Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!

*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
*Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ.
*Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ.
*Sen dört ýaşyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi. A sen welin tamlara surat çekerdiñ.
*Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owa...

Dowamy »

175 3
Täzelikler, 1 month ago


Şu saýtda, şu temada, Garaz şu ýerde

Iç gysýar, ýürek gysýar,
Gyz gelinler ýok ýerde.
Kim maňa gulak asýar,
Duşýan gyzlam ýok ýerde.

Internetden bet gyz tapamok,
Tapman asla ýatamok.
Seretmese gep gatamak,
Ýara salman bu derde.

Talyp gyzlar nirde siz,
Okap gaty köp bilasiz.
Meniň yüregmi alasiz,

Dowamy »

264 32
Täzelikler, 1 month ago


Agzalardan kömek gerek

Salam, Dostlar
Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Dostlar, kimde Ogulsenem Taňňyýewanyň - Saýlanan Eserler atly kitabynyň .apk görnüşi bar? Eger kimde bar bolsa kyn görmän paýlaşaýyň. Internetden alanlarymyň hem ýekejesi kitaba girmedi....

19.12.2020ý 1:35

Dowamy »

161 16
Sorag-jogap, 1 month ago


Talyplar.com - Duşuşyk wagtyny bellemek #2

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary!
Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Geliň, indi bolsa duşuşmaly günümizi belläli dostlar!
Hormatly dostlar, Geliň Virtualdaky gatnaşygymyz hem Real durmuşda-da bolsun!
Bellemeli zatlar:
Şu aýyň näçesine duşuşygy geçireris?
Agzalar Kerkiniň niresine barmaly we sagat näçede...

Dowamy »

304 53
Täzelikler, 1 month ago


#www.talyplar.com agzalarynyň real durmuşdaky duşuşygy

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary!
Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Ertirden bäri bir pikir hiç wagt kellämden çykanok.
Hormatly dostlar, Geliň Virtualdaky gatnaşygymyz hem Real durmuşda-da bolsun diýip, bir duşuşyk geçiräýsek diýýän! Dostlar, meniň bilen ylalaşýaňyzmy?

17.12.2020ý 20:49

Dowamy »

1063 305
Täzelikler, 1 month ago


Dymdym. dymmaklygym dymdyrana sowgadym bolsun!!!

- Seniň üçin "GADAGAN" diýdiler. -
Gadaganlyklar çeýnelmek üçindir diýdim.
- Seniň üçin "MÜMKIN DÄL" diýdiler.
Möhüm bolany mümkinsizligi başarmakdyr diýdim.
- Seniň üçin "BOLMAZ" diýdiler.
Dünýäde bolmajak zat ýokdur diýdim.
- Seniň üçin "KYN" diýdiler.
Aňsat bolsady gadyry bolmazdy diýdim.

Dowamy »

143 4
Täzelikler, 1 month ago


Agzalara ýüzlenme!

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary, ýagny dostlarym, agalarym, jigilerim, uýalarym, ekelerim!
Agşamyňyz haýyrly bolsun, Giç ýagşy.
Indi tema geçsek, Agzalar näme üçin saýtda uruş dawa edýäňizler? Özüňiziň agza bolanyňyza häli 2-3gün bolup gelýär! @yekejam atly agza hakynda biderek pikirleri orta atypsyňyzlar, milletparazlyk e...

Dowamy »

248 14
Sorag-jogap, 1 month ago


Näme üçin gyzlary güle, esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?
Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýumşak, mylaýym, şahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly hoşroý, görnüşi ýaly nuranadyr. Ýöne şol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn.
Şonuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolup...

Dowamy »

109 2
Edebiýat, 1 month ago


Çyn söýgi diýibem şu mowzukdaky setirlere diýäýseň! (Bellik, Gyzlara okamagy maslahat beremok!)

Bir dostumyň haýyşy boýunça mowzugy täzeden açmaly boldum
Başladyk, okaň lezzet alyň...18+++
Men oñ bilen tanyshan wagtym 15 yashly, jahyllyk döwrüne yañy gadam basan wagtlamdy. 15 yashly oglanyñ nämä isleg bildiryanini oglanlar gaty gowy bilyändirläy. Ayratynam oñ bilen tanyshanymdan soñ ona bolan isleg-arzuwym has hem artdy. Ilki-il...

