Alyp gacmak

Ine sheylerak yagday..

Duyn klasdashym bilen gurleshdim, bir klasdashymyn gyz alyp gacanyny aytdy. Istoriyasy bar eken:
gyz bilen tanyshyar, 1-2 ay gurleshyar ideyar we biri gowy gyz diyse alyp gacayyar. entek ozi doly tanap yetishenogam dine gowy diyipdirler olam alyp gachypdyr. gepin gysgasy 1-nji yanwarda toy sahedini belle...

Dowamy »

2519 71
Köneler, 10 years ago


Sadaka bermek.

Salam Agzalar!
Gowumysynyz?

Men duyn shu saydyn onki agzasy hatyja bilen gurleshenimde yetimlere komek uchin sadaka bereli diyip maslahat etdik. Sizin aranyzda hem goshulshjagynyz bolsa habar berin. Balkan welayatynyn yetimler koshgune barjak bolyas. Eger ichinizde Balkana gelmekchileriniz, Balkanda gezip yorenleriniz, yashap...

Dowamy »

1472 4
Köneler, 11 years ago


Shagyzynyn matallary...!

Salam Gadyrly hemmeler!

mena yene geňje soraglar bilen gelaydim.

Men ol gun bir hekaya okadym shonda:
Bir shagyzy bar. Ol ay jemally gozel gyz, ony goren adam ashyk bolupdyr. Yone ol gyz hich kime yuregini bermandir. Onun mushdaklary sheyle kan bolupdyr, we o gyzy almak uchin kellelerinden dynmaly bolupdyrlar,...

Dowamy »

4567 186
Köneler, 11 years ago


Bizin tarypymyz…

Salam gadyrly, mahriban agzalar we myhmanlar!

Men shu achan temam-da Kerim agamyzyn gyzlar hakda yazan goshgysy bilen paylashmak isledim. Sizem shu yere oz bilyan (gyzlary/oglanlary taryplayan/wasp edyan goshgylarynyzy, ozunizden-yureginizden joshup chykyan) setirleri shu yere yazaysanyz shat bolardyk!

(Gayrat edip tem...

Dowamy »

1687 7
Köneler, 11 years ago


Rubagylar

Salam Hormatly hemmeler!

Men shu temamda, rubagylar barada her kim oz bilyan zady bilen paylashaysa diyan. Rubagylar name? Omar Hayyam rubagylary kop yazypdyr diyip bilyan.
Men ozuma goshgulardan hasam rubagylary okamagy halayan. Shonun uchin bilyanjanizi shu yere goyayyn!

Dowamy »

5232 78
Köneler, 11 years ago


Kimin yazjagyny bilmek...!(oyun)

Salam hemmanize!

men onki talyplarda in aktiv bolan oyuny tazeden achmak isledim.
bu oyunyn kynlygy yok, dine senden son kimin yazanyny biljek bolmaly. (ugadat etmeli)

birinji bilen ozum...

Dowamy »

5346 338
Köneler, 11 years ago


gyzlar bilen tanyshlyk.

Salam sahypanyn agzalary!

men shu yere giryan gyzlar bilen tanyshasym geldi, sebabi onki agzalardan son kop gyz agzalar gelipdirler, a men olar barada hich zat bilemok. onkiler bilen bolsa jora bolup gidipdirin. edil shu yerde ozume yakyn jora tapyshym yaly siz bilen hem yakyndan tanyshyp gurrun edesim geldi.
bu tema kan bir...

Dowamy »

5941 167
Köneler, 11 years ago


O namedir? II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,...

Dowamy »

2796 59
Köneler, 13 years ago


O namedir?

Salam hemma!!!

men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym.

bu goshgyda, o namedir diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

alyn onda:

O namedir, edplerin ba...

Dowamy »

2362 29
Köneler, 13 years ago


Bagyshlamak

Salam hemmanize!
birinji mowzugymam shunun bilen achmaly boldum, hemmaniz biri-birinizden oykeleship yatyrsynyzlay
shuny dost sahypada onrak achypdym, oz sozlem bilen terjime etdim, dushunmedik yeriniz bolsa soran!

Bir gun mugallym bize arassa paket bilen bir sumka kartoshka getiring diydi. (Kartoshka yer almasy bolyar...

Dowamy »

2383 7
Köneler, 13 years ago