Fresh bolupmy? Hany öñki agzalar?

Salam agzalar!
Bu men. Köneräk samuray. Kanikulda içim gysyp internet cafe gelip talyplar.com-ymy göreýin diýdim.

Hany öñküje köne agzalarymyz ýokla? Olar nirä gitdi?
Dili uzynja bond bardy. yadan agam bardy. Gije ýatmaýan rowshen-jm bolmaly. Onuñ agasy bayram-jm nirä gitdi indi. Ýazgylaryny okasym gelip gitdi.
b...

Dowamy »

1249 30
Köneler, 10 years ago


Aýalyñyz biwepalyk etse...?

Hemmänize menden ullakan salam!
Bu tema erkek agzalara degishli. Ýagny aýalyñyzyñ biwepalyk edenini bilseñiz näme ederdiniz? Ozünizi nähili alyp barardynyz?
Ýa-da ayalynyz size $ah goýup ýörese hiç zadam etmerdiñizmi?
Meniñ dostumyñ aýaly biwepalyk etýar. Dostumam bilmediksiran bolup ýor.
Siz name ederdiniz?

Dowamy »

4291 81
Köneler, 11 years ago


Gyzlar mekirmi ýa-da oglanlar???

Salam kursdashlar! We talyplar.com- a dashyndan tomasha etýän agzalar!
Gowyjamy ýagdaýlaryñyz? ;)
bolýa indi tema girisheli.
Meni uly bir filosofiki sorag gyzyklandyrýar.
Oglanlar mekirmika ýa-da gyzlar.
Iki tarapam gowy aldaýa. Men söýgilimi aldadymmykam diýýän weli, görsen ol meni aldapdyr. Meninem aldan wagtym...

Dowamy »

2003 52
Köneler, 11 years ago


Telefonyñyza "men göwreli boldum" diýip sms gelse

Salam gadyradan we hormatly talyplar, dostlar, klasdashlar we dushmanlar.
Eger-de siziñ söýüsip ýören gyzyñyzyñ nomerinden "men göwreli boldum" diýip sms gelse näme ederdiñiz? Nähili ýagdaýa düsherdiñiz?
Utanman, çekinmän ýazyberiñ. Bärde hemme öz-özlerimizdir.

Dowamy »

6102 39
Köneler, 11 years ago


Telefonyñyza "men göwreli boldum" diýip sms gelse

Salam gadyradan we hormatly talyplar, dostlar, klasdashlar we dushmanlar.
Eger-de siziñ söýüsip ýören gyzyñyzyñ nomerinden "men göwreli boldum" diýip sms gelse näme ederdiñiz? Nähili ýagdaýa düsherdiñiz?
Utanman, çekinmän ýazyberiñ. Bärde hemme öz-özlerimizdir.

Dowamy »

1069 2
Köneler, 11 years ago


Menam kabul ediñ. Samuray

Salam talyplar com. Menam oz aranyza kabul edin. Nadip ulanmak hakda dushundirin. Barde adam hachan kan bolyar? Samuray hemmanizi goldayar.

Dowamy »

1518 36
Köneler, 11 years ago