Dowamy »

408 26
Edebiýat, 1 month ago


Agzalar bilen söhbetdeşlik

Salam, talyplar.com-yň mähriban agzalary, Giç ýagşy! Agşamyňyz haýyrly bolsun...
Dogrumy aýtsam, şu saýt öýümiň bir komnotyna öwrüldi. Dostlar şu günler günde her dürli mowzuklary okap hem ýadan bolsak gerek.
Geliň onda saýtymyzdaky täze agzalarymyzyň şahsy durmuşyndaky käbir zatlary bileli.
Meniň bilmek isleýän agzalarym:

Dowamy »

319 39
Sorag-jogap, 1 month ago


Manysyz sözler #15.12.2020ý

Düýn seni söýmedim, sebäbi düýn gutardy. Bu gün seni söýmedim, sebäbi bu gün gutarar. Ertir seni söýýärdim, sebäbi ertir hiç wagt gutarmaz...

Aýralyklar şemiň öçürip, ody güýçlendirişi ýaly, az söýgini öldürýär, ýöne uly söýgini güýçlendirýär

Bir gün şemal öwüsse. Eger saňa bolan söýgimi pyşyrdasa, gulagyňda ýatdan çyk...

Dowamy »

140 9
Täzelikler, 1 month ago


Gutlag

Hormatly agzalar we myhmanlar
Sizi saýtymyzyň registrasiýasynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýan!
Geliň, indi jem bolup gyzykly mowzuklardan saýty dolduraly....

Dowamy »

193 10
Täzelikler, 1 month ago


Maňa seniň gözleriňden gitme ýok!

Maňa — seniň gözleriňden gitme ýok.
Maňa — seniň sözleriňden gitme ýok.
Düşün, bu dünýede soňky güne çen
Seniň şatlyk hem gussaňa bagly men.
Seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok.
Seniň aýdyň gündizleňden gitme ýok.
Bu garagol jahyllykdan giderin,
Ol hasaly gojalykdan giderin.
Çünki men olardan git...

Dowamy »

162 2
Edebiýat, 1 month ago


Jeset söwdasy (Hekaýa)

Gadym zamanlarda bir garyp bende derýadan geçmekçi bolanda, öz seresapsyzlygy bilen suwa gaçypdyr-da, ýüzüp bilmeýänligi sebäpli gark bolupdyr. Ertesi gün derýanyň akymy ol garybyň jesedini bir husyt hem hilegär baýyň ýaşaýan kenaryna getirip, daşyna çykarypdyr. Hilegär baý hatda jesetden hem peýdalanjak bolup, ony gyra çykarypdyr-da, öz kümesinde...

Dowamy »

266 3
Edebiýat, 1 month ago


Bitarap Türkmenistana 25ýyl

Salam
Hormatly agzalar we okyjylar!
Men sizi Garaşsyz hem hemişelik Bitarap döwletimiz Türkmenistanda her ýyl bellenilýän şanly Bitaraplygymyzyň 25ýyllygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn! Goý, biz ýaşlar öňümizde näme maksat goýan bolsak, şol maksat-myradymyza ýeteli.....

Dowamy »

149 2
Täzelikler, 1 month ago


Öz häsiýetiňizi biljek bolsaňyz

1.Овен - dogrucyl, açyk sözli, ozune ynamly, guycli, dik başly, uruşagan, jogaby tayyar, basym gaharlanan 2.Телец - ynamly, gownejay, durnukly pikirli, öndüriji, sabyrly, çydamly, kararly, hyjuwly, wepaly, kejir 3.Близнецы - akylly, belet, degişgen, basym aňyan, kop ugurly, gurruncil, ynjalyksyz, iki yuzli
4.Рак - duyguly, oykelek, çekinjen...

Dowamy »

324 3
Täzelikler, 1 month ago


Metal, Plastik, Aýna (Siziň smartfonyňyz haýsyna degişli?)

Salam...
Şu günki mowzugymyzda el telefonlary hakda, olaryň nämeden ýasalandygy, haýsy materialdan ýasalany gowy, şular hakda gürrüňdeş bolup geçeris. Häzirki zamanda gün-günden täze el telefonlar çykýar. Olaryň materialy nämedenkä? Haýsysy biziň üçin amatlyka? Geliň şular hakda aýratynlykda baha bereliň! Metal Metaldan ýasalan smartfonlar g...

Dowamy »

173 3
Tehnologiýa, 1 month ago


Gyz Vs.Oglan (Yohud, Dostluk hakynda)

Soňky döwürde oglan bilen gyzyň dostlugy örän köp göze düşýär. Bilemok, bu meselä gyzlar nähili seredýär, yöne ilki bilen akla gelýän sorag şu:
- Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi?
Men bu yagdaýlary käbir görnüşlere görä analiz etjek.
Oglan gyz bilen ilki tanyşanda birbada söýüşeli diyip bilmänsoň we soň ol gyzda...

