Talyplar-yň konferensiýa gijesi #2 #Talypçy

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun
Eger garşy bolmasaňyz şugün hem gatnaşygymyz berk bolsun diýip TMCell arkaly jaňlaşyp konferensiýa geçiräýsem diýýän.
Eger makullaýan bolsaňyz kommentariýada pikirleriňizi galdyryň. Konferensiýa 22:00-da başlaýar.
Eger goşmaça pikirleriňiz bolsa teswirlere ýa...

Dowamy »

218 6
Täzelikler, 3 months ago


MrOKaS Happy Birthday #talypçy

Salam Talyplaryň gadyrly agzalary.
Ine şugün bilişiňiz ýaly saýtymyzyň agzalarynyň biri - MrOkaS-yň doglan güni.
Orazmuhammet doglan günüň gutly bolsun, Uzak ýaşa. Görjegiň diňe gowluk bolsun!

Dowamy »

162 6
Täzelikler, 3 months ago


Güleseňiz gelse menden hem bir degişmejik #talypçy

Bir erkek türmeden çykdy. Iki adam öldüreni üçin basylypdy. Indi otlyda öýüne barýar. Kupesine girýär, 3 sany buluç otyr. Ikisi stolda iýip otyr, 3-njisi ýokarky polkada ýatyr. Buluçlar muny görenden çörege çagyrdylar. Aý olam begenip otyrdy, iýdiler içdiler. Iki buluç "biz çilim çekip geläli" diýip çykyp gitdiler. 5 minutdan otly silkendi, ýokarda...

Dowamy »

353 12
Täzelikler, 3 months ago


Dünýädäki iň täsin rekort #talypçy

Dünýäde iň uly dyrnakly adam li redmon bolup, ol häzir amerikanyň solt laýk siti ştatynda ýaşaýar. ol dyrnaklaryny 1979-njy ýyldan başlap ösdürip başlaýar. onuň hemme dyrnaklarynyň uzynlygy jemi 8.65m, barlag işleri 2008-nji ýylda ispaniýada geçirilýär. ol dyrnaklaryny ösdürmek üçin 30 ýyl sarp edýär. sag eli başam barmak – 76.4sm süýem barmak – 72...

Dowamy »

240 7
Täzelikler, 3 months ago


Ýeňilmezligiň syry (Okamagy maslahat berýän esasan ýigitler) #talypçy

Bir wagt bir ýeňilmezek esger ýaşapdyr. Ol öz güýjüni görkezmegi halapdyr. Şan-şöhratly pälwanlary, söweş sungatynyň ussatlaryny ýanyna çagyryp göreş tutup, hemişe ýeňşi elden bermän gezipdir.
Bir gün golaýdaky daga bir terkidünýä pälwanyň ornaşandygy onuň gulagyna ilipdir. Ol terkidünýäniň gözlegine çykypdyr. Gözleýän adamsyny tapanda haýra...

Dowamy »

298 7
Edebiýat, 3 months ago


A sen bilýäňmi, eger gel bilseňem gel oka bil! #talypçy

1. Leňňeç bir ýyllap iýmitlenmän ýaşap bilýär.
2. Kalibri - Yzlygyna uçup bilýän ýeketäk guşdur.
3. Andorra - Dünýäde ýeketäk poçta hyzmaty mugt bolan döwletdir.
4. Piramidalaryň içinde radar, ultrases ýaly enjamlar işlemeýär.
5. Garynjalar hiç wagt ýatmaýar.
6. Her ýylda Aý Ýerden 4sm daşlaşýar.
7. Iň ýeňi...

Dowamy »

341 54
Täzelikler, 3 months ago


Manyly Sözler #2 (11.01.2021ý) Täzelerinden...

11. Eger sen kimdir birine ýardam bermekçi bolsaň, oňa pul bermegin! Sen onuň kalbynda tamakinçilik duýgusyny we ýaltalyk oýararsyň. Eger sen oňa bir iş ynanyp, ol ony ýerine ýetirenden soň hakyny töleseň, onda seniň bu adama uly ýardam etdigiň bolar.

12. Wagty sarpaly tut! Ähli ýitirilen zadyň öwezini dolup bolar. Emma wagtyň öwezi...

Dowamy »

224 6
Täzelikler, 3 months ago


Virtual Gepleşik No_1 (11.01.2021ý)

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Meniň şu mowzugy açmagymyň sebäbi meni sylap telefon arkaly gepleşip konfersiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Konferensiýa gelen agzalar
@Rakuten.
@Dowlet Ashyrow
@Yekejam.
@Fanatik B ýagny, öňki Rakuten dostumyz.
@...

Dowamy »

389 19
Täzelikler, 3 months ago


Eger garşy bolmasaňyz...

