Toty hakda

toty yerde ylgap gezyar.ol cekirtgedir beyleki mor-mojekleri ylgap barsyna tutyar,
toty sayrap bolandan son howurtgesinin ustine gonman, onun 14-20 metr gapdalna gonyar.sonra cop-calamyn arasy bilen yapyrlyp howurtgesine ylgap baryar. ucup baryarka sayrap bilyan gus dine totydyr.
toty koplenc gijesine sayrayar,ol may ayynyn butin gije...

Dowamy »

603 9
Köneler, 8 years ago


57peydaly setirler.

salam. hormatly agzalar yenede paylasayyn diydim, bu setirler
saglyk ucin, cilimdir- nesanin zyyanlary hakda

Chilimdir nas yaly yaramaz pishe,
Sag jany haraplar sheraply cüyshe
* * *
Dushman duzagydyr neshe belasy,
Özune erk etmek ynsan galasy
* * *
Huday bize berdi amanat jany,
...

Dowamy »

623 4
Köneler, 8 years ago


56sallahlyk

salam hormatly doslar! men bugosgyny gaty haladym, sizede yarar diyen umyt bilen paylasayyn diydim.
yazmasy kynrak boldy, sebabi gulip yadymy kan yitirdim.

Dostlar halys yadadym
Sallahlygyn derdinden
Tanrym ozun dyndyrgyn
Beyle yowus shertinden
Den - duslarymyn bary
Boldy ishikli oyli
...

Dowamy »

1604 45
Köneler, 8 years ago


55maro hakda...

MARO - AZATLYKDAN MAHRUM EDILDI. Megerem Tùrkmenistanda ýashaýan adamlaryñ Maro ady bilen tanalýan Maksat Kakabaýewiñ aýdymlaryny diñlemedik az-az bolsa gerek . Bir hakykaty hemmämiziñ boýun almagymyz gerek ol tùrkmen aýdymynyñ taryhynda täze özbashdak ýoly döretdi. Özbashyna showlary , konsertleri gurap ýany ösùp bashlapdy welin gynansakda 4-5 san...

Dowamy »

1190 25
Köneler, 8 years ago


54 turkmenhowayollary

türkmenhowaýollary 1-nji iýuldan başlap elektron bilet sistemasyna geçer...
Turkmenistan.ru habar saýtynyň aýtmagyna görä sistema ilki bilen diňe türkmenhowaýollarynyň özüne degişli bolan satuw nokatlarda geçiriler, soňra beýleki ýerlerden hem alyp bolar... amerikan SITA kompaniýasy bilen eýýam işler geçiril başlanypdyr...
aý näme.....

Dowamy »

816 6
Köneler, 8 years ago


53soygi hakda sms-ler.

Söýgi ...


* Seni men däl gözlerim saýlady, olar söýdi olar halady, sen meňki däl olaryňkysyň.Gitseň maňa näme,olar aglasyn...


Men seni däliräp söýdüm,sen meni däli diýip söýmediň...


Men seni unutmak üçin söýmedim,ýöne näme üçin söýenimi unutdym...


B...

Dowamy »

2581 42
Köneler, 8 years ago


53 gynanc bildiryas

salam agzalar! meni ullakan oy-pikire batyran bu mowzugy sizin bilen paylasmagy makul bildim!

..Gelen gelinalyjyn sesi men ucin gelinalyjy dalde janalyjy ayilganc bir ses bolp eshdlpdi....Guyz aylarynyn bashydy.Bizden iki koce anarda uludan toy tutulyady.Gelnalyjyn sesini eshdp men yuvashlyk bln yermden turdum,penjireden seretdim,s...

Dowamy »

754 5
Köneler, 8 years ago


52soygi haty.

Rowaç bir gün agşam okuwdan öye gelende öz adyna gelen bir
hat gördi. İçinde güllü kagyzyn üstüne
şu setirler yazylgydy : “ Rowaç, men sizi söyyan yaş gyz. Gaty owadandygymy
gorkman aydyp bilern. Dünyadaki bar
islegim sizin meni söymeginiz we sizin geliniz bolmak. Yöne yaşymyz gaty kiçi
bolanson birnaç...

Dowamy »

1320 25
Köneler, 8 years ago


50 il saglygy-yurt baylygy!

salowmaleykim hormatly okayjylar,bilyan bolsanyz gecen gezeb cilimin zyyanly tarapy barada bellap gecipdim.
bu gezek bolsa peydasy barada aytmakcy.

Türki halklaryñ arasynda sheylerak degishmejik bar:
"ÇILIM ÇEKMEK ADAM ÜÇIN PEÝDALYDYR:
1. cilimkeshi it dishlemez, sebäbi onyñ yanynda elmydama hasasy bardyr.
...

Dowamy »

710 5
Köneler, 8 years ago


Kawagyt oturyp aglasym gelyar

Ka wagt otyryp aglsaym gelyar,

Pikirlenip bolan ahli zat hakda,

Ka wagt otyryp aglasym gelyar,

Yüregimde galan agyr yz hakda.Yene ka wagt aglasym gelyar,

Bu dünya men nama geldim,kimim men,

Ka wagt yenede aglasy...

Dowamy »

992 20
Köneler, 8 years ago


Asmanyn guni bolsam

Men asmanyn guni bolsadym eger,
Ahli yililigymy bererdim sana,
Erederdim sachyndaky garlary,
Yashadardym mydam bahar yazlarda!!!Men asmanyn guni bolsadym eger,
Guradardym gozundaki yashlary
Bagsh ederdim sana ahli shatlygy
Bir gezejik yilgyrshyna gaytargy!!!

Dowamy »

615 6
Köneler, 8 years ago


Din barada...

Din – Allah tarapyndan esaslandyrylan kanundyr. Ol ynsana ýaradylyş maksadyny, barlygynyň hikmetini bildirýär, Beýik Ýaradanyň öňünde nähili ybadat etmelidigini öwredýär.

Din – her bir ynsanyň «Men kim? Nireden gelip, nirä barýaryn?» diýen sowallaryna kanagatlandyryjy jogap berýän ýeke-täk çeşmedir.

Din – adalat, ýa...

Dowamy »

691 7
Köneler, 8 years ago


Nameler haramka?

Amal edilmegi, ulanylmagy, iýlip-içilmegi dinimiz tarapyndan anyk görnüşde gadagan edilen zatlar haramdyr. Serhoş ediji içgi içmek, humar oýnamak, adam öldürmek, zyna, gybat, töhmet ýaly zatlar harama mysaldyr.

Haramyň görnüşleri

Haram edilen zat ýa-da amal özünde bolan bir zyýany, erbetligi sebäpli haram edilen bolsa...

Dowamy »

748 11
Köneler, 8 years ago


Gabanjanlyk

manin pikirimce,
Gabanjanlyk hasyeti ahli adamlarda bar her kimde her hili oglandada gyzdada, bu hasyet bilen oz yaryny gowy gomeklik hem boloar oz cagice, yona hakykatdanam bu hasyet oz yaryna ynamsyzlykmyka diyip dusunyan. esasy zat goy adamyn ozune berilsin, gyzam bolsa oglanam bolsa allajanyn ozi ynsabyny bersin. Gabanjanlyk-bu hasiyet b...

Dowamy »

1570 45
Köneler, 8 years ago


43asyk boldum

sozleri öran ajaýypdy
we diňe yazgylarna aşyk boldym
belki hemme taraplaýyn näzenindir
belki hiç hili kemçiligi ýokdyr ýöne men yuregme otsalyan sozlerine aşykdym,
näwagt yazgylarny görsem, gözlerme sonun setirleri yarayar bir gezek yzarlayandygmam tutdy...
birnäçe gezek tutdy meni
netijede yazgylarmyz kes...

Dowamy »

1429 103
Köneler, 8 years ago


41

Shan bolyp birinin gownune degip
Alkash doslor birden toyi bulayman.
Lul bolyp mydama ozunu bilman
Nacar mashgalani, oyi bulayman.

Mugut kan ille,mugut zat diyp owrenme,
Mollo diyp icmeyeni yigrenme.
Gotormesen,kop gotorup annyrma,
4 ayak eshegin tayi bolayman.

Yerini bil,dosun...

Dowamy »

597 3
Köneler, 8 years ago


40 yaz jalasy gaty gujedi!

yaz jalasyny kim soyyan bolsa
edil supursat howla cykaymaly
(asgabatda yasayanlara degisli)

Dowamy »

658 14
Köneler, 8 years ago


39 cilimi nadip goymaly

Adam üçin iň bir möhüm zat onuň saglygydyr. Saglyk bolmasa, durmuşda ruhubelent ýaşap bolmaýar. Sagdyn ýaşamaklyk adamyň durmuşdan lezzet almagyna, durmuşy söýmegine itergi berýär. Dünýäde iň uly baýlyk diýseler, her bir adamyň aklyna ilki bilen saglyk atly tükeniksiz hazyna gelýär. Şahyr Kerim Gurbannepesow şeýle belleýär:

Bagt paý...

Dowamy »

1415 22
Köneler, 8 years ago


38

Dowamy »

533 2
Köneler, 8 years ago


37 tem.

lukmanlaryn aytmagna gora:
Iýmitleriň zaýalanmagyna göz bilen görüp bolmaýan kiçijik mikroorganizmler sebäp bolýar. Bakteriýalar iýmitlerimiziň içinde sähelçe wagtyň içinde köpelip bilýär.

Mysal üçin bir bakteriýa özüne amatly ýer tapan ýagdaýynda 24 sagadyň içinde bir milliona ýetip bilýär. Bu bolsa şol iýmitiň zaýalanmagyna...

Dowamy »

713 20
Köneler, 8 years ago


Sylaglanyar

hormatly agzalarmyz!!!
sugun aramyzda yygy-yygydan oz arzuwlarny gosan we comun agzibirligi ucin kan zahmetini sindiren goreldeli agzamyz
--toty lakamy bilan tanalyan (plany planyyewanyn) sul saytyn 1yyllyk agzasy atly gayrat madalyny gowsurmaga rugsat edin!!!

Dowamy »

816 22
Köneler, 8 years ago


34 tem

ari:

Yarym manga garayar,
Gara sachyn darayar,
(gap-gara dalem welin,
"chal sach" diysem dalayar )

ayaly:

Oglan, syrymy achdyng,
Onler gap-gara sachdym...
Seni ilki goremde
Menem-a gorkup gachdym

ari:

Sulmurapjik gelyanga,

Dowamy »

1130 43
Köneler, 8 years ago


32 tem...

Syrly garaỳyşlar kalbymda süňňäläp çeklen keşpler kibi yzyny goỳdy. Neneň unudyp bilerin sen meniň ol ilkinji söỳgim ahyryn. Men saňa duşan olilkinji günümde ỳagan ỳagşa Alla tarapyndan bize berlen nur diỳip düşündim. Ỳöne bir zada hergiz söỳgide aỳralygyň bolỳanyna düşünmändirin. Bu ykbalyň öwrümli ỳollary bizi bir-birekden aỳra saldy. Sen meniň...

Dowamy »

1430 54
Köneler, 8 years ago


Ene hakda

Enemiz bolmadyk bolsa, biz bu ýagty jahany görmezdik. Enelermiz bizi 9 aý göwresinde göterip, iýmitlendirdi. Eger "dünýäde iiñ köp bergili adamyñ kim?" diýseler "Enem" diýip jogap bererdim. Enelerimizi näçe begendirsegem, az. Enelermiz bizi çagalar bagyna günde elimizden tutup äkitdi, günde egin-eshiklerimize seredishdirip mekdebe ugratdy, ýokary...

Dowamy »

897 16
Köneler, 8 years ago


27 tem

Hozy halamaýan ýok bolsa gerek. Bu iýmişiň adam bedeni­ne peýdasy diýseň köp. Türkiýäniň Ordu uniwersitetiniň doktory, professor Turan Karadeniz hozy dermanhana meňzedýär.

Ol diňe bir iýmit hökmünde peýdaly bolman, onuň ýaşyl gabygy hem diýseň peýdaly. Hozuň gabygy saç düşmeginiň öňüni alýar. Esasanam, agyry we sanjylara hozuň...

Dowamy »

823 15
Köneler, 8 years ago