tanyshlyk

salam hemmanize hany her kim oz suratyny goysunda, yogsa mena hi4 zada dushunemok kim kime yazayar, sonam adynyzy bir aydayyn ....... men Suhan

Dowamy »

4237 121
Köneler, 11 years ago