Karikatura

yuwaş yuwaşdan önümden çykan halan karikaturalarymy oklamakçy şu temanyn içine. teswiri sizden :)

Dowamy »

1154 14
Köneler, 7 years ago


Saglygyn gadryny bilgin hassa bolmazdan burun ey adam zat

biraz-da saglygymyz hakynda durup geçelin. bizin janymyz biz üçin in gymmatly zat.*(oglanlan 'gymmatlym, yeke-tagim' diyyanine ynanman,iş awtomatiki nerwlere galanda beyin dine öz gamyny etyar. bize galyan, şol yagdaya düşmezligi doga etmek). mun gadryny yöne keselleyançak bilemediksiran bolup geziberyas. dertler agyzdan , birem burundan geler. (bi...

Dowamy »

1358 5
Köneler, 7 years ago


Turkmens.com

turkmens.com saydyny köpüniz bilyansiniz. şon gurujysy DR.Farzad marjani bilen söhbetdeşlik (sorag-jogap ) geçirilipdir. belki gyzyklanyansynyz diyip goydum.

Dowamy »

732 2
Köneler, 7 years ago


Arap dili boldy dillen güyesi......

(depter), kitap, mekdep, medrese, ders, müderris, şygyr, şahyr, alym, ylym, mugallym,galam, jyn, aşk, aşyk, gul, hayyr, şer, şek, .............. bu sözlerin ayratynlygy, türkmen diline arapçadan geçen sözler bolmagy.depdere yazyas, kitap yazyas, galam bilen yazyas, galam bilen yazmagy mekdepde bize mugallym öwredyar. talyplarda da şygyrlar yazyly...

Dowamy »

773 3
Köneler, 7 years ago


Wampirler

sizin pikirinizçe ya-da sizin bilişinizçe wampir adamlar hakykatdanam barmy ya bolupdyrmy ? şu kinolara seretsen-a .......ya bolup bilermi ?

Dowamy »

1856 34
Köneler, 7 years ago


Boşlukda

agzalar gowumy yagdaylarynyz ? tuweleme sonky dowur dünya osyar, tehnika gulleyar,adamlar kompyuterler ya telefonlar bılen sosyallaşyarlar, gazyet-zurnallar bılen ''hakykatlary'' derwjık owrenıp bılyaler.
yone ,sonky dowur 'hak'-yn yerını hukuk aldy, hakykatyn yerını dogry aldy, ynsabyn yerını ynsan aldy, ejabyn yerıne moda geldi, uyat utan...

Dowamy »

912 8
Köneler, 7 years ago


BananDowamy »

893 4
Köneler, 7 years ago


Salam

okayanlar, okamakçy bolyanlar, okuw gerek dal diyyanler, okabam peydasyny görmeyanler, pikir edyanler,keyp etyanler, pullylar, pul tapman kösenyanler, şükür etyanler, nankörler, gyzlar, başy telpekliler, uzyn köynekliler, dar jinsililer, tahya geyyanler, şlyapa geyyanler, apple ulanyanlar, apple alybam ulanyp bilmeyanler, notebooklylar, internede i...

Dowamy »

990 7
Köneler, 7 years ago


Gyzlara sorag

sonky tm aydymlara seretyan weli, erkeklerinki "yandyn, aldadyn, biwepa....", gyzlarynkam owerlik dal kan howadan-suwdan aydym aytyalar diyamesen.
gyzlara sorag: size birinji gezek birisi (oglan) soyyan diyeninde ynanypmydynyz ?
we pikir etdinizmi, "soyyan" diyen oglanlar sizi name uçin "soyupmisler" ?
we su wagt biri gelip, so...

Dowamy »

1499 10
Köneler, 7 years ago


"ýagşyzadalaryň bahary"

Mahmyt zamahşarynyň "ýagşyzadalaryň bahary" (ashgabat, "miras", 2004) atly eserinden


Şygyr:

Goýma haýyr işi ertire çenli,
Ertä çenli galjagyňam näbelli.

