Adam bilen haýwanyň tapawudy (Mowzugy okaman geçme)

Adam bilen haywanyň tapawudy, adamyň haywanlardaky ýaly belli bir hereket edýän programmasy ýok. Haýwan, hemmesem haýwandyr. Emma adam perişdeden ýokarda we şeýtandan aşakda bolup bilme potensialy bardyr. Ine şu sebäpden adamlara umumy bir formula çyzmak aňy pesligiň alamatydyr. Daşary ýurtda okaýan eyle, bizde okayan beýle. Internede girýän akylsy...

Dowamy »

152 5
Täzelikler, 3 weeks ago


Bileýin diýseňiz şu kiçijik mowzugym siziň üçin

*Bilimsiz ýaşamak aňsat, ýöne akylsyz ýaşamak kyn.
*Akylly görülmek aňsat, ýöne akylly hereket etmek kyn.
*Daşky gözelligi boyunça ençeme pula durýan ruçkalaryň içindäki syýasy bolmasa hiç zat yazyp bilýän däldir.
*Şu wagta çenli üýtgemän gelen zat diňe duýgudyr.

Internet Sahypalaryndan toplan - Perhat Sabirovv

Dowamy »

111 9
Täzelikler, 3 weeks ago


Täze ýyl hakynda gyzykly maglumatlar

1) Braziliýanyñ Rio-de-Žaneýro şäherinde ýasalan arçalaryñ boýy 76 metr bolup, olar dünýäde iñ uly arça hasaplanýar.

2) Ilkinji täze ýyl arçasyny bezemek däbi XII asyryñ başyna degişlidir.Şol döwürde adamlar kesilen arçany reñkli kagyzlar, almalar, kökeler hem-de gant bölejikleri bilen bezäpdirler.

3) Aýnadan ilkinji a...

Dowamy »

87 1
Täzelikler, 3 weeks ago


G7 Ýygnagy

G7 Ýygnagynda ýygnanşanlar özlerini şeyle tanatdylar we özlerini öwdüler:
‪1.‬E-Mekdep: Mende hemme Türkmen goşgylary bar. ‪
2.‬Mail.ru: Mende hemme Türkmenler bar.
‪3.‬Google: Mende hemme zady gözläp bilersiňiz. ‪
4.‬Facebook: Mende hemmäni tanap bilersiňiz. ‪
5.‬YouTube: Mende hemme klipleri görüp bilersiňiz.

Dowamy »

213 7
Täzelikler, 3 weeks ago


Men ýenede araňyzda

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary we okyjylary!
Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Düýn @Dowlet Ashyrow atly agzamyz maňa gulluga gitdi diýip mowzuk açypdyr welin şonuň üçin bu mowzugy men hem açaýyn diýdim!
Dogrusy düýn welaýat harby wekilliginden çykyp 3günlik karantina gitdik welin, şugün barlagdan geçiren wagty öýkenden so...

Dowamy »

396 46
Täzelikler, 3 weeks ago


Hepdäniň Jemi #12 (27.12.2020ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 27-nji dekabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzamyzy tanyşdyryp geçmekçi.
20-27-nji dekabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Arzuwym atly agzamyzyň...

Dowamy »

158 12
Täzelikler, 3 weeks ago


18 manat hakynda elegiýa

Her aýda bir gezek on sekiz manat,
Her aýda bir gezek gelýärdi yrman.
Her aýda on sekiz manat gelende,
Begenerdim. Enem aglardy, arman.

On sekiz manady kim berýär bize?
Kim unutman, otuz günden iberýär?
Ol niçiksi ýiti gözli perişde
Biziň şol pula-da zardygmyz görýär!?

Enem pah...

Dowamy »

132 3
Edebiýat, 3 weeks ago


AGYZDAN YS GELME: SEBÄPLERI WE OLARY ARADAN AÝYRMAGYŇ ÇÄRELERI

Agyzdan ýakymsyz ys gelme ýagdaýyna biz köp halatlarda üns bermeýän hem bolsak, bu çynlakaý kynçylykdyr. Düýnki şowhunly geçirilen agşamdan ýa-da täze bolmadyk iýmit netijesinde zäherlenme ýagdaýy bolsa, elbetde düşnükli zat. Şeýle halatlarda özüňi kadaly ýagdaýa getirmek ýeterlik bolýar.

Eger agyzdan gelýän ýaramaz ys adamyny hemişe...

Dowamy »

173 0
Täzelikler, 3 weeks ago


Hatar Hatar ak dişler

Telewizoryň ekranyndan size gülüp bakýan, şadyýan we bagtyýar kinoýyldyzlaryň gözüňi gamaşdyryjy akja dişlerini görenimizde, bizde hem şeýle dişlere eýe bolma arzuwy döreýär. Häzir sagdyn, arassa we akja dişler ýokary medeniýetliligiň, başarjaňlygyň, sagdynlygyň hem-de üstünliklere eýe bolan adamyny sypatlandyrýan alamat höküminde kabul edilýändir....

