Bütindünýä şugla saçýar Aşgabat

Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ilkinji günlerinden başlap milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli künjeklerini düýpli döwrebaplaşdyrmak işiniň we tutuş türkmen topragyny gurşap alan oňyn özgertmeleriň başyny başlady. Ak mermerli paýtagtymyzyň ösmeginde döwlet Baştutanymyzyň ägirt uly tagallasy bar.
Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy esasynd...

Dowamy »

44 0
Täzelikler, 1 week ago


Atsyz mowzugyñ soñy #10

*Her bir erkek oglan öz gyz jigisini hemmäñ sylamagyny isleýä. Her bir erkek oglan öz Ejesini hemmäñ sylamagyny isleÿä. Hemme gyz maşgala käbiriniñ gyz jigisidir ÿada Käbiriniñ Ejesidir. Gyz maşgalany hökmän sylamany başarmaly oglanlar!

*Täze tanyşdym diýip begenme. Olam biriniñ könesidir.

*Türkmen aýdymçylarynyň aýdym...

Dowamy »

277 9
Täzelikler, 1 week ago


Öýlenseñ (Degişme äheñinde goşgy) #Okaman geçme

Ýedi arkaňy bozarsyň,
Başga milletden öýlenseň.
Eneň-ataň ýat bolar,
Daş ýerlerden öýlenseň.

Çagalaryň gözi gök bolar,
Buruny süýnmek bolar.
Işiň ýuwunmak bolar,
Ors gyzyna öýlenseň.

Şyňňyrdar gulak halka,
Tans eder böke-böke,
Bolarsyň eke-üke,
Ö...

Dowamy »

192 6
Täzelikler, 1 week ago


Sanly tehnologiýalara giñ ýol

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ylym-bilim kuwwatyny artdyrmaga, eziz Diýarymyzda hem-de bütin dünýäde ylmyň gazananlaryny iş ýüzünde giňden ulanmaga, olary önümçilige we bilim ulgamyna giňden ornaşdyrmaga, innowasion teklipleriň binýadyny döretmäge aýratyn üns berýär. Şondan ugur alnyp, ýurdumyzda ylymly-bilimli sagdyn nesilleri kemala getirmek,...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, 1 week ago


Sagdyn iýmitlenmek ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ilatyň durmuş we ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak, keselleriň öňüni almak, ynsan saglygyny goramak babatda giň möçberli, il-ýurt bähbitli alnyp barylýan işler raýatlarymyzda çuňňur buýsanç döredýär. Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça ýörite maksatnamalar kabul edilip, üs...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 1 week ago


Kakalar hakda hem goşgy

Eje hakda ýazylypdy kän goşgy,
Ýazylyp ýör, ýene-de kän ýazylar.
Ýöne Kaka hakda ýazylanok kän,
Nädip beýle pese gaçdy kakalar.

Hawa, Ýok diýjek däl, Ene mukaddes,
Sylamaly, Ejeleri söýmeli.
Ýöne diñe ejeleri däl, eýsem
Kakalarmyzada "sag bol" diymeli.

Eje ak süýt berdi...

Dowamy »

108 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Garaşsyzlyk Parahatlyk ak bagtym

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzda Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyñ bellenjek " Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" ýylynda bir-biri bilen utgaşyp gelýän taryhy wakalar türkmen halkynyň bagtyýarlygyny berkarar döwletimiziň ösüşleriniň aýdyň alamaty bolup ýüreklere ornaýar. Garaşsyzlyk...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Atsyz mowzugyñ dowamy #9

*Pişigime seredip "mýau" diýdim. Uzak wagtlap dalbaýoba sereden ýaly seredip durdy. Olaryň dilinde bolgusyz bir zat samradym öýtýän.

*Gaty erbet ýagday seni gowy görýän adamy ogşap bilmeseñ hatda ýañagyndanam ogşap bilmeseñ gaty erbet, sebäbi ol seniñ özüñ.