Akyldar şeýle diýipdir: «Dünýäniň diňe üç zady bardyr: baýlygy, yzzaty we rahatlygy. Kim-de kim dünýäde kanagatly ýaşasa - baýlygyna...

Dowamy »

887 3
Köneler, 7 years ago


Söýgi-любовь-love-عشق

hawa, dünýä "söýgi" diýip bagyrýar. ýok, ýok, olar söýgi diýmeýärler. adamlar "söýgülim" diýip kükreýär.
"söýgülim !"- bu söz dillerin dogasyna öwrüldi indi. bu kiçijik ýürekdäki "söygi kürsüsi" hiç boş durmaýar,
käwagt birnäçe söygüli düşläp geçyär munda. käşge, bu oturgyç diňe söýgi üçin niýetlenen bolsady...........
su ki...

Dowamy »

1254 8
Köneler, 7 years ago


çarhypelegim

giç yagşy gadyrdan agzalar we yakyn dostlar.
gaty kan wagt bolmasa-da , peydaly maslahatlaryn paylaşylyan, yagşylygyn emredilip yamanlygyn gadagan edilyan bu türkmen saydyna agza bolup bir zatlar yazyp gelyan. agzalara sözüm yok, gyzykly we peydaly temalar yazyarlar.
okamany öwrenenimden son kan kitap okadym, roman, hekaa, goşgy, ert...

Dowamy »

838 4
Köneler, 7 years ago


Nuksana Gelgey

nuksana gelgeý
musulmanlar gylyç goysa bir-bire,
döwlet dönüp dinler nuksana gelgey.
zulm eylap bir-birin kylsa yesire,
pelek bu pikirden puşmana gelgey.

bir-birin çapmak ermes arlikden,
bu iş şeytandandyr, belki, körlükden;
agzalalyk ayrar ili dirlikden,
mundag döwl...

Dowamy »

779 4
Köneler, 7 years ago


Bedenimiz we biz

salam gadyrly agzalar.
adam bedeni her bir janlyda boluşy yaly öyjüklerden emele gelendir. her öyjük öz ömrü boyunça etmeli işini etmek üçin göreşyar. daşardan gelen signallara jogap beryar, organizmany yaşatmak üçin beyleki öyjükler bilen bilelikde ylalaşyp hereket edyar. ömrünin ahyrynda wezipesini yerine yetirjek başga bir öyjigi yetişdi...

Dowamy »

981 11
Köneler, 7 years ago


Balykçy we biznesmen

amerikaly bir bay biznesmen iş saparynda meksikanyn bir kenaryaka etrapçasyna barar. portda gezip yörka, agzyna çenli balykdan doldurulan bir gayygyn içinde otyran bir balukçy dykgatyny çeker. gyzyklanar we yanyna baryp sorar:
"salam, bu balyklary tutmak naçerak wagtyny aldy?"
balykçy hemmesini tutmak üçin bir-iki sagat wagtyny aland...

Dowamy »

1169 13
Köneler, 7 years ago


Atsyz

dogry yoldan azaşyp maksadymy yitirip
aralykda yykylyp galmanyma içsemmi?
işin dogrysyn görüp egra-de göz yetirip
yalyn-narda yakylyp yanmanyma içsemmi?

bir nazenin gözel gyz yykmady sözüm
jany-teni bilen bagşetdi özün
'söygi' diyip aldawy görmandir gözüm
ahmyr edip juwan gyz-gelınleri guçsam...

Dowamy »

822 6
Köneler, 8 years ago


Talyba

mekdepde talyplyk arzuwny etdiň,
bu gün bolsa şol eden arzuwňa yetdiň,
özbaşdak durmuşa ädimňi atdyň,
dünýä saňa garaşyar mähriban talyp,
watan üçin bolmaly gahryman, talyp!

eneň-ataň daýanjy, maşgalaň goly,
ummasyz borç aldyň, wezipäň uly,
biliňi berk guşa, öwrengin doly,
il-günüňe hy...

Dowamy »

847 4
Köneler, 8 years ago


Kapyýasyz

akla gelen setirler...yok yene-de bolmady
setire gelmeyän pikirler gorjalayar aklymy,
äkidyar, göteryär, pylçap uryar aňymy
yazmaga sebap yok, ullakan bir boşluk bar
zahmet yerine yaltalyk, söygi yerine şeytan ar
kellä gelen setirler...kagyz yene dolmady.

kapyýa gelmeyän pikirler, höwürtgesin gurmad...

Dowamy »

1328 27
Köneler, 8 years ago


Mukaddeslik

Ötünç soramak...
Belki-de ynsanyñ iñ beýik sypatlarynyñ biridir ýürekden " bagy$la! " diyip bilmek. Belki, " bagy$la " sözü, sözleriñ içinde iñ bir jadylaýjy sözdür. Iñ bir il ýamany türmede ýatan nekgende ogul, " oña hakymy halal etmeýärin " diýen ölüm ýassygyndaky ejesiniñ ýanyna " düzelenim üçin günäm geçildi, senem meni bagy$la eje! " d...

Dowamy »

929 9
Köneler, 8 years ago


Nobatçy tema

Millet gowumyzysynyz ?

Dowamy »

1391 51
Köneler, 8 years ago


Taryha nazar eýle

Gije gorkuzasym-a gelenok weli, taryha nazar eýlemek peýdaly bolar.

Dowamy »

891 24
Köneler, 8 years ago


Döwrebaplyk

Salam agzalar ! Mende $eyleräk sorag bar, öz durmu$ymyz hakynda. Köpüñiz musulmansyñyz. Yslam dininiñ hem kuran-y kerim'e, hadyslara, sünnete we her milletin milli aýratynlyklaryna esaslanyan i$lenilip düzülen kada kanunlary bar. Elbetde, bular yslam alymlary tarapyndan döwrüñ talabyna görä yzgiderli kämille$dirilýär.
Ýurdumuzda we dünýäni...

Dowamy »

922 8
Köneler, 8 years ago


Gazanc

bu ayda yaramaz zat yazasym a gelenak weli, su biri yadyndan cykmaka beyleki habar cykyar tr.de.
turkmenistanly ayal j.l.pcilikde tutuldy, tm.ly ayal j.l.pcilige mejbur edildi, isleyan yerinin golayynda oldu ,bolyan oyuni talady erkekler hakyndada oldurdi, yanyp/atylyp/das gacyp/urulyp oldi, gacgak tutyldy...
coregem a gazanmaly ey...

Dowamy »

1007 7
Köneler, 8 years ago


Kärler

Geliñ agzalar gar$y bolmasañyz kärler hakynda gürrüñ edeliñ. Hiçbir kärem erbet däl, yöne biri adamlara köpüräk gerek, ba$gasy azyrak. Biri köp ylmy talap etse, ba$gasy agyr fiziki zähmedi talap edýär. Umuman, birini beýlekiden ýokarda goýmak gaty bir dogry däl. Ýöne $eyle-de bolsa mugallymçylyk we lukmançylyk has zerur kär hasap edilýär. Çünki iki...

Dowamy »

926 15
Köneler, 8 years ago


Soraglarjagazjyklar

*soyyan gyzyny masgalasy sana
bermese alyp gacardynmy
*gelnin (huday berse)15 sany
caga islese garsy bolardynmy
*gelnin senden has kop pul
gazanmagy seni birahat ederdimi
*ejen bn gelnin onusmasa ejen
aydany yalnys bolsa sonda nahili
hany agzalar kim name pikir edyar; pikirinizi nadip esasland...

Dowamy »

1688 33
Köneler, 8 years ago