Aşgabat-Sportuň Mekany

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň talaplaryna laýyklykda, düzümine sport zallary, futbol, basketbol we woleýbol meýdançalary, howuzlar, tennis meýdançalary girýän bilim hem-de mekdebe çenli çagalar edaralaryny gurmak hökmany şert bolup, bu ýurdumyzda sportuň esasyny düzýär.
Paýtagtymyzy...

Dowamy »

94 0
Sport, 3 weeks ago


Garaşsyzlyk – Baky Bagt

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hal­ky­myzyň Ga­raş­syz döw­let ba­ra­da köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da eden ar­zu­wy­nyň ha­syl bo­la­ny­na 30 ýyl dol­ýar. Şu my­na­sy­bet­li Ga­raş­syz hem he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň äh­li ýe­rin­de baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry giň­den ýaý­baň­lan­dy­ryl­ýar. Bu şan­ly se­ne my­na­sy­bet­l...

Dowamy »

95 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Kalplara buýsanç nuruny çaýýan Garaşsyzlyk

Döwrüň görnükli syýasatçysy, parahatçylykly ösüşiň döwrebap ýoluny dörediji, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň iň netijeli çözgütlerini tapmakda syýasy Lider hökmünde dünýäde özüni tanadan Gahryman Arkadagymyzyň deňsiz-taýsyz tagallalary we başlangyçlary biziň milli buýsanjymyzy artdyrýan taryhy pursatlardyr. Milli Liderimiziň öňden görüjilikli, adalat...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Garaşsyzlyk bu – biziň baş baýramymyz.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny bellejek ýylymyzyň her bir güni toýdur baýrama, şatlyk-şowhuna beslenýär. 2021-nji ýyla gadam goýanymyz bäri yurdumyzda bellenilen şanly seneleriň, tutulýan toý baýramlaryň sanasaň sogaby bar. 1991-nji ýylyň altyn güýzünde ata-babalarymyzyň arzuwlan erkinligi wysal boldy. Bu ýyl öz mähriban, asuda Watanymyzyň...

Dowamy »

123 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Garaşsyzlyk ähli üstünliklerimiziň özeni.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk duýgusyny ösdürýän mukaddes düşünjedir" diýýär. Bu söz özünde ägirt uly many-mazmuny jemlemek bilen, merdana ata-babalarymyzdan bize miras galan eziz Watanymyzyň şöhratly geçmişine, şu gününe we beýik geljegine düýpli düşünmäge mümkinçilik berýär. Garaşsyzlyk b...

Dowamy »

98 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Aşgabadyň ajaýyp binagärlik keşbi

Aşgabat — türkmen döwletiniň ýüregi ! Aşgabat — türkmen döwletiniň ýüzüniň tuwagy, türkmen halkynyň guwanjy, mertebesi hem ary-namysy! Aşgabat — Aziýanyň merjen şäheri!.. Hawa, ata Watanymyzy joşgunly pursatlara, ajaýyp taryhy wakalara besleýän, ak şäherimiz Aşgabady altyn öwüşginli mekana öwürýän günler rowaçlyk şuglasy bolup kalbymyza, ulus­ilimi...

Dowamy »

83 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Watan waspçysy Pyragy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabatda geçirlen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde 2024-nji ýylda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli göz öňünde tutulýan giň gerimli çäreleriň meýilnamasyny oňlap, ol dogrusynda degerli görkezmeler berdi. Arkadag...

Dowamy »

71 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Şanly Ýylyñ Nowruzy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Nowruz baýramy halklaryň arasyndaky parahatçylygy berkidýän hem-de Gündogar halklarynyň taryhy medeni däp - dessurlaryny dünýä ýaýýan halkara baýramy höküminde giňden bellenilýär» diýip belleýär.
Bu baýram täze güniň dogmagyny, asudalygy, şatlygy, doganlygy paýlaýar. Şonuň üçin hem türkmen...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Halklaryñ Halypasy-Pyragy

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Türkmeniň Akyldar şahyrynyň XVIII asyrdaky oý-pikirleri, pähim-paýhasy biziň şu günki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolýar.
Häzirki döwrüň baş maksatnamalarynyň biri-de, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, döwletiň, jemgyýetiň we şahsyýetiň özara sazlaşykly ösü...

Dowamy »

122 0
Edebiýat, 1 month ago


Bagt Şaherim- Aşgabat

Aşgabat ak mermere beslenen ajaýyp şäher. Aşgabat Türkmenistanyň paýtagty, gözümiziň guwanjy Gahryman Arkadagymyzyň paýhasyndan dörän täsin binagärlik eseri.Sungat eseriniň islendigine syn etseň, ony döreden adamyň kalbynyň, duýgusynyň, pikiriniň sazlaşygyna göz ýetirmek bolýar. Bu bolsa esere has içgin düşünmäge ýardam berýär. Guşuçar belentlikden...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, 1 month ago


Aşgabat

Bagta uzan ak ýollar
Saňa barýar, Aşgabat!
Süýji arzuw-umytdan
Bina bolýaň, Aşgabat!

Gijeleriň lowurdar,
Misli dür seçilipdir.
Tebigat saňa taýsyz
Gözellik eçilipdir.

Sen ilimiň ýüregi,
Buýsanjy göwünleriň.
Belent perdeden gopýan
Aýdymy döwürleriň.
<...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, 1 month ago


Bagta Uzaýan Ýollar

Berkararlykdan Bagt tapýan, Bagtyýarlykdan Batlanýan batlanýan döwrümizde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ak şäherimiz Aşgabat tanalmaz derejede özgerdi. Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, 1 month ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #12

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ 12-nji sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalary konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Ahm...

Dowamy »

257 13
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzugyñ dowamy #8

*Häzirki döwür Internetde, 13-14 ýaşly gyzlar "Ýigidim taşlady" diýip aglaşyp ýörler. A men bolsa olaryň ýaşynda wagtym diňe Kleýton Tarzanyň maýmyn ejesini öldürenine aglap gezýärdim.

*Gelin wepaly bolsun öz ärine, Jelep dolanmaz dolanar öz kärine.

*Iň uly samsyklyk - şol bir edýän zadyňy etmek we ondan başga bir net...

Dowamy »

319 7
Täzelikler, 1 month ago


Türkmeniñ almaz täji

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Milli Liderimiziň taýsyz tagallasy bilen bugünki gün Magtymguly Pyraga goýulýan sarpa iň ýokary derejelere ýetdi. 2024 nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň uludan bellenjek bolmagy, şanly sene mynasybetli Şahyryň Köpetdagyň eteginde bina edilýän  60 metrlik heýkeliniň açyljakdygy herbirimiz üçin ...

Dowamy »

75 1
Täzelikler, 1 month ago


Pyragynyñ mirasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň baý hem–de şöhratly taryhy we medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesillerimizi watansöýüjilik, ynsanperwerlik, ahlak we estetiki taý...

Dowamy »

81 1
Täzelikler, 1 month ago


Pyragynyñ sarpasy

Beýik şahyrymyz Magtymgulynyň goşgularyny neşir etmekde soňky döwürlerde – Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe neşir edilmedik goşgulary hem ile ýetirmäge mümkinçilik döredi. Indi şahyryň goşgularyny hemme taraplaýyn doly öwrenmäge giň mümkinçilikler bar.Muňa mysal edip,  2014-nji ýyly Magtymguly Pyragynyň ýyly diýip atlandyryldy. Mahriban Arkad...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, 1 month ago


Beýik binalar görner

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna çenli Çandybil şaýolunyň ugrunda birnäçe iri binalaryň we desgalaryň gurluşygy tamamlanar. Arçabil we Çandybil şaýollarynyň aralygynda özüniň täsin binagärlik keşbi bilen ta­pa­wut­lan­ýan aja­ýyp myh­man­ha­na top­lu­my­nyň — 300 orunlyk kaşaň «Arkadag» myhmanhanasynyň...

Dowamy »

75 0
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzugyñ dowamy #7

*Bir wagtlar söyenler biri-biri üçin dag geçip deñiz aşardylar.
A indikiler bolsa Altyn Asyrdan, Altyn Asyra jañ etmek islänoklar.

*Dañ bilen düşekde:
Sagada seredýän 5:23. Onsoñ 5 minut gözümi ýumýan we açýan welin 8:55.
Işde:
Sagada seredýän 9:30. 5 minut gözümi ýumýan we açýan 9:30

*S...

Dowamy »

266 5
Täzelikler, 1 month ago


Türkmeniñ ruhy çyragy

Magtymguly diýmek, türkmeniň ruhy dünýäsi diýmek. Ony öwrenmek üçin edebiýatçy ýa dilçi, ýazyjy ýa şahyr bolmak hökman däl. Ol her bir türkmeniň çagalygyndan, ýaşlygyndan ýüreginde ýaşap ugraýar. Bize bu durmuşyň gapysyndan girip, ilkinji ädimlerimizi ätläp ugran döwürlerimiz ýaşuly nesilleriň öwredenleriniň bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň beýi...

Dowamy »

70 1
Täzelikler, 1 month ago


Ogulsenem Taññyýewa - Ikilikçi / hekaýa

Her döwrüň öz kada-kanuny bar. Adamyň mekdep döwründäki sylagy onuň sapaklaryndan alýan bahasyna bagly bolýar. Sen bäşlikçi bolsaň-a, klasdaşlaryň han kimin sylap, hormatlaýarlar. Diýeniňem iki gaýtaladylmaz. Orta haldakylaram gaty bir gözden düşýän däldir. Niçikmiň, ikilikçä öwrüläýseň welin... Dat günüňe! Aýratynam, oglan bolup ikilikçi bolaýsaň,...

Dowamy »

545 30
Edebiýat, 1 month ago


Ajaýyp Ymaratlaryň mekany

Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen ak mermerli paýtagtymyz özüniň gurluşygynyň gerimi hem-de depgini bilen haýran galdyrýar. Häzirki wagtda ol özüniň giň şaýollary we ýollary, seýilgähleri hem-de seýilbaglary, köpsanly suw çüwdürimleri bilen häzirki zamanyň ajaýyp şäherine öwrüldi.
Paýtagtymyzyň düzüminde hem oňyn özgerişlikler bolup...

Dowamy »

98 2
Täzelikler, 1 month ago


Garaşsyz Watan Goýnunda

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasaty netijesinde, halkymyzyň mizemez agzybirligi dünýä ýaýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyz döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de jebisliginiň berk binýadydyr.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ösüşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýa...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, 1 month ago


@Xyivenia ýagny Gülçeşme uýam

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Ertiriñiz haýyrly bolsun.
Bugün hem saýtymyzdaky aktiw agzalarymyzyñ biri bolan Gülçeşme uýamyñ doglan güni. Bagyşla uýam ilkinji gutlajakdym welin şuwagt turdum))
Indi şu pursatdan peýdalanyp saña tükenmez bagt, Uzak ýaş, Bagtly durmuş arzuw edýän uýam

Dowamy »

189 19
Täzelikler, 1 month ago


Atsyz mowzugyñ dowamy #6

*Aýalym bilen sögüşdim we goşlaryny ýygnadym. Şeýdip ejelerine eltdim. Öýüñ zwonogy basdym, hiç kim açanok. Onsoñ gapyň aşagyndan hat uzadyldy:
- "Öz oglumyz kimin ýalbarýas, beýtme garrylara haýpyň gelsin" (Ejesidagam bizar eken)

*Iliň pikiri bilen işiň bolmasyn. Il seniň üçin gabyra girmez dälmi? Diýmek, ýaşanyňda-da olaryň...

Dowamy »

347 19
Täzelikler, 1 month ago