*Gyzlar! Öyde oturan ýeriñizden dieta saklaman, zanimatsiya et...

Dowamy »

307 10
Täzelikler, 2 weeks ago


Öwrenmek, okamak baradaky dürdäne setirler

Bilimli adam äleme rehmetdir.
Möwlana Jelaleddin Rumy.
***
Öwrenmeseň sungata-da, paýhasa-da ýetip bolmaýar.
Demokrit.
***
Bilmeýän zatlaryňyzyň üstüni dolmak, şeýle-de bilýänleriňizi unutmazlyk üçin hemişe ürç edip öwreniň!
Konfusiý.
***
Öwrenmekde çäk ýok, şonuň üçin hem okamagyňyzy b...

Dowamy »

85 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Garaşsyz Türkmenistan

Milli Liderimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylda belleniljek mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy eýýämden uly dabaralara beslenýär. Döwletimiziň ähli pudaklarynda bu şanly senäni zähmet üstünliklerine beslemek esasy maksat bolup durýar. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ý...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Gözel Paýtagtymyz

Aşgabat günsaýyn ösüp-özgerýän şäher. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Aşgabat şäherimizde gurlan binalar we desgalar dünýä derejesine ýetdi.
Ine şu ýyl hem Aşgabat şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy ägirt uly dabara, şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Paýtagtymyzyň köçelerinde bu şanly sene mynasybetli bezegler, gutlaglar ýer...

Dowamy »

89 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Ak güllerden - Päk Aşgabat

Ajaýyp binalaryň hem-de ak şäherimiziň ähli köşgi-eýwanlarynyň, belent jaýlarynyň depesinde pasyrdap, halkyň ýürek buýsanjyny äleme buşlaýan türkmeniň ýaşyl Tugy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli, adyl hem ynsanperwer syýasatlaryndan ruhlanýan halkymyzy ýeneki beýik işlere, belent sepgitlere sary alyp barýar. Goý,...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Aşgabat-Sportuň Mekany

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň talaplaryna laýyklykda, düzümine sport zallary, futbol, basketbol we woleýbol meýdançalary, howuzlar, tennis meýdançalary girýän bilim hem-de mekdebe çenli çagalar edaralaryny gurmak hökmany şert bolup, bu ýurdumyzda sportuň esasyny düzýär.
Paýtagtymyzy...

Dowamy »

79 0
Sport, 2 weeks ago


Garaşsyzlyk – Baky Bagt

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hal­ky­myzyň Ga­raş­syz döw­let ba­ra­da köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da eden ar­zu­wy­nyň ha­syl bo­la­ny­na 30 ýyl dol­ýar. Şu my­na­sy­bet­li Ga­raş­syz hem he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň äh­li ýe­rin­de baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry giň­den ýaý­baň­lan­dy­ryl­ýar. Bu şan­ly se­ne my­na­sy­bet­l...

Dowamy »

82 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Kalplara buýsanç nuruny çaýýan Garaşsyzlyk

Döwrüň görnükli syýasatçysy, parahatçylykly ösüşiň döwrebap ýoluny dörediji, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň iň netijeli çözgütlerini tapmakda syýasy Lider hökmünde dünýäde özüni tanadan Gahryman Arkadagymyzyň deňsiz-taýsyz tagallalary we başlangyçlary biziň milli buýsanjymyzy artdyrýan taryhy pursatlardyr. Milli Liderimiziň öňden görüjilikli, adalat...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Garaşsyzlyk bu – biziň baş baýramymyz.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny bellejek ýylymyzyň her bir güni toýdur baýrama, şatlyk-şowhuna beslenýär. 2021-nji ýyla gadam goýanymyz bäri yurdumyzda bellenilen şanly seneleriň, tutulýan toý baýramlaryň sanasaň sogaby bar. 1991-nji ýylyň altyn güýzünde ata-babalarymyzyň arzuwlan erkinligi wysal boldy. Bu ýyl öz mähriban, asuda Watanymyzyň...

Dowamy »

107 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Garaşsyzlyk ähli üstünliklerimiziň özeni.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk duýgusyny ösdürýän mukaddes düşünjedir" diýýär. Bu söz özünde ägirt uly many-mazmuny jemlemek bilen, merdana ata-babalarymyzdan bize miras galan eziz Watanymyzyň şöhratly geçmişine, şu gününe we beýik geljegine düýpli düşünmäge mümkinçilik berýär. Garaşsyzlyk b...

Dowamy »

83 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Aşgabadyň ajaýyp binagärlik keşbi

Aşgabat — türkmen döwletiniň ýüregi ! Aşgabat — türkmen döwletiniň ýüzüniň tuwagy, türkmen halkynyň guwanjy, mertebesi hem ary-namysy! Aşgabat — Aziýanyň merjen şäheri!.. Hawa, ata Watanymyzy joşgunly pursatlara, ajaýyp taryhy wakalara besleýän, ak şäherimiz Aşgabady altyn öwüşginli mekana öwürýän günler rowaçlyk şuglasy bolup kalbymyza, ulus­ilimi...

Dowamy »

72 1
Täzelikler, 2 weeks ago


Watan waspçysy Pyragy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabatda geçirlen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde 2024-nji ýylda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli göz öňünde tutulýan giň gerimli çäreleriň meýilnamasyny oňlap, ol dogrusynda degerli görkezmeler berdi. Arkadag...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Şanly Ýylyñ Nowruzy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Nowruz baýramy halklaryň arasyndaky parahatçylygy berkidýän hem-de Gündogar halklarynyň taryhy medeni däp - dessurlaryny dünýä ýaýýan halkara baýramy höküminde giňden bellenilýär» diýip belleýär.
Bu baýram täze güniň dogmagyny, asudalygy, şatlygy, doganlygy paýlaýar. Şonuň üçin hem türkmen...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Halklaryñ Halypasy-Pyragy

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Türkmeniň Akyldar şahyrynyň XVIII asyrdaky oý-pikirleri, pähim-paýhasy biziň şu günki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmuna eýe bolýar.
Häzirki döwrüň baş maksatnamalarynyň biri-de, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, döwletiň, jemgyýetiň we şahsyýetiň özara sazlaşykly ösü...

Dowamy »

113 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Bagt Şaherim- Aşgabat

Aşgabat ak mermere beslenen ajaýyp şäher. Aşgabat Türkmenistanyň paýtagty, gözümiziň guwanjy Gahryman Arkadagymyzyň paýhasyndan dörän täsin binagärlik eseri.Sungat eseriniň islendigine syn etseň, ony döreden adamyň kalbynyň, duýgusynyň, pikiriniň sazlaşygyna göz ýetirmek bolýar. Bu bolsa esere has içgin düşünmäge ýardam berýär. Guşuçar belentlikden...

Dowamy »

57 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Aşgabat

Bagta uzan ak ýollar
Saňa barýar, Aşgabat!
Süýji arzuw-umytdan
Bina bolýaň, Aşgabat!

Gijeleriň lowurdar,
Misli dür seçilipdir.
Tebigat saňa taýsyz
Gözellik eçilipdir.

Sen ilimiň ýüregi,
Buýsanjy göwünleriň.
Belent perdeden gopýan
Aýdymy döwürleriň.
<...

Dowamy »

44 0
Edebiýat, 3 weeks ago


Bagta Uzaýan Ýollar

Berkararlykdan Bagt tapýan, Bagtyýarlykdan Batlanýan batlanýan döwrümizde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ak şäherimiz Aşgabat tanalmaz derejede özgerdi. Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany...

Dowamy »

45 0
Täzelikler, 3 weeks ago


Konferensiýa gijesine gatnaşanlar #12

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyzyñ 12-nji sanyna gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalary konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Ahm...

Dowamy »

244 13
Täzelikler, 3 weeks ago