Dowamy »

119 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Sahy Jepbarow barada...

Özi ýok bolsa-da stol başynda,
Bu toý – Sahy diýen ägirdiň toýy.
Bu toý – müň nygmatly saçak başynda
Ýygnanan ýüzlerçe şägirdiň toýy.

Ýok, bu toý, diňe bir şägirtleriň däl,
Talant diýen zady söýýänleň toýy.
«Aramyzda ýok bolsa-da Sahymyz,
Ýaşap ýör, ýaşaram!» diýýänleň toýy.

Bu...

Dowamy »

89 2
Edebiýat, 3 weeks ago


Eger siziň hem biderek dostlaryňyz bar bolsa, onda bu goşgy biderek dostlar barada!

Hassa günüm halym sorap gelmeýän,
Kyn günümde kömek edip bilmeýän,
Aglamda aglaman gülsem gülmeýän,
Nämä gerek maña biderek dostlar.

Ýasymda görünmän toýuma gelýän,
Müñ bir hile bilen maña al salýan,
Özgäniñ ýanymda ūstümden gülýän,
Nämä gerek maña biderek dostlar.

Iki ýüzli çy...

Dowamy »

124 5
Edebiýat, 3 weeks ago


Bagtly bol, ýylgyr, ruhubelent bol, gamgyn bolma, her bir kynçylygyň ýanynda ýeňillik bardyr.

Eý, adam ogly, açlygyň soňunda dokluk, teşneligiň soňunda ganmaklyk, ukusyzlygyň soňunda rahat ýatmaklyk, hassalygyň soňunda saglyk bardyr. Gaýyp (ýiten) adam gaýdyp geler, azaşan ýoluny tapar, kynçylyklar çözüler, tümlük perdesi syrylar. “Belki, Allatagalla bir üstünlük-ýeňşi ýa-da öz ýanyndan bir ajaýyp işi hasyl eder.” Gijeler buşla, agaryp gelý...

Dowamy »

79 0
Täzelikler, 3 weeks ago


Berdinazar Hudaýnazarow - Giç Bolar

Adamyñ bir mätäç zady - Hoş sözdür,
Hoş söz aýdyñ - tepesinde täç bolar.
Dirilikde aýdyñ , Dirikä sylañ,
Kim bilip dur-bir yyldan soñ giç bolar.

Gowa-Gowy diyiñ entek dirikä,
Gerek yerde yyly söz bir - guyç bolar.
Hòkman ölerine garasyp durmañ,
Kim bilip dur - bir hepdeden giç bolar.
<...

Dowamy »

120 11
Edebiýat, 3 weeks ago


Lina Medina - Dünýäde iň ýaş eje bolan gyzjagaz (+10)

Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Eysem dünýäde iň ýaş eje bolan zenan kimkä? Bu sorag siz üçin gyzyklymy?
Ine ol: Medisina ylmynyñ taryhynda iñ yaş eje hökmünde hasaba alnan we "Ginnesiñ rekorlar kitabyna" giren zenanyñ ady - Lina Medina. Ol 1933-nji yylyñ 27-nji sentýabrynda Peruda dünyä inýär. Lina entek ýaňy 5 ýaşyndaka garnynyñ ý...

Dowamy »

240 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Her bir janly ölümi dadar!

Eziz doganlar, älemlere rehmet bolup iberlen Muhammet (S.A.W) Pygamberimiz hadyslarynda aýdýar:
- Dünýewi lezzetleri ýatyrýan we işdäñizi pozýan ölümi köp ýatlañ. Ölümi köp ýatlañ. Sebäbi ölümi ýatlamak günleri arassalar we dünýä baglanmakdan sizi alyp galar. (Tirmizi)
Kurany Kerimde şeyle diýilýär:
- Haýsyñyz has gowy amal e...

Dowamy »

153 3
Täzelikler, 3 weeks ago


Dünýädäki ilkinji multifilm

Bilermenler haýsy multfilmi ilkinji hasaplamalydygy barada belli bir pikire gelenokler. Bu hukuk üçin azyndan üç multfilm göreşip biler: “Şadyýan ýüzjagazyň degişmesi”, “Arwahly myhmanhana” we “Fantasmago­riýa”. Ýöne biz Jeýms Stýuart Blek­tony we Emil Koly suratly filmleri il­kinji döredenler hasaplap bileris. Ýöne welin, barybir “Fantasmago­riýa”...

