tanyshlyk

salam hemmanize hany her kim oz suratyny goysunda, yogsa mena hi4 zada dushunemok kim kime yazayar, sonam adynyzy bir aydayyn ....... men Suhan

Dowamy »

3766 120
Köneler, 10 years ago