surat goýmak üçin suratyň internetde bolmaly, ýagny ilki suratyňy bir saýta ýüklemeli. suratyňy intenete ýüklemek üçin ýörite mugt surat ýüklenýän saýtlar bar, şol saýtlaryň birine agza bolmaly. men photobucket.com-y maslahat berýän, sebäbi ulanmak aňsat we funksiýasy köp (göýä photoshop programmasynyň online görnüşi ýaly) photobucket-e agza bolup, albomyňa gireniňden soň aşakdaky ýaly zat görersiňiz: ilki "reduce to" diýýän ýerden 320x240(medium) diýýänini saýla sebäbi suratyň ölçegi uly bolsa gowy görinenok, ýada photoshop ýaly bir programmada suratyň inini ýagny "width" diýýän ýerini 360 et. soň "choose files" diýýän butona basyp suratyňy kompiýuteriňde goýan ýeriňi saýlap "aç" diý, onsoň suratyňy özi ýüklär. seň suratyň eýýäm internetde. ýüklän suratyňyň linkini almak: suratyň ýüklenenden soň ýokardaky ýaly kiçi görnüşini görersiň, şonuň aşagynda direct link diýip ýazylandar, şonuň gapdalyndaky dörtburçlugyň içindäki seň suratyňyň hakyky linki, şony göçürip almaly. aslynda şol ýere bassaň özi saýlap göçürüp alýaram! internetdäki suraty nädip talyplar.com-a goýmaly?! ýazgy ýazjak ýeriňe gelip diýýän düwmejige basmaly, onsoň aşaky ýazgy ýazylýan panelde diýip ýazgy çykarar, şol ýazgyda goşa dyrnagyň arasyndaky null diýip ýazylan ýeri pozmalyda ýerine suratyň linkini goýmaly meselem: < img src="http://www.surathana.com/suratym.jpg"/> suratyň linki nähili bolýa?! başy http:// diýip başlaýa, soňy bolsa .jpg ýada .gif ýada . bmp ýada .png bilen gutarýa mysal: http//surathana.com/suratym.jpg soňra düwmejigine basmaly, eger şol ýerde suratyňy görüp bilseň birje gezek diýýän ýere basmaly, eger görüp bilmeseň, ýada şular ýaly zat görseň onda hemme zady pozup täzeden barlamaly. eger kodlar meň kellämi garyşdyrýa, has aňsat ýoly ýokmy diýseňiz! basanyňyzda ýokarda bir sary renkli duýduryş çykar şol duýduryşa syçanjygym sag düwmesine basyp rugsat ber diýseňiz onda soň surat goýmak aňsatlaşar! soň basanyňyzda aşakdaky ýaly penjerejik açylar, şol ýere suratyňyzyň linkini goýyp "OK" bassaňyz iş tamam bolýa! ýaman yzyn we garyşyga boldy welin düşünmedik zadyňyz bolsa sorabermeli :)

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
  Goool 9 years ago
 • mana surat goymagy hic kim owretmandi, bir iki sany agzadan komek sorapdym, olaram kyn gorduler. Ay menem ilin edenini menem ederinlay diyip owrenip gitdim son.
  SA 9 years ago
 • ol suçkany kto goýdy
  SA 9 years ago
 • ol suçkany kto goýdy
  Cwetocek 9 years ago
 • ine sheydip goyaymaly


  Djdawid 9 years ago
 • sa medenyetli boley
  Toty 9 years ago
 • gül senem öwrenipsin ha surat goymany
  kerkili 9 years ago
 • manada owredayin ow surat goymany
  SA 9 years ago
 • salam oglanlar ýeeeeeeeeeeeeeeeee respekt
  richi 9 years ago
 • ansadyrak usulyny tapmadynyzmay?????????????
  Leylisa 9 years ago
 • Kerkilli bamyn yityanla
  beshiktash 9 years ago
 • he he owrenaydım oyutyan:)
  sarybela 9 years ago
 • owadan dushipsiniz pizduklar
  saidshnappi 9 years ago
 • hepiniz çok iyisiniz! aydsanızla şu vagt türkmenistanda hova nahili?
  baryo 9 years ago
 • a name uchin wideo goyup bolanak
  can 9 years ago
 • salowmaleykimda. men geldimda. indi name etmeli men???
  brokenheart 9 years ago
 • salam hemmanize mena surat goyup bilemokda ozimem taze agza hich zada dushnemok
  yashanejim 9 years ago
 • ahahahah kelle dunc bolsa alach name :))
  bestcellermeret 9 years ago
 • Hemanize salam suraty nahili usulda goyup bolyar sonam mana dusundirayseniz sonda men hosal bolaryn !
  bestcellermeret 9 years ago
 • A how surata dusip yuzini gorkemejek bolsanyz surat ugradanyn paydasy yok !
  bestcellermeret 9 years ago
 • SALAMLAR NAME UCIN WIDEO GOYUP BOLANOK SIZ SONY GOYUP BILYARSINIZMI !
  bestcellermeret 9 years ago
 • mEN HIC HILI SURAT GOYUP BILEMOK HAHAHA INDI OWRENDIM !
  digitalworld 9 years ago

 • привет! вам нужна помощь? вы не можете найти что-то или вы не можете сделать что-то в интернете?! если да, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.komek.co.nr и заполнить форму на странице "вопросы и ответы" и мы будем рады помочь вам решить ваши проблемы =) hello! do you need help? you cannot find something or you cannot do something in internet?! if so,please visit our website www.komek.co.nr and fill the form on page "вопросы и ответы" and we will be glad to help you to solve your problems =) salam! size komek gerekmin? internetde bir zat gozlap tapyp ya-da bir zat edip bilenokmy?! eger seyle bolsa, bizin saytymyza www.komek.co.nr girip "вопросы и ответы" sahypasyndaky forumy dolduryp soraglarynyzy iberin. bizin komegimiz size peydasy bolmasyny isleyaris =) www.komek.co.nr не забудьте указать свой адрес электронной почты ! don't forget to write your e-mail ! e-mail poctanyzy yazmagy unutman !
  amanat 9 years ago
 • çary sen name ışleyanay yok yerın yok senem ay bradyagamysyn yogsa
  dusya 9 years ago
 • hemme kışa salam taze gırdım bu sayfa
  betyigit 9 years ago
 • heheh bari taze gelen agzaler uchinmi name?
  p0e0r0i0j0i0k 9 years ago
 • bäri hemmamiz ucin betyigit ho$ geldiñ!
  dusya 9 years ago
 • onu bılmedıghımden şutayık yazdımda düşünemak
  Auditor 9 years ago
 • Bay bouu muny kella geyipsiniza!
  LilmaD 9 years ago
 • ayratyn yazshp bolanokmy barde?!name hemme yazanlarm obsha chykyamy?bu arada ben yeniyim.(men täze)
  Tilkijik 9 years ago
 • Menem owrennimow !
  berdihan 9 years ago
 • men http://www.photobucket.com/ mena onnaramaok girdim agza bolomalu diydiler menem agzada boldum gayatm bashga zatlary sorap bashlady
  Jeihun07 8 years ago
 • bu zatlary bilmeyanem bamykaray...
  JYNJAGAZ 8 years ago
 • классные фотки
  afrikanka 8 years ago
 • hemmanizin suratlarynyz govy we owadan
  Ezba 8 years ago
 • Ey insanlar men shu sayta taze geldim gyzyklyja eken. Mana gowy dushundirsenizlan
  vipboy 8 years ago
 • menem oz suratymi goysamykan
  eynshteyn 7 years ago
 • [URL=http://iscr.ru/1351863668/][IMG]http://iscr.ru/photo/mini/1351863668_talyplarcom.jpg[/IMG][/URL]
  eynshteyn 7 years ago
 • < img src="http://iscr.ru/photo/mini/1351863668_talyplarcom.jpg"/>
  eynshteyn 7 years ago
 • < img src="http://i066.radikal.ru/1211/d9/a8dc9c8d43bd.jpg"/>
  lukmantm 7 years ago
 • Aý bu zatlar ucin mende kelle yoklaý :-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri