1. Leňňeç bir ýyllap iýmitlenmän ýaşap bilýär.
2. Kalibri - Yzlygyna uçup bilýän ýeketäk guşdur.
3. Andorra - Dünýäde ýeketäk poçta hyzmaty mugt bolan döwletdir.
4. Piramidalaryň içinde radar, ultrases ýaly enjamlar işlemeýär.
5. Garynjalar hiç wagt ýatmaýar.
6. Her ýylda Aý Ýerden 4sm daşlaşýar.
7. Iň ýeňil metal bu - Litiý.
8. Lil Ueýn 8ýaşynda rep ýazmaga başlapdyr.
9. Bulutdan ýere düşýänçä azyndan gar bölejiklerine 1sagat gerek.
10. Keselleriň 90-i stressdendir.
11. Adam beýnisiniň 80 göterimi suwdur.
12. Piller ýeketäk böküp bilmeýän süýtemdirijidir.
13. Iň kyn ereýän metal Wolfram. Bu metal +3410° gradusda ereýär.
14. Begomotlar suwuň aşagynda dogulýalar.
15. Towuklar garaňkylykda hiç zat iýmeýärler.

©A Sen Bilýäňmi atly programmadan toplap taýýarlan - Perhat Sabirovv
Eger mowzuk göwnüňize ýarasa + goýmagy unutmaň.
11.01.2021ý 14:00

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir