Sulya

sulya salam. hoş geldin. özün barada yaz. sen gyzmy oglan.

Dowamy »

3818 221
Köneler, 11 years ago


ewrovideniye

12-14 mayda moskwada ewrovideniyede 43 dovletden aydymçylar çykyş etjek. türkmenistandan barmyka gatnaşyan

Dowamy »

2415 53
Köneler, 11 years ago


Kakalar hakynda-da ayratyn durup geçelin

agzalar gijaniz hayyrly bolsun.dogrusy ejeler-keramatlydyr, ene-ata we ş.m mowzuklar koö açyldy emma dine kakalar barada hiç açylmady öytyan. ya-da kakalar hakynda yazmaga zat yokmy...?

Dowamy »

1847 11
Köneler, 11 years ago


gyzlar.

gyzlary kemsitmenizi bes edin oglanlar. hayyş sizden.

Dowamy »

2305 30
Köneler, 11 years ago


kızlar

çok yakışıklıyım bütün bayanları bekliyorum

Dowamy »

2311 92
Köneler, 11 years ago


Süyji ginler, ajy günler

agşamyňyz hayyrly bolsun.hemme adamlaryn durmuşynda yıtgı bolyar. mende-de boldy.3-yyl mundan ön men ekeje oglan jigimi yitirdim.bu yazgyny yazmagymyn sebäbi geçen gije men ony düyşümde gördüm.men düyşlere ynanyan we bu düyş mana gowulyk getirer, inşalla. siziňem şu bloga durmuşyňyzda yatdan çykmajak bolup geçen iň gowy wakalaryňyzy belläp...

Dowamy »

3012 64
Köneler, 12 years ago


Agzalara sorag

salam saytyň agzalary!meniň size soragym bar. çünki bu meni gaty gyzyklandyrdy.men jogabyny tapdym.emma siziňde jogaplaryňyz gyzyklandyryar.bir okuwçy mugallymyndan sorapdyr:-uruşda wepat bolan musulman şehitmi? mugallym: -elbetde-diyip jogap beripdir. okuwçy:...

Dowamy »

2499 75
Köneler, 12 years ago