I-netde pul gazanmak

geliň, olanlar, gyzlar - türkmenler. forumda ýazyşmaga wagt tapýan bolsak, diýmek köpimizde boş wagt bar. Şol boş wagty internetde pul gazanmak üçin ulanyp bolarmy? Belki agzybirlik bilen topar bolup işlesek bolar, gowy teklipler orta atylar. Ýöne hemme zat kanuna laýyk bolmaly. Kimde nähili pikir bar? Tejribeleriňizi paýlaşyň!

Dowamy »

2192 13
Köneler, 12 years ago


Bimany sözler, sözlemler

Şu mowzukda näme bimany sözler, sözlemler ýazmak isleýän bolsaňyz ýzeyberiň. Manyly bolsa-da zyýany ýok, ýöne many bolmagy hökman däl. Başyny özüm başlaýan:

Dowamy »

2562 65
Köneler, 12 years ago


kombat günäkärmi

Şu saýtda käbir agzalar öz isleýän zadyny tapyp okap bilmeýändikleri üçin, ol ýa-da beýleki agzalaryň aktiwligi üçin meni we beýleki käbir agzalary günäkärleýärler. Belki men köpräk ýazýandyryn, ýöne bu meniň aktiw agzalygymyň alamaty dälmi. Uzak wagtlap ýazgylaryna jogap berilmedik agzalara jogap ýazyp, olary höweslendirmek, mowzuklar boýunça öz p...

Dowamy »

4444 43
Köneler, 12 years ago