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Şuwagt kelläme bir pikir geldi, eger garşy bolmasaňyz şugün agzalar bolup konferensiýa geçiräýsek nähili bolar telefonda jaňlaşyp?
Siziň pikiriňiz bilmek meniň üçin gyzykly!

Dowamy »

454 44
Täzelikler, 3 months ago


Hepdäniň Jemi #2 (10.01.2021ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 10-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny we iň köp mowzuk açan agzasyny tanyşdyryp geçmekçi.
3-10-nji ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi...

Dowamy »

384 40
Täzelikler, 3 months ago


Düşünersiň düşünjäň düşünjäm bilen deň bolanda (Manyly sözler, täzelerinden)

1. Eger ynsan köp, biderek we manysyz gürläni üçin pul tölemeli bolsa, onda ol beýle gürrüňlerden daşda durardy.

2. Alymdan nadanlyga garaşmaýşyň ýaly, nadandan
hem haýyr işe garaşma!

3. Ynsanyň ylym bilen gazanan gazanjy aýdymçynyň aýdym aýdyp ýa-da tansçynyň tans edip gazanan gazanjyndan köp esse lezzetlidir.<...

Dowamy »

294 13
Edebiýat, 3 months ago


Çilimkeşler barada Magtymgulynyň ýazyp giden setirleri

Hak seni raýyňa goýmuş jahanda,
Ede bileniň et munda, çilimkeş!
Diwan gurlan güni hasap jaýynda,
Jowabyň nämedir anda, çilimkeş!

Kuwwatyň kemelder, güýjüň az durar,
Keýpi kellä gelse, aklyň azdyrar,
Süňňüňü syzdyrar, etiň gyzdyrar,
Bir nyşana budur sende, çilimkeş!

El g...

Dowamy »

192 5
Edebiýat, 3 months ago


Arzuwlar, Arzuwlar gözel Hyýallar

Salam www.talyplar.com-yň sadaja we gazaply agzalary:)))
Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Bilşiňiz ýaly guş ganatsyz adam arzuwsyz bolmaz diýýäler. Siziň durmuşyňyzdaky iň uly 3 arzuw näme? Eger şol arzuwlar amala aşsady gowy taraplary erbet taraplary nämeler bolardy? Eýsem size çagajyk wagtyňyz ulalaňda näme boljak diýenlerinde näme diýip jogap...

Dowamy »

204 12
Täzelikler, 3 months ago


Sizi Jähennem belasyndan alyp galjak 7sany şert

Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Gadyrdan ildeşler durmuşuňyzyň her ädiminde şu günäleri etmän ýaşamazlyga berk öwrenşiň.
Jähennem-den alyp galjak 7 zat:
1. Diňe Allatagala gulluk et.
2. Ene-ataňa hormat goý.
3. Hiç Kimi öldürme.
4. Zyna etme.
5. Iliň malyna göz dikme ýagny ogurlyk etme.
6. Ýa...

Dowamy »

298 9
Täzelikler, 3 months ago


Käte şeýle-de bolýar

Gyssaglydym.
Egnimdäki täze geýimlerimi hem çykarman, naharhana girdim. Dört ýaşlyja gyzjagazym bolsa, telewizordaky saza goşlup çyny bilen tans edýärdi. Ýygnaga gija galýanym üçin men oňa üns hem bermändirin. Emma içimden bir ses maňa “Dur” diýýän ýalydy. Men içimdäki şol sese gulak asyp, bir salym durdum. Gyzymy synladym. Onuň elinden tut...

Dowamy »

237 1
Täzelikler, 3 months ago


Gitara aýdymy - Aglama (lyrics)

Düşünseň ezizim meniň sözüme
Ganly ýaşy doldurma gyz gözüme
Şu dünýäni bagt saýma özüňe
Şeýtanyň oýnydyr ynansa ýürek.

Geçer ömriň biderek
Güýz gelse ýapraklar gaçar
Bagdan bilbiller uçar
Ýaşlygam bizlerden geçer
Aglama ezizim aglama

Gyzlaryň köpüsi baýlyga maýyl
...

Dowamy »

204 7
Täzelikler, 3 months ago


Bedenimiziň biologik wagty (Mowzuk göwnüňize ýarasa + goýmagy unutmaň)

Biologiki sagat adamyñ bedeninde bolup geçýän köp wakalaryñ ritmini kesgitleýär. Gündelik beden ritmi gije we gündize parallellik görkezse-de, howanyñ yssylygy, mashk geçmeklik ýaly zatlar muña täsir edip biler.
00:00 - Gijäniñ ýarysy. Ukynyñ ilkinji döwri bashlaýar.
01:00 - Beden özüni uka berýär. Üns azalýanlygy üçin bu wagtda işl...

