy – bu şanly senä iki aýdan gowrak wagt galdy, şoňa görä-de, iň oňat arzuw-umytlar ýakynlaşyp gelýän şanly sene bilen baglanyşyklydyr. Ýene-de sanlyja aýdan Watanymyzyň ajaýyp paýtagty ählihalk dabarasyny bellemek üçin owadan baýramçylyk lybasyna beslener.
Döredileninden bäri şäheriň durmuşynda köp zatlar özgerdi. Ýöne äh...

Dowamy »

141 1
Täzelikler, 1 month ago


Bagtyñ şäheri

Ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi düýpgöter özgerip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sazlaşygyň we gözelligiň beýanyna öwrüldi.  Ak mermerli ajaýyp binalary, giň şaýollary, seýilbaglary we seýilgähleri, suw çüwdürimleri bilen häzirki döwrüň 140 ýyllyk Aşgabady hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli alyp barýan oňyn Bi...

Dowamy »

105 0
Täzelikler, 1 month ago


Garaşsyzlyk – halkyň beýik ykbaly

Türkmenistan geçen gysga taryhy döwürde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň saýasynda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan parahatçylygyň, durnuklylygyň, hyzmatdaşlygyň we bagtyýarlygyň mekany hasaplanýan döwlete öwrüldi. Ine, bu gün bolsa «Garaşsyzlyk» diýen mukaddes söz biziň her birimiziň asuda we azat durmuşda arkaýyn ýaşamagymyzyň kepili bolup ýaňlanýar. 

Dowamy »

108 0
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzuk #3 #Girmegi maslahat beremok :)

*Nahar iýýänler üç topara bölünýär.
1. Etçil
2. Otçyl
3. Mugtçyl.

*Meduniwersitetiñ talybyndan soraýarlar:
- Kesel nähili toparlara bölünýär?
Talyp hem:
- 3topara: Ýakymly, Ýakymsyz we Sýurprizli.
- Yakymlysy - Bu gijelewük. Näçe gaşasañ ýene-de gaşasyñ gelýär.
- Yakymsyz...

Dowamy »

415 15
Täzelikler, 1 month ago


Aşgabadymyz - göwün şadymyz

Gündizleri güneş nurly, aýdyň gijeleri şuglaly Aşgabat. Hawa, bu gün Türkmenistanyň at gazanan arhitektory hormatly Prezidentimiziň egsilmez yhlasy, dana paýhasy, ýiti zehini bilen dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrülen ak şäherimiziň görküni görmäge göz gerek. Ajap eýýamda mährem mekanyň — ata Watanymyzyň paýtagtynyň ähli künjegi, aýratynda...

Dowamy »

90 0
Täzelikler, 1 month ago


Magtymguly Pyragy - Türkmeniñ milli şahyry

Gündogary öwreniji alymlar, Türkmenistana saý-sebäp bilen syýahat eden mahaly halkyň däp-dessury, sungaty bilen gyzyklanan syýahatçylar, has soňraklar türkmen şahyrlary bilen gyzyklanan dürli kärdäki adamlar, alymlar türkmen halkynyň beýik akyldar ogly Magtymguly Pyragyny esasan, şahyr, onda-da milli şahyr hökmünde tanapdyrlar.Şolaryň, umuman türkm...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, 1 month ago


Kyýamat / Fantastiki hekaýa

1-nji bölüm
Mämmedi surnaýyň sesi oýardy. Surnaýyň sesi ilki başda düýşde eşidilip başlady. Soň asta asta hakyky dünýä hem ornaşdy. Ýa-da Mämmediň özi hakyky dünýä ornaşdy? Ol näçe sagat ýatdy? Eger Mämmetden sorasaň ol ýarym gün, ýa-da bir gije ýatdym diýerdi. Ýöne ol örän ýalňyşardy. Mämmet öz öýünde oýanmady, ol köne öwülýada oýandy. Ol ö...

Dowamy »

347 8
Edebiýat, 1 month ago


Taryhy ädimleriñ ähmiýeti

Şu ýyl Watanymyzy ähli ugurlarda taryhy üstünliklere alyp barýan Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uludan toýlar. Elbetde, taryh üçin uzak bolmadyk möhlet — 30 ýyl Watanymyzyň taryhy ösüşleriniň möhüm tapgyryna öwrüldi. Şol ýyllarda gazanylan ajaýyp üstünlikler, ýet...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, 1 month ago


Setirleri nakyla öwrülen şahyr

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmeniň asyllylyk, ynsaplylyk mirasyny nesillerden-nesillere geçirmek, beýik söz ussatlarynyň galdyran medeni mirasyny öwrenmek, ony ýaş nesilleriň aňyna ýetirmek arkaly olarda watansöýüjilik, belent adamkärçilik, halallyk, ýokary ahlaklylyk, janypkeşlik, ynsaplylyk ýaly häsiýetlerini terbiýelemek barada...

Dowamy »

108 1
Täzelikler, 1 month ago


Zümerret ýa-da däliň oýlanmasy

Bir otagly öýde ýeke özüm ýaşaýan. Menden başga adam ýok. Ýeke bolanym üçin öýde çüw-ýalaňaç gezýän. Meni aram aram penjiräň öňünde ýalaňaç görýän goňşylaryň men barada näme pikir edýänini bilemok. Olar maňa aklyndan azaşan diýýän bolmaklary mümkim. Olar mamla, men çyndanam aklymdan azşan. Aklymdan azaşan bolanym üçin meni aýalym taşlap gitdi. Aýal...

Dowamy »

251 2
Edebiýat, 1 month ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #Talyplar #Perhat Sabirovv

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ 11-nji sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalary konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Ahm...

Dowamy »

301 23
Täzelikler, 1 month ago


Bedew batly öňe barýar Garaşsyz Türkmenistan

Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden özüniň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara derejesinde belent abraý-mertebä eýe boldy. Gahryman Arkadagymyzyň parasatlylyk bilen alyp barýan içeri we daşary syýasaty halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna we umumad...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, 1 month ago


Ekologiýa syýasatynyň baş maksady-ekologiýa abadançylygy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň çäginde bilim ulgamynyň binýady has-da berkidilýär we halk hojalygynyň pudaklarynyň ählisi üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Ýurduň orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde, şeýle hem orta mekdeplerinde ýaşlara ekolog...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýa gijämiziñ 11-nji sany #Talyplar #Perhadik

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary.
Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Ýene-de uzak arakesmeden soñ Talyplar-yñ Konferensiýa gijesi. Bu gün hem belgime 2-3sany agzanyñ ýazan sms-leri boýunça şugün hem konferensiýa geçirmegi ýüregime düwdüm. Özüm hem planlaşdyryp ýördüm şugün geçirmegi.

Konferensiýanyñ maksady - Saýtymyzd...

Dowamy »

579 105
Täzelikler, 1 month ago


Bagtyýarlyk Mukamy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabadyň esaslandyrylmagyna «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyl dolýar. 
Bu şanly senäniň ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden...

Dowamy »

122 3
Täzelikler, 1 month ago