Euro 2012 türkmen telewidenýesinde göni efirde.

Salam Talyplar!


Ýaňy "Ýaşlyk" teleýaýblymyndan reklama boldy. Ýagny indi Euro2012-niň oýunlaryny "Ýaşlyk" we "Türkmen sporty" kanallary göni efirde görkezer.
Ähli oýunlaram göni efirde. Indi tölegli kanallaryň gözlegine çykmak hökman däl. Ähli zat özümizde bitýär.

Dowamy »

1419 11
Köneler, 8 years ago


Ertir.çom täze dwižok bilen

Salam dostlar!

www.ertir.com saýdy ýene öz işine başlady. Köne serwerinde problema bolany üçin, täze serwere göçdi. Indi ýag çalynan ýaly işlemeli.

Indi öňküden çalt işlär. test edip görüň, kapotynyň aşagynda täze motor dur. :)

Dowamy »

2194 48
Köneler, 8 years ago


The Pursuit of Happyness
- Oglum, hiçhaçan hiçkime "sen muny edip bilmersiň" diýen sözi özüňe aýtdyrma. Hatda maňa-da aýtdyrma. Bolýarmy?!

Bolýar!

- Sende arzuwyň we maksadyň bolsa, sen olary gora. Adamlar öz durmuşynda bir zady başarmasa, senem başarmarsyň diýerler. Bir zady başarmak isleýäňmi - isleýän zadyňy al!

Dowamy »

1442 12
Köneler, 8 years ago


Türkmenabat şäherine «näbelli uçýan jisim» gonýar.

salam hormatly okajylar!

reklamalar bilen gyzyklanýanym üçin, her hili reklma ýollaryny gowy görýän we gyzykýan. geçen gezekdäki blogymda, täze zelandiýadaky reklama ýoly :) bilen paýlaşypdym.bu gezek indi öz şäherimdäki, ýagny türkmenabat şäherindäki bir gyzyklyja reklama bilen tanyşdyraýyn.
...

Dowamy »

1791 11
Köneler, 9 years ago


Blog ýöretmegiñ näme peýdasy bar?

Salam hormatly blogçylar we okajylar.

Menden "blog ýöretmegiñ näme peýdasy bar?" diýip kän soraýalar. Menem shu blogumda öz pikirlerimi ýazaýyn.
Blog ýöretýänler bilýändir, blog ýöretmekde minus tarapyndan, plýus tarapy kändir. Pikirlenýän welin, minus tarapyny görmedimem.

Ýeri, blog ýöretmek näme üçin gerek?

Dowamy »

2721 40
Köneler, 10 years ago


Bond dost, barmyñ? :)

Salam hormatly agzalar.
Köpden bäri bu ýerik gelemokdym. Görýän welin indi düzelipdir.
Bu ýerde köpden bäri ýitiren bond dostumy gördümle. Dost, hatymy okaýan bolsañ, bjumayew@gmail.com-a hatjagaz oklasana. Men seniñkini ýitirdim.

Dowamy »

926 0
Köneler, 10 years ago


Fobiýalar. (gorkular)

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Bilshiñiz ýaly bu saýta agzalar bilen Söhbetdeshlikler gurnalýar. Köplenç söhbetdeshlikde hobbileriñ we fobiýalaryñ? Diýip sorag berilýändir.

fobiýalar ýagny gorkular hakda aýratyn gürrüñ edeliñ.

Medesina dilinde gorka fobiýa diýilýär. Her bir adamyñ özüniñ fobiýasy...

Dowamy »

2178 82
Köneler, 11 years ago


Telefon arkaly talyplar.com-da surat goýmagyñ usuly.


salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men missx agzamyza telefondan talyplar.com-a surat goýmany ögrederin diýip söz beripdim. Möhüm ishim çykanlygy sebäpli ýalançyda bolupdyryn.

1. Telefondan surat goýjak bolsañyz ilki bilen sizde Opera mini bolmalydyr.

Suratyñyzy ilki bilen internete ýüklemeli....

Dowamy »

2212 42
Köneler, 11 years ago


Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Bu mowzuk pikir alyshmak, diskusiýa etmek üçin açylanok. Türkmen dilindäki maglumatlary baýlashdyrmak üçin açýan.

globallashmak adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushunda aýratyn o...