Dowamy »

303 15
Täzelikler, 3 months ago


Mekdepdäki ýada Ýokary Okuw Jaýyndaky

Salam www.talyplar.com-yň mähirli we mähirsiz agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Geliň, şu ýerde orta mekdep ýada ýokary okuw jaýlarynda başymyzdan geçiren gyzykly, begençli, gynançly we ş.m. wakalarymyzy ýazalyň! Gyzykly bolar, belki!
3.01.2021ý 23:00

Dowamy »

359 14
Täzelikler, 3 months ago


@Beyaz Gölge atly agzamyz bilen söhbetdeşlik

Salam, Talyplar.com-yň mähirli we mähirsiz agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Şugün näme hakda tema döretjigimi bilmän kelläme saýtdaky bir agzamyz bilen söhbetdeşlik geçirmegi ýüregime düwdüm. Ol agza hem bilşiňiz ýaly @Beyaz Gölge.
Elbetde özüm sorag berip başlaýyn
1.Adyňyz
2.Doglan ýylyňyz
3.Okaýan ýada işle...

Dowamy »

462 40
Täzelikler, 3 months ago


Hepdäniň Jemi #1 (3.01.2021ý) Ilkinji sanymyz

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 3-nji ýanwar hepdäniň ýekşenbe güni, Hepdäniň Jeminiň şu ýylky ilkinji sanyny okamaga çagyrýaryn.
Bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalaryny tanyşdyryp geçmekçi.
27/3-nji dekabr/ýanwar aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

Dowamy »

334 31
Täzelikler, 3 months ago


Hakyky durmuşda bir enäniň wakasy

Meniň ömrümde şatlykly waka bolup geçdi. Bu waka meniň maşgala ojagyma uly bagt, döwlet getirdi. Men ýaşy 70-e golaýlan ene. Ömrümi perzentlerimi adam etmek, il hataryna goşmaga sarp etdim. Şularyň yzynda ömrümi ötürdim. Ýoldaşym bu zatlara çydaman, ir dünýeden ötdi. Meniň 3 oglum, 1 gyzym bar. Ogullarym haram, jenaýatçylykly işlere baş goşup, teli...

Dowamy »

329 10
Täzelikler, 3 months ago


Duzly kofe (Söýýän gyzy üçin duzly kofe içmäge mejbur bolan ýigit)

Ol gyzy bir oturluşykda görüpdi. Gaty owadan gyzdy. Hemme oglanlar onuň bilen tanyşjak bolýardy. Oturluşyk gutaranyndan soňra ol gyzy kofe içmäge çagyrdy. Gyz oglany tanamaýardy. Oňa kän üns hem bermändi. Emma oglanyň eden teklibine näziklik bilen `bolýar` diýdi. Olar köçäniň gyrasyndaky çaýhanada kofe içmek üçin oturdylar. Emma oglan gyzyň ýanynda...

Dowamy »

341 8
Täzelikler, 3 months ago


Men özüme düşünemok

Bu gün gündeligime hiç zat ýazmadym. Ýazmadyk günlerim bolýaram welin ýöne bu gün iñ bolmanda 1-2 söz ýazmalydym. Pikirlenmek isleýän... Ýöne näme barada ony hem bilemok. Özümi gaty ýalñyz duýýan. Işdäm ýok, agyrýan ýerimem ýok. Tanaýanlarymyñ hemmesi bir ýana men bir ýana. Wagt gijäñ ýary, men entägem şol penjirämden gijäñ garañkylygyna, şäheriñ ü...

Dowamy »

242 5
Täzelikler, 3 months ago


Erbetlikleriň şanyna doga okaýan molla

Gadym bir zamanda mollalañ biri:
"Ýaramaz gylykly adamlañ bary-

Aýalbaz, ogrular, talañçy, kezzap...
Bu pany jahanda çekmesin azap.

Dert-belalar sowlup geçsin olardan!"
Diýip, Alla ýalbarýarmyş münberden.

Goşup baryn gowularyñ sanyna,
Doga okarmyşyn olañ şanyna.
...

Dowamy »

236 3
Edebiýat, 3 months ago


Bu mowzuga hem at tapmadym!

Garry bir ýaşuly pensiýa çykyar we özine mekdebiň ýanynda kiçiräk öý satyn alyar. Ilki günler wagtyny oňat geçiryar ýöne soňra okuw başlansoň okuwdan çykan çagalar ýoldan her geçenlerinde ýoldaky musur bedreleri depişdirip ala-galmagal edip ýaşula maza bermeýärler. Bu dynywsyz gohlar günlerçe dowam edyar we ýaşuly öziçe munyň çaresini gözläp başlay...

Dowamy »

284 5
Täzelikler, 3 months ago