Dowamy »

211 0
Bilim, 1 month ago


Ulanýan telefonymyzyň orginalmy ýada däldigini bilmegiň aňsat usuly

Salam.
Men bu günki blogymda ulanýan telefonymyzyň originalmy ýada däldigini, haýsy döwlete degişlidigini, hilini añsat ýol bilen öwrenip bilersiñiz. Ilki etmeli işiñiz telefonyñyzda *#06# koduny ýazyp IMEI nomeriñizi öwrenýäňiz.
Mysal üçin IMEI nomeriñiz: 321379/00/519184/7
Indi şuňa görä deňeşdiriň:
XXXXXX/YY/ZZZZZZ/A<...

Dowamy »

507 5
Tehnologiýa, 1 month ago


Ýykylan öý baradaky hekaýa

Bir adamyň öýi ýykylypdyr soň ol adam ýykylan öyüniň garşysyna geçip nalamaga başlaya:
- "Hiç bolmasa ýykylmanka bir habar beräýmela men bir çäresini tapardym" diýipdir. Soň ýykylan öyden bir ses gelýär:
- "Eý, Adamzat men saňa näçe ýyldan bäri aýyrlan diwarlarym gaçan suwaglarym bilen men ýykylyan" diyip habar berdim, ýöne sen her...

Dowamy »

229 2
Edebiýat, 1 month ago


"Jalaý Molla" Satiriki dessanyň 2-nji bölümi

Olaryñ gapdalynda duran yerine kerasyn dokulip, ys yayradyp duran cyra bardy. Cyrasuyshañ dowulen morunyñ ornuna galyñ kagyzdan mor edilip goyulupdyr. Kagyzyñam oda gyzan yeri gara koyuk bolupdyr. Peciñ ashaky, ojaga yakyn yeridaki tekjaniñ ustunde shol dowurdaki iñ yorgunli,il icinde atlandyrylyshy yaly, ,,Gawun kagyz" cayynyñ bir eyyamler boshan...

Dowamy »

207 2
Edebiýat, 1 month ago


"Jalaý Molla" Satiriki dessan

Eneyap kanalyndan gozbash alyp, bolunip gaydyan Hunili yabynyñ gayra tarapynda bir oba bardy. Shol obanyñ gunbatar cetraginde suyji suwly ullakan kol shu oba yarashyk berip, yayylyp yatyrdy. Onuñ kenarynyñ ok gecmez, uzyn gamysh tokaylygy bolansoñ oña oba adamlary ,,Gamyshly kol"diyyardiler. Obanyñ ady bolsa ,,Yylgynlydy".Onuñ ajayyp gornushi bardy...

Dowamy »

167 0
Edebiýat, 1 month ago


Diňe çynymyzy aýdýas....

Salam, Gadyrly dostlar-doganlar! Şu mowzukda sizden aktiw gatnaşmagyňyzy soraýaryn! Gepiň gysgasy mowzuga geçeliň:
- Geliň şu ýerik gündelik edýän işlerimizi ýazalyň. Ýöne ýeke şert bilen hiç hili erteki aýdyp bermäň maňa. "Irden turýan maşk edýän, ýene gör edýän..." ol zatlary edip-etmeýäniňizi özüm bilýän :) Gepiň gysgasy diňe hakykaty ýaz...

Dowamy »

346 19
Täzelikler, 1 month ago


Durmuşymyzda yza gaýtaryp bolmajak ýagdaýlaryň biri

Bir zenan maşgala aeroportda uçar bilen alyslardaky öz watanyna gitmek üçin ýolagçylyga taýýarlyk görýärdi. Ýanynda sumkalary bardy. Uçaryň uçmagyna hem bir sagat ýaly wagt bolansoň, okap güýmenmek üçin gazet we ýanyndan iýer ýaly bir paket köke aldy. Okamak we dynjyny almak almak üçin VIP salonynda bir oturgyja oturdy. Ýanyndaky oturgyja-da satyn...

Dowamy »

226 1
Täzelikler, 1 month ago


Pynhan, ýagny söýgi duşuşyklarda özüňi nähili alyp barmaly?

Eger siz biri-biriňizi halap duşuşýan bolsaňyz, onda bu duşuşmalar biri-biriňiz üçin ýakymly, peýdaly, ruhy göteriji bolmalydyr. Duýguly gatnaşyklarda biri-biriň mertebesini peseltmek, üstünden gülmek, biri-biriňde ýüze çykýan kemçilikleri dostuňa ýa-da joraňa aýtmak, düşünişmezlik bolanda paýyş sözlemek ýa-da el galdyrmak (esasan oglanlara degişli...

Dowamy »

265 1
Bilim, 1 month ago