Dowamy »

1379 6
Köneler, 11 years ago


Test: "sowgat saýlaýshyndan adamyñ häsiýetini bilip bolýar."

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Size hödürleýän shu testimde sowgat saýlamana kömek eder diýen pikirim bar.

1. Sowgada aýratyn bir many berýärsiñizmi?

a). Hawa (5)
b). Hemishe däl (2)
ç). Ýok (3)

2. Sowgady saýlajak bolanyñyzda, uzak wagtlap oýlanýarsyñyzmy?

Dowamy »

1197 2
Köneler, 11 years ago


Synagda berlen täsin sorag.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar! :)

synaglarymam tabshyrdym. Indi öz shäherime geldim.

Soñky synagym gaty täsirli boldy. Hünär dersi boýunça professor synag alýardy. Soraglar o diýen bir kyn bolmasa-da, synagyñ soñky soragy meni düýbünden aljyratdy we gaharymy getirdi. Beýle soragyñ jogaby kimiñ ýadyna düshjek?!

Dowamy »

1660 11
Köneler, 11 years ago


Gyzykly maglumatlar bilen paýlashalyñ!

Salam hormatly agzalar we myhmanlar! :)

gowymy ýagdaýlaryñyz? Soñky döwür görüneñzoga?! :)

geliñ shu blogda her kim bilýän gyzykly maglumatlary bilen paýlashsyn.
Temany offtop edenler (-) alarlar. Gyzykly maglumat ýazanlaram tañyrýalkasyn alarlar.

Bilýänjeleriñizi ýaltanman ýazyberiñ:)

Dowamy »

2269 46
Köneler, 11 years ago


"awtorlyk hukuklarynyñ depilmegi." lisenziýaly önümleri ulansak gowumy?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Shu gün bir makala okadym, ýagny sheýle diýýär:

russiýada bir mekdep direktoryny microsoft kompanýasy suda beripdir. Sebäbi mekdepdäki kompýuterleriñ hemmesinde linsenziýasy microsoft windows oturdylypdyr. Suduñ karary bilen mekdep direktory uly möçberde pul tölemeli (awtorlyk hukug...

Dowamy »

1337 19
Köneler, 11 years ago


Dünýäde adamzadyñ ýashaýysh manysy?

Salam Hormatly agzalar we myhmanlar!

Meniñ soñky döwürler kelläme geñ soraglar ýüze çykyp bashlady.

ýagny adamzat, shu dünýäde näme üçin ýashaýar?

meselem biz, ak bäbäjik bolup dünýä inýäs. Okuwa gatnaýas, ylym alýas.
Soñra öýlenýäs, nesil yzarlatýas. Mashgalany bakmak üçin ishleýäris. Diñe pul ü...

Dowamy »

1963 18
Köneler, 11 years ago


Haýsy mowzuklary talyplar.com-da görmek isleýäñiz?


salam hormatly agzalar we talyplar.com myhmanlary! :)

men shu gezek pikir sorashma geçirjek.
ýagny talyplar.com-dan nähili mowzukdaky ýazgylara garashýañyz?
bolmasa soñky döwür din hakda açylsada halañzok, söýgi hakda açylsada halañzok, rap hakda dagy bizaram bolansyñyz. :)
politika hakda açylsa, talyplar...

Dowamy »

2052 50
Köneler, 11 years ago


"kylin" hytaýlaryñ döreden goragly operasion ulgamy.salam hormatly agzalar we komýuter söýüjüler! :)

komýuter dünýäsinde bolup geçýän täzelik bilen tanyshdyraýyn.

Hytaýlaryñ programmistleri "kylin" atly operasion ulgamyny döretdiler. Döretmekleriniñ esasy sebäbi, ýurduny beýleki döwletlerden abanýan kyberhüjümlerden (hacker-lerden) goranmak üçin.
...

Dowamy »

1298 4
Köneler, 11 years ago


Veer-zara filiminde "786" allanyñ belgisi(mish)salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Shu gün düshünmeýän soragym ýüze çykdy.

Hindi kino göremokdym welin, içim gysyp "veer-zara" kinosyny gördüm. Kinony haladym. Sizem görjek bolsañyz ýanyñyzda el ýaglyk bolsun. Göz ýashyñyzy syrar ýaly. :) menä möññürip agladym. ;)

meni haýran galdyran z...

Dowamy »

3160 49
Köneler, 11 years ago


Aýalyñyzy bagtly ediñ, olam sizi bagtly eder.


salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Gadym döwürlerden bäri gyzylja ter güller söýginiñ alamaty diýip hasaplanylýar.
Olar kän gymmadam däl we shäheriñ islendik künjeginde satylýar.

näme üçin aýalyñyza gül sowgat bermek üçin, onuñ keselhanada ýataryna garashmaly? Güli shu gün ýa-da ertir bersek bolanokmy?...

Dowamy »

2042 7
Köneler, 11 years ago


"Casino" -daky awtomatlara gyzmak, iñ agyr psihiki kesel.salam hormatly agzalar we myhmanlar! :)

men shu gezek adamyñ durmushyny dowzaha ögürýän nejis casino-daky awtomatlar hakynda etmekçi.

Her bir adama pul gerek, bolsada ýeñil gazanç gerek. Bir çykalga bar. Olam casino.
Bashda utmagyñam mümkin, olam awtomatlar seni öz guluna döndürýänçe. Ondan soñ s...

Dowamy »

1316 12
Köneler, 11 years ago


"sos": Aýak agyry heläk etýär.

Salam hormatly agzalar!

Soñky döwür aýagym agyryp bashlady. Özide ýatjak mahalym agyrýar. Gijesine ýatyranok. :(. Azyrak massazh etseñ kömek etjegem bolýar, soñ ýene-de bashlaýar.

Näme sebäp bilen agyrýandygynam bilemok. Sowuga aldyrmadym, kän ýöremedim. Menä rewmotizm diýip gorkýan.

Hormatly agzalar! Bu...

Dowamy »

3146 14
Köneler, 11 years ago


Ýapon dili we medeniýeti


ohayo hormatly agzalar we myhmanlar.:)

men sizi bu gün ýaponýa gezelenje alyp gitjek. Billeriñizi berk gushap taýýar boluñ. :)

ilki bilen ýapon sözleri we iroglifleri bilen tanysh bolaly.

ýapon dili

ýokardaky ýapon alfawiti. Owadan iroglifler.

ohaýa -salam
or...

Dowamy »

2225 27
Köneler, 11 years ago


Online söýgi: "bagyshla dost, men dushushyga gitmekçi"

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Düýn umumy ýashaýysh jaýynda nahar bishirmek gezegim gelipdi. Möhüm ishim çykyp dostuma haýysh etdim. Olam "bagyshla dost, men dushushyga gitmeli" diýdi.
Menem möhüm ishimi tashlap oglanlar meniñ nobatymda aç galmasynlar diýip nahar bishirdim.

Görüp otursam ýañky dushushyga...

Dowamy »

1960 39
Köneler, 11 years ago


"Racism" näme? Siziñ muña seredishiñiz we pikirleriñiz?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!!!

"ak ýagyz adam!
Men saña bir zatlar aýtmak isleýän!
Men dünýä inemde, men gara reñkde
men ösüp-ulalýan döwrümem, men gara reñkde
men sowukdan üsheýän wagtymam, men gara reñkde
men güne çoýunup oturanymda-da, men gara reñkde
men gorkýan wagtlarymam, men g...

Dowamy »

2476 64
Köneler, 11 years ago


"Skype" gadagan edildi.salam hormatly agzalar we myhmanlar! :)

sype-yñ telefon üçin java görnüshini indirmek üçin Skype-yñ öz saýtyna mts operatorymyñ interndi bilen girjek boldum. Haýran galdyran zady ol saýta girip bilmedim. :(

gyzyklanyp görsem operatorlaryñ köpüsi skype ulanmaga gadagan edipdirler

günbatar...

Dowamy »

2208 38
Köneler, 11 years ago


Terminator 4.salam hormatly talyplar!

Ahyry garashylýan kinolarymyzyñ biri hen nesip bolsa dünýä kinotýatyrlarynda peýda bolar.

Gynandyryjy ýeri bu filimde indi gubernator arnolda rol berilmändir. Garashanymy puj etmez diýip umyt etýän.

Türkmenistana bu filmiñ originaly awgust aýynda geler.

Dowamy »

3891 27
Köneler, 11 years ago