GYZ SAYLAMAK ,YADA OGLAN

HEMISE GYZ OGLAN SAYLAMAK YADA TAYYN SAYLAMAK BARAD GURRUN GITSE GYZLAR OGLANYN PULLSYNY GOWY GORYA ADAMCYLYGY NAHILI BOLSA BOLSUN PULY BOLSA BOLYA DIYYALER OGLAN DILINDE MANA OWADANJA ,AKYLLYJA , YUWASJA GYZ GEREK ENEM-ATAM BILEN ONUSSUN DIYYALER. YONE OGLANLAR HEMISE 2 SANY GYZ BAR BOLSA BIRI YUWAS BIRI DOGUMLY MYDAMA DOGUMLY SAYLAYALAR BU NAMEDE...

Dowamy »

5752 64
Köneler, 9 years ago


SU GUN GORENIN ERTE YOK

SU BOLAN ZADA GATY GYNANDYM.
DUYN BIR GONSYMYZ YOGALDY DOGTORLARYN YALNYZ EDEN KOLLARY UCIN PAHYR ILKI KORCEGE BOLUPDYR ONDAN SON ISDASI YOK DIYIP WITAMIN KOL SANJYPDYRLAR,OL URAN KOLLARY ENDAMYNDA ALLERGIYA BERDIRIPDIR ALLERGIYANY AYYRMAK UCIN YENE BIR KOL URUPDYRLAR GURLAP OTURYN ADAMYN 10MNT YUREGI DURUPDYR SEYLE DE BIR ZAT BOLARMY YASY...

Dowamy »

1960 58
Köneler, 9 years ago


Yeser yigit

gadym zamanda bir yigit han hezretlerinin yanyna baran.
han aga mana bir işjagaz berseniz
han ony synlap
wah inim hemme emeller eyeli ahyryn.ynha,guşbegi,diwanbegi,onbegi yaly emellerde eyeli.onson men sana name emel berjegimi bilemokda diyyar.
yigit tagzum edip
han aga mana hatlap-möhürlap şemalbeg. wezipseni ber...

Dowamy »

1139 11
Köneler, 9 years ago


Goşgular

Gözün gypyp yldyzlar
duşuşugu ümleyar
baryan yarym yuıaşja
yürek seni dinleyar.

halha asman denzinde
nurly ayymyz yüzyär
yyldyz dey arzuwyňda
zülpüme monjuk düzyär

yşk yelkenli gayykda
bizin denmizden öter
buşlap saher kenara yeter
saher kenara yeter
...

Dowamy »

1083 2
Köneler, 9 years ago


Meşhurlaryn karikaturalary

mena guldum hezil edip sizem gulersiniz diyip umyt edyan/

Dowamy »

1250 26
Köneler, 10 years ago


Wahey

şu taze agzalar barada näme barik gelip edebinizi tertibiniz yitirdinizmi hany siz teswirlerde gaty medenyetlidiňiz,gaty dindardynyz barik gelip barsini işini gördüniz adam yaly pikrini yazyp bolonokmy .barsini özgertmek name gerek yene şol samsyk pikirleriniz boljak bolsa hemmaniz edil dilinizi yerden tapanyaly.inid şunun yaly zatlary bes etseniz...

Dowamy »

1064 12
Köneler, 10 years ago


Zemzem suwynyn gudraty

zemzem suwy münlerçe yyllardan bari guraman we bulanman nadip gelyar.her yyl münelerçe adamlryn haja gidende içyan bu suwyn beyleki suwlardan tapawudy name.ISLAM DININE GÖRA MUKADDES HASAPLANYLYAN BU SUW BİR NAÇE HADYSDA AYDYLMAGYNA GÖRA ŞYPALYDYR.HZ PYGAMBER ŞEYLE AYDYPDYR 'YER YÜZÜNDE İN HAYYRLY SUW OL ZEMZEM SUWYDYR.OL AÇLYGY GIDIRER WE HASSALA...

Dowamy »

1047 5
Köneler, 10 years ago


''garşylykly ahlaklylyk'' kadasy

adamlaryn duygularynda iki yüzlilik bolmazlyk berilmandir.Kasam edyan wagtlary aldatmak,mekirlik etmek,söyyan wagtlary saga-sola seretmek ,başgalara bakmak edermen görünyan wagtlary sapajak-supajak etmek,gidere deşik gözlemek ,olaryn adaty ruhy haly bolup duryar.
ıkı ölçeg ,ıkı nusga adamyn başda döran pak ahlagyny çalaja çümmükla yakymly du...

Dowamy »

932 1
Köneler, 10 years ago


Terbiya

gyz edebi

Dowamy »

994 8
Köneler, 10 years ago


GOŞGY GUTLAG

BAYRAMYNYZY GUTLAYAN.

Dowamy »

3002 5
Köneler, 10 years ago


Masgara

Name boldy bize sayt adam galmandyr hemmaniz azypsynyz onun yaly zatlar hemme yerde siz musulman çagalary siz musulman .gyzlaryn hiçisini girenok indi.edepli bolun gayrat edip bolgusuzlyk etmayin oglanlar.gyzlar ,oglanlar siz mana go$uyanyzmy

Dowamy »

1598 20
Köneler, 10 years ago


Bag$ylar

Taze çykan türkmen aydymlary barada,herkim öz halayan bag$ylary barada AYDAYSANYZ .Y Hajyn aydymy men gaty haladym 'Sazy söy'

Dowamy »

1409 19
Köneler, 10 years ago


Razy

Razy men dunyaden omur boýy pikir edip diyjek sözüm diyip gitsem.
Watan duzun doly haklap beren duzun iyip gitsem.
Razy men dunyaden ü$än wagty ojar bolup dostum üçin köyüp gitsem
Müñ gözeli gowy görüp bir gözeli söýüp gitsem

Dowamy »

1832 37
Köneler, 10 years ago