Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýran galmakdan ýaňa doňup galypdyr. Daýaw pälwany görmäge baranyň öňünden külbejiginiň gabadynda dem almagyň gadymy tärleri boýunça türgenleşip duran hop-hor hem örän garry adam çykypdyr.
─ Be-e, halkyň dilinden düşürmeýän beýik göreşijisi senmidiň? Asyl adamlar seniň güýjüň barada has çişirip gürlän bolmaly. Sen hatda öz duran harsaň daşyňy hem ýerinden gozgap bilmersiň, men bolsa eger islesem ony göteribem, hatda gyra süýşüribem bilerin ─ diýip, pälwan ýigrenç bilen sözläpdir.
─ Daşky görnüş aldawa salýandyr ─ diýip, garry arkaýyn jogap beripdir. Sen meň kimdigimi bilýäňmi, men bolsa seň kimdigiňem, bärik näme üçin gelendigiňem bilýän. Men her gün jülgä inip, irdenki maşklarymyň ahyrynda kelläm bilen döwýän harsaň daşlarymy getirýän. Seň bagtyňa men heniz muny etmäge ýetişmedim, şonuň üçinem sen öz ukybyňy görkezip bilersiň. Sen meni başa-baş göreşe çagyrmak isleýäň ahyry, men bolsa şunuň ýaly ýönekeý zatlary başarmaýanlar bilen göreşmek islemeýärin ─ diýipdir.
Gyjalata galan pälwan harsaň daşyň ýanyna gelipdir. Bar güýjine daýanyp, ony kellesi bilen urupdyr-da huşundan gidip ýykylypdyr.
Rehimdar garry ederinibilmez pälwany bejeripdir hem-de uzak ýyllaryň dowamynda oňa seýrek sungaty ─ güýç bilen däl-de, akyl bilen ýeňmegi öwredip gezipdir.

Awtor - Maýa Apbaýewa

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir