S Beater — Tekerler Uly pt. 2.(2012)

Bu gezek Däli’niň Tekerler Uly aydymynyň 2-nji part’yny Uniqee Recordz’dan S Beater yerine yetiryär, diňläň we lezzet alyň! Seresap bolyň yöne tekerleriň aşagynda galaymaň

Dowamy »

1695 6
Köneler, 12 years ago


1nji aprel

Salam talyplar.com-yn agza.com-lary:)yagdaylarynyz bu gun has betdir diyip umyt etyan:)bu gune bagyshlap yagny 1nji aprela bagyshlap name uytgeshme goydy?ya sho bir ongkulikmmi?shu gun bir agzalary allar yaly reng goshmaly ekenida admin:Dyada girengde banlanda esheging suratyny goyya shony giren badynga shony goyan bolsa has gyzykly bolardy:)

Dowamy »

1281 5
Köneler, 12 years ago


Agzybirlige berýän ähmiýeti

pygamberimiz içki bütewlige aýratyn ähmiýet berip, düşünişmezlikleriň wagtynda öňüni almak, tersleşenleri ýaraşdyryp, oňuşyksyzlyklaryň döremezligi üçin aladalanardy. pygamberimiziň aýtmagyna görä, allah agzalalyk döredýän, kesir adamy ýigrener".68 resuly kerimiň: "esas bolmadyk ýagdaýda hem ynsanlaryň agzyny birikdirmek üçin peýdaly bir söz tapany...

Dowamy »

1240 0
Köneler, 12 years ago


Sensiz

sensiz yashamaz diydiler mana, goryanmi yashayan ekenim sensiz, yalnyzlygy cekmez diyidiler mana, goryanmi yalnyz hem yashayan senziz, sensiz adim atmez diydiler mana, seretsene yolumy yoreyan sensiz, sensiz gulmez hem diydiler mana, yone men kah-kahlap gulyarin sensiz! sen hakda kan zatlar diydiler mana, diydiler danlarym atmazmysh sensiz, saher w...

Dowamy »

1714 26
Köneler, 12 years ago


Hytay dilini owrenerin diysengiz.

Salam ildeshler!Yagdaylaryngyz gowudyr diyip umyt etyan:)Hytayda okayan ildeshlerime azajygam bolsa okamagy yengil geler yaly turkmenche-hytaycha sozluk tapdymda paylashayyn diydim.:)turkmen-inglisem bar,ay garaz ulanyp bilersingiz.bashgada hytay dilini owrenesi gelyan howesjenglere gowy ulanyp bolayjak sayt:)

Dowamy »

1649 6
Köneler, 12 years ago


Turkmenistan taze habarlar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Lebap welaýatyna saparynyň çäklerinde Köýtendaga barandygy habary berildi. Dünýäde deňi-taýy bolmadyk dinozawrlaryň yzlaryny we bu ýerdäki beýleki tebigy ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşdurmak üçin ähli zerur işleri geçirmeli diýip, Prezident görnükli alymlary, dünýä b...

Dowamy »

1434 1
Köneler, 12 years ago


Turkmen dili

turkmenler hachan oz dilini dunya yuzuning dictionary-na goyarka?ozleri dictionary yasamak barada gurrungem yok yone shonga goshsalaram bolya welin shonam goshanaklaray:(

Dowamy »

1241 1
Köneler, 12 years ago


Mail.ru

mail.ru da parol dowup bilyaningiz yokmay dostlar?gayrat edaying dowup bilyaningiz bolsa menga komek edayingda.hayysh ullakan,gayrat eding,menga gaty zerur gerekli adamlar bardy ichinde

Dowamy »

1708 12
Köneler, 12 years ago


Turkmenistanda intercafe

turkmenistanda internetcafelar yapylya diyip eshtdim dogrymyka shol bilyanleringiz bar bolsa doly maglumat yazyngda!?

Dowamy »

1454 5
Köneler, 13 years ago


Turkmen gyzlary

şuglasy kamaryn yalkymyndadyr,

keşbi ak üzümün salkymyndadyr,

kyrk çillanin gary alkymyndadyr,

gollary hünarli türkmen gyzlary.


yörande yadyna salar jereni,

görki öz erkine goymaz göreni,

gözellik alemnin gudrat-keremi,

kalby bahar-yazl...

Dowamy »

1884 10
Köneler, 13 years ago


Ejejan

ejejan saňa düşünip bilmän göwnüňe degen bolsam bagyşla meni. men seni örän söýýän, häzir hem bagryma basasym gelýär. sen dünýäde iň mähriban adamsyň. sen meni terbiýelediň. men ilkinji "eje" sözüni ýöne ýere aýtmadym! sen meni söýýäň, men bilýän. sen meniň ýaşamagymy isleýäň. men mynasyp bolaryn, eje, çünki sen meni dünýä indirdiň ahyry. meniň ü...

Dowamy »

2208 30
Köneler, 13 years ago


Geçen gün şäher däl – gaýdyp gelere…

ömrüň agajyndan düşüp dur günler,
günler ömrüň eleginde elener.
yza dönmek islär däli göwünler,
geçen gün şäher däl – gaýdyp gelere.

her kimiň geçenden bir ahmyry bar,
mende-de ahmyr bar. ýöne men hergiz
seniň ruhuň bilen ederin mydar,
meniň bar ruhumy direlden serwim.

ýolum...

Dowamy »

1477 7
Köneler, 13 years ago


Krey etyanler-ajalyna howlukyalar.

salam doganlar!dalny yola gatnayan shafyorlar dinge ajalyna howlukyalar.ozlerem shol uzak yola ing kop aldym diyende 50$ alyalar 1gapdalyna a yone olar janyndan gechyaler shol 50$diyip.onga shayatlaram kopdur her hili yol helakchilik bolyar.ine gechen hepde bizing obadanam ejesi bilen gyzy taksida lebapdan gelyan mashyn avarya bolup sienna mashyny...

Dowamy »

1619 9
Köneler, 13 years ago


Soygi!?

salam doganlar dostlar!yagdaylarngyz gowumy?men oz realda bolup gechen zadymy gurrung bermekchi.men bir soyga dugshdym,dogrymy aytsam men ony sheylebir soyyadim.shonga dugshyp men dunyade ozumi gaty bagytly saydym,ozuming ejesi yekeligimi unutdym.soydum olam soydi.soyushdik gaty uzagam dal 2 ay boldy.yone shol 2ayyng ichinden men shonga sheyle bir...

Dowamy »

3312 130
Köneler, 13 years ago


Allahyň barlygyny subut edýän deliller ýa-da towhyd delilleri

bary subut etmek, ýogy subut etmekden hemişe ýeňildir. almanyň bir görnüşiniň ýer ýüzünde bardygyny, ýeke-täk almany görkezmek bilen subut etmek bolar. emma onuň ýokdugyny öňe sürýän kişi bütin ýer ýüzüni, hatda älemleri aýlanyp, gözläp, şondan soň subut edip biler. bu bolsa hiç başa barmajak pişedir. şonuň üçin, ýok hiç haçan subut edilip bilinmez...

Dowamy »

1695 13
Köneler, 13 years ago


Men name uchin gunakar?

men hiçzat edemog-a.. näme üçin günäkär bolýan?

-allah tagalla meni ýaradypdyr. oña şükür edýärin. yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. meniñ allah tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a..
- hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar..
-nädip?
-sen sürüjimi? ulag sürüp bilýärmiñ?
-hawa, sürü...

Dowamy »

1942 41
Köneler, 13 years ago


Dutar bilen ajal

dutar bilen ajal
”mylly aga bagyşlaýaryn“ölüm ýassygynda ýatyrdy ene.

gapynyň agzynda otyrdy ajal.

ene balasyna ýüzlendi ýene:

» getir dutaryňy,

çal, köşegim çal!


gözlem ýümulsa-da çalyber oglym...

Dowamy »

1823 30
Köneler, 13 years ago


Hezreti pygamberimizing ady agzalanda...

bir gùn pygamberimiz muhammet sallallahu aleýhi wesellem juma namazynda hutba okamaga çykyp barýarka 1nji basgançaga aýagyny goýup, biraz durup àmin diýipdir. soñ 2nji basgançaga aýagyny goýup, biraz durup àmin diýipdir, soñ 3nji basgançagada aýagyny goýup ýene biraz durup ýene "àmin" diýipdir. namaz gutaransoñ sahabalar bu hereketleriñ sebàbini so...

Dowamy »

1593 13
Köneler, 13 years ago


Www.pikirler.at.ua

Salam agzalar!yagdaylaryngyz nahili?menga her kim bir zat diyer yone herkimi dinglap yoremak mena!:Pshong uchinem 1 kichijek prostoyja sait ashdyk we sizi shol yerigem barmagyngyzy hayysht etyas!hazirlikche registrasiyasy dinge adminler tarapyndan edip bolya eger kim registrasiya(agza)bolmak islese (muhammetnur@list.ru)
ADMINLER:BETYIGIT,EPE...

Dowamy »

2179 93
Köneler, 13 years ago


Soygi goshgusy

cagyryldym bardym senin toyuna,
men barmasam bu gelshikli boljakdy.
gutlamaly boldum den-dushlarym bilen,
yone diyiljek soz bagrym diljekdi.

bokurdakda bir uly dash donup dur,
bir soz diysem erap, yash bolup damar.
emma gutlamaly syrymy bildirman,
gozlerinden anar gozlerin senin.

Dowamy »

1889 9
Köneler, 13 years ago


Göni gelen keýigiň iki gözünden başga aýby ýok

göçme manysynda köplenç adamlar arasyndaky gatnaşyklar babatda ulanylýan
bu aýtgynyň asylky manysy barada awçy akmämmet aga şeýle gürrüň
bererdi:

— kä ýylyň gyşy gaty agyr gelýár. dünyáni gar basyp, erär ýerde eränok.
şeýle doňaklyk uzaga çekse, keýik gäleleri gaçybatalga edinen
çagatlygynyň (çagat diýi...

Dowamy »

1578 6
Köneler, 13 years ago


Dugshushyk 2011!!!

Salamaleykim doganlar,dostlar,uyalar!yagdaylaryngyz gowumy?mende bir teklip bar eger siz goldasangyz!yenede sanlyja aylardan barymyz kanikula(dynch alysha)chykyas,shol kanikulda hemmamiz yakyndan tanyshar yaly bir welayatda dugshushyk gechireling!?haysy ayda haysy gunde baryp bilyan bolsak ashakda yazalyng!
eger shahsy habarlashmak islesengi...

Dowamy »

1830 32
Köneler, 13 years ago


Turmedaki ogul

ejesi turmede oturan ogluna hat yazyar:
"oglum, sen gideninden son mende guych galmady, hojalykda-da mana komek edere adam yok: mellek agdarmaly kartoshka ekmeli... mena indi name etjegimem bilemok..."

oguldan hat gelyar. jogap:
"eje, mellegi agdarma!!! menin anyrda gomen zatlarym tapylsa senem turma basarlar, menin yyl...

Dowamy »

1784 18
Köneler, 13 years ago


Enäniň ýaşy

enäniň ýaşy

günamizi bagyşlaýar eneler
sebäp eneleriň ak süýytli döşi
köp-köp garalygyň günäsin ötýär
şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy

ene balasyna buýurdy ýumuş
ol diýdi “özüň et oň ýaly işi”
ýandy ene. emma ötdi günasin
kemeldi enaniň ýene bir ýaşy.

“öýe wagty...

Dowamy »

2218 19
Köneler, 13 years ago


Geling tanyshalyng!!!

Salam agzalar!yagdaylaryngyz gowumy?otyrsyngyzmy sagaman,menem bu yerik tazerak geldim.geling tanyshalyng herkim oz okayan yerini,haysy welayatdadygyny,adynyng namedigini.eger shahsy bolmasa,shahsy bolar yalam barde biz uytgeshik zat yazamzoga:)

Dowamy »

2034 38
Köneler, 13 years ago