Dowamy »

121 5
Tehnologiýa, 3 weeks ago


Gülmek Ömürden #7 (25.12.2020ý)

Bellik - Şu degişmäni gyzlara okamaga maslahat beremok, sebäbi 18+ bar

Bir aýal jorasyna aydyar:
-Meniň ärim soňky döwür maňa üns berenok. "Vozbujdat" etmegäm kyn diýýär.
Jorasy:
Äriň işden gelende içki eşik geýmede diňe gysgajyk halat geý, soňam yzlykan öňüňden bir zat gaçyran boldanym ommal. Men ärime hemişede...

Dowamy »

324 7
Täzelikler, 3 weeks ago


Sabirovv-yň toplan sözleri #1

Bir danadan sorapdyrlar:
- Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär?
Dana şeýle jogap beripdir:
- Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl, diýipdir.

Gideniň yzyndan nokat goý, Indiki geleniň ady...

Dowamy »

249 10
Täzelikler, 3 weeks ago


Ýaman zatlardan hem gowy netije çykaryň

Filosofiýa sapagy başlady. Mugallym geldi, elinde ak kagyz bar. Kagyza bir gara nokat goydy. Soň bizden sorady:
- Bu näme?
Biz:
- Gara nokat!
Mugallym bu jogaba gaty gynandy, soň bizem näme bolýar diyip soradyk.
Mugallym:
- Siz näme üçin diňe gara nokaty gördüňiz? Näme şundan başga şu ýerde zat ýokmy?...

Dowamy »

183 7
Täzelikler, 4 weeks ago


Tattuirowka barada düşünjä seredeliň

Biziň döwrümizde Türkmenistan ösen döwletlerden köp zatlary kopiýa edýär. Şolaryň biri hem tattuirowka. Köp ýaşlarymyz bu hakda bilýän däldirler, şonuň üçin tanyşdyraýyn.
Tatuirovka (tatu) - Durmuşyňda hemişelik galýandyr, şonuň üçin pikir etmeli:
- "Belki wagtlayyn tatu goyanyň gowudyr"
Hakyky tatu-da elektrik iňňäniň kömeg...

Dowamy »

171 7
Täzelikler, 4 weeks ago


Perhat Sabirovv-dan gyzykly maslahatlar. (Üýtgedilen)

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Bugünki mowzugymda size peýda berjek birnäçe maslahatlary yazmakçy. Maslahatlarym esasan hem oglanlar üçin, onda näme ýazyp başladym:
1.Şol bir trenirowkany edýän myşsalaryň şol maşklara uýgunlaşýar. Ýygy-ýygydan maşklaryňy çalyşyp dur.
2.Hiç haçan gutary...

Dowamy »

205 23
Täzelikler, 4 weeks ago


Tapmaça görnüşli anektod (+18 Gyzlara girmek, düýbünden okamak maslahat berilmeýar)

Mugallym (ayal) ekzamen wagtynda okuwçysyna (oglana) sorag berip, olaryň yekejesinde ýalňyşaýsa 2-lik goýjakdygyny aydypdyr.
Mugallym - Name zat mende 2 sany, sygyrda bolsa 4?
Oglan - Ayak.
Mugallym - Seniň balagyň içinde bar, meniňkide ýok?
Oglan - Jübi.
Mugallym - Näme zat girende gatyja we rozowy reňkde, çykan...

Dowamy »

427 23
Täzelikler, 4 weeks ago


Rahman Zulfikarow - Gürleýän guýy (Fantastiki hekaýa)

Hekaýaň ady göçme manyda däl, guýy hakykatdanam gürleýär, siz muňa özüňiz göz ýetirip bilersiňiz. Süýji suwly guýy, edil obaň ýüreginde. Obaň ady üç guýy, sebäbi ol obada üç sany guýy bar, iki guýy ajy suwly, bir guýy süýji suwly. Guýular bir birinden daşda däl, el uzadaýmaly, ýöne barybir suwlary tapawutly. Biziň wakamyz süýji suwly guýy barada gi...

Dowamy »

183 2
Edebiýat, 4 weeks ago


Ker adamyň hassa goňşusyna hal-ahwal soramaga barmagy

Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine goňşusynyň hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär.
Ker:
- Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin?
Ikinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men...

Dowamy »

150 3
Täzelikler, 4 weeks ago


Adyna näme diýip ýazjagymy bilmän açan mowzugym

Öýüň telefonyna irden sagat 3:30-da jaň geldi we ukynyň arasynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diýip gaýgylandy.
- Ejesi "Nähilisiň oglum gowumy jan-saglygyň" diýip sorady.
Ogly aljyran ýaly bolup "Gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowymysyňyz?"
- Ejesi:
"B...

Dowamy »

239 8
Edebiýat